Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

JEREMIE IΙ - ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΑ


JEREMIE IΙ - ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Έως 31/08/2012 &
Μέχρι Εξαντλήσεως του Συνολικού Προϋπολογισμού

Γενική Περιγραφή
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκ €

Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II  - ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΑ
Απευθύνεται υφιστάμενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην εξαιρέσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Α) και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) οι οποίες πληρούν αθροιστικά  τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 01/01/2005.
  • Απασχολούν έως 10 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
  • Εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 2 εκατ.
  • Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.
  • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».


Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς την Τράπεζα ορίζεται η 31/08/2012 εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Σκοπός Δανείου
Σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

  • Επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση νέου & σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και
  • Αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.).
  • Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια) ενοίκια και λοιπό λειτουργικό κόστος.


Ύψος Δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από €5.000 έως €25.000.

Διάρκεια Δανείου
Η διάρκεια του δανείου είναι από 46 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος η οποία ανέρχεται σε 12 μήνες (μόνο ως προς το κεφάλαιο). 

Τρόπος Εξυπηρέτησης
Με ισόποσες 3μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Επιτόκιο
Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από την κάθε Τράπεζα ALPHA.

Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Έξοδα Δανείου
Οι Δαπάνες εξέτασης του αιτήματος δανειοδότησης ορίζεται από την Τράπεζα ALPHA.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα για την αξιολόγηση και έγκριση του δανείου, προσκομίζονται επιπλέον τα κατωτέρω για την υποβολή  αιτήσεως στο JEREMIE IΙ - Μικροδάνεια:
1.       Βεβαίωση ενάρξεως εργασιών, από την αρμόδια ΔΟΥ.
2.       Εταιρικό Καταστατικό & Τροποποιήσεις του ή Μετοχολόγιο για την πιστοποίηση του μεγέθους της επιχειρήσεως
3.       Για νέες επιχειρήσεις, που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ενεργητικό δεν θα υπερβούν τα Ευρώ 2 εκατ.
4.       Έντυπα Ε3 της επιχειρήσεως, της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης ή και άλλα στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας και διανύουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
5.       Έντυπο Ε7 που αφορά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, για τις περιπτώσεις που απασχολείται προσωπικό, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση εφόσον η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό.
6.       Παραστατικά δαπανών καλυπτόμενων από το χορηγούμενο δάνειο. Προτιμολόγια, προσφορές σε ισχύ ή λοιπά νόμιμα παραστατικά τα οποία θα φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως του δανείου στην Τράπεζα.
7.       Συνοπτικό σχέδιο δράσεως ενισχυόμενης επιχειρήσεως με το οποίο τεκμηριώνεται ο σκοπός λήψης του δανείου και η επέκταση δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
8.       Υπεύθυνη Δήλωση της επιχειρήσεως, φέρουσα στοιχεία σωρεύσεως ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (καθεστώς de minimis) – αποφάσεις εντάξεως σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων,  υπόδειγμα της οποίας  παρέχεται από την Τράπεζα.
9.       Υπεύθυνη Δήλωση με το λεκτικό «Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δε θα υποβάλει την ίδια αίτηση σε περισσότερες από μία τράπεζες».
10.   Δήλωση ιδιότητας ΜΜΕ (υπόδειγμα παρέχεται από την Τράπεζα).
11.   Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία η επιχείρηση δεσμεύεται ότι:
v      τα ανωτέρω υποβληθέντα παραστατικά και δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,
v      δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες
v      κατά την εκταμίευση του δανείου η επιχείρηση είναι και θα παραμείνει Μικρομεσαία ως την ομαλή και πλήρη αποπληρωμή του δανείου.
12.   Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την εκταμίευση)
13.   Εξοφλητική απόδειξη για τα ανωτέρω παραστατικά, με ημερομηνία εκδόσεως μεταγενέστερη της εκταμιεύσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου