Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Συνολικού Προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ

-->
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης ανερχόμενο μέχρι και τα €50.000.000, το οποίο αντίστοιχα κατανέμεται ως εξής:
 • κατά 50% δηλ. μέχρι και τα 25.000.000 για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,
 • κατά 30% δηλ. μέχρι και τα 15.000.000 για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις και
 • κατά 20% δηλ. μέχρι και τα 10.000.000 για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος.

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τα παρεχόμενα από το Πρόγραμμα κίνητρα έχουν την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση του έργου, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) για τις παγιοποιήσιμες δαπάνες και,
 • De Minimis ένεκα της φύσεως και του χαρακτήρα των ενισχυόμενων μη παγιοποιήσιμων δαπανών (άυλες δαπάνες).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις 
 • Υφιστάμενες Μεγάλες Επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο (2) μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο (2) μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 • Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. Επενδυτικά Σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών,

Ή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. Επενδυτικά Σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως:
 • Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
 • Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
Για Επενδιτκά Σχέδια της:
 • Κατηγορίας Α από €35.000 – €100.000 με ποσοστό Επιδότησης 50% για ολόκληρη την Επικράτεια
 • Κατηγορίας Β από €50.000 - €650.000 με ποσοστό Επιδότησης ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) και 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis

ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης / Επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσό πέρα της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό.

Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργου
Ιδία Συμμετοχή
≥25%
Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση)
15% - 55% (ΓΑΚ) και
30% έως 55% (De Minimis)
Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική)
Το υπόλοιπο ποσοστό

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
 • Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)
 • Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
 • Λειτουργικές Ενέργειες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 Μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία μέχρι την 01/06/2012 για την Υποβολή των Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11


Με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 01/06/2012.

Με την παράταση που αποφασίστηκε δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τα προς υποβολή επενδυτικά σχέδιά τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την πρόσφατη τροποποίηση του Αναπτυξιακού - Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 στο άρθρο 241 (σελίδα 81) του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ και ενδεικτικά αφορούν:
 • Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό θα ανέρχεται στο 70%.
 • Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατά την υποβολή της αίτησης. 
 • Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.
 • Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
 • Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.
 • Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία, εναρμονίζοντας έτσι με το Ευρωπαϊκό καθεστώς.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 677 Β'/7-3-2012, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός προς ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 για το έτος 2012 είναι 3,7 δις ευρώ.

Από το συνολικό ποσό των 3,7 δις ευρώ:
 • το 1 δις Ευρώ θα διατεθεί με τη μορφή Επιχορήγησης ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και
 • τα 2,7 δις Ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή Φορολογικών Απαλλαγών.

Ειδικότερα οι επενδυτές που θα καταθέσουν το επενδυτικό τους σχέδιο κατά την 1η περίοδο υποβολών του 2012 που θα διαρκέσει από 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (σύμφωνα με την παράταση) θα διεκδικήσουν, συνολική ενίσχυση €1.640.000.000.

Για την περίοδο υποβολής από 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (σύμφωνα με την παράταση) θα διατεθεί συνολικά προς ενίσχυση το ποσό του €1.640.000.000. Αναλυτικότερα, αυτά θα διατεθούν ως εξής:

 • €800.000.000 για τα Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
 • €140.000.000 για τα Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης &
 • €500.000.000 για τα Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής.

Το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο του Οκτωβρίου περιορίζεται στα
 • €560.000.000 για τα Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
 • €400.000.000 για τα Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής &
 • €0 για τα Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης (δεν προβλέπεται ενίσχυση για τα σχέδια αυτά).

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Αποσύρθηκε η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 για την Πιστοποίηση του σχήματος FSSC 22000


Αποσύρθηκε στις 16 Μαρτίου του 2012 η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008, από το BSI (British Standard Institution)

Μέχρι σήμερα, η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005, οδηγούσε στην Πιστοποίηση της επιχείρησης Τροφίμων  / Ποτών σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000, το οποίο είναι το πρώτο σχήμα πιστοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων εστιασμένο στη βιομηχανία παραγωγής / επεξεργασίας τροφίμων.

Η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 ήταν σχεδιασμένη να «λειτουργεί» σε συνδυασμό σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των παραγωγών / επεξεργαστών τροφίμων. Η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 δηλαδή υποστήριζε και δεν αντικαθιστούσε την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000:2005.

Έτσι, μετά την απόσυρση της τεχνικής προδιαγραφής PAS 220:2008, για την Πιστοποίηση μίας επιχείρησης Τροφίμων / Ποτών σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000 θα γίνεται χρήση της τεχνικής προδιαγραφής ISO / TS 22002-1:2009, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε για τα επόμενα 3 έτη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 και η τεχνική προδιαγραφή ISO / TS 22002-1:2009 έχουν μεταξύ τους σημαντικές ομοιότητες όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις για την τήρηση των προαπαιτουμένων.

Η χρήση της τεχνικής προδιαγραφής PAS 220:2008 δεν θα έχει καμία εφαρμογή μετά την 1η Οκτωβρίου του 2012. 

Τέλος, στις επιχειρήσεις όπου είναι ήδη πιστοποιημένες σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης  FSSC 22000, δίδεται περίοδος προσαρμογής στην τεχνική προδιαγραφή ISO / TS 22002-1:2009 μέχρι τις 30 Απριλίου του 2013.

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Φορολογικά Κίνητρα για την Εγκατάσταση σε Θεσμοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές (Επιχειρηματικού Πάρκου, ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ & ΒΙΟΠΑ)


Την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων και δωρεάς για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των επιχειρηματικών πάρκων και των βιομηχανικών περιοχών, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Δικαιούχοι της απαλλαγής είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ και ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011.

Αντικείμενο της απαλλαγής είναι κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας ή δωρεάς έκταση κατά πλήρη κυριότητα ή κατ’ επικαρπία που βρίσκεται εντός των προαναφερόμενων περιοχών ενώ οι προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:

 • Η μη περαιτέρω μεταβίβαση με οποιαδήποτε αιτία σε τρίτο ή η σύσταση δικαιώματος επικαρπίας υπέρ τρίτου επί της αποκτώμενης έκτασης, για πέντε έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 • Η έκδοση άδειας λειτουργίας στην αποκτώμενη έκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011 μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθώς και η μη ανάκληση αυτής μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.
Για τη χορήγηση της απαλλαγής, μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς κατά περίπτωση συνυποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με επ’ αυτού δήλωση από ιδιώτη μηχανικό κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 ότι η αποκτώμενη έκταση βρίσκεται μέσα σε Επιχειρηματικό Πάρκο, ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ ή ΒΙΟΠΑ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου της απαλλαγής ότι δεν θα μεταβιβάσει με οποιαδήποτε αιτία ούτε θα συστήσει δικαίωμα επικαρπίας επί της αποκτώμενης έκτασης, πριν την παρέλευση 5-ετίας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθώς επίσης ότι θα λειτουργήσει σε αυτή επιχειρηματική δραστηριότητα για πέντε έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας.
Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων αίρεται η χορηγηθείσα φορολογική απαλλαγή και ο δικαιούχος υποχρεούται, πριν τη μεταβίβαση ή τη σύσταση δικαιώματος επικαρπίας επί της αποκτώμενης έκτασης ή εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή από την παρέλευση άπρακτου του χρονικού διαστήματος των πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.


Οι Θεσμοθετημένες ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ. που έχουν ολοκληρωθεί για το έτος 2012 είναι οι εξής:
- ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας (Αττική)
- ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού (Αττική)

- ΒΙ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων (Αττική)
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:- ΤΕΧΝ Θεσσαλονίκης
- ΒΙΠΕ   Θεσσαλονίκης
- ΒΙΠΕ Έδεσσας
- ΒΙΠΕ Κιλκίς
- ΒΙΠΕ Σερρών
- ΒΙΠΑ Κάτω Γέφυρας
- ΒΙΠΑ Κουφαλίων
- ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων
- ΒΙΟΠΑ Σερρών
- ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης
- ΒΙΠΕ Δράμας
- ΒΙΠΕ Καβάλας
- ΒΙΠΕ Κομοτηνής
- ΒΙΠΕ Ξάνθης
- ΒΙΟΠΑ Καβάλας
- ΒΙΟΠΑ Ορεστιάδας
- ΒΙΟΠΑ Σαπών
- ΒΙΠΕ Κοζάνης
- ΒΙΠΕ Φλώρινας
- ΒΙΠΑ Καστοριάς
- ΒΙΟΠΑ Κοζάνης
- ΒΙΠΕ Ιωαννίνων
- ΒΙΠΕ Πρέβεζας
- ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας
- ΒΙΠΕ Βόλου-κύρια
- ΒΙΠΕ Βόλου-παράρτημα
- ΒΙΠΕ Καρδίτσας
- ΒΙΠΕ Λάρισας
- ΒΙΟΠΑ Βόλου
- ΒΙΠΕ Αστακού
- ΒΙΠΕ Πατρών
- ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας
- ΒΙΠΕ Θίσβης
- ΒΙΠΕ Λαμίας
- ΒΙΟΠΑ Άμφισσας
- ΒΙΟΠΑ Χαλκίδας
- ΒΙΠΕ Ηρακλείου
- ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου
- ΒΙΟΠΑ Ανώπολης
- ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου
- ΒΙΟΠΑ Χανίων
- ΒΙΠΕ Καλαμάτας-Μελιγαλά
- ΒΙΠΕ Καλαμάτας-Σπερχογείων
- ΒΙΠΕ Τρίπολης
- ΒΙΠΕ Κεφαλλονιάς

Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Υποχρεωτική η Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 τόσο των Δημόσιων όσο & των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ


Αλλάζει η διαδικασία ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο των Ιδιωτικών όσο και των Δημόσιων ΚΤΕΟ με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Σύμφωνα με τροπολογία του  Ν. 2963/2001 (Α΄ 268), αλλάζει  η διαδικασία με την οποία ελέγχονται τόσο για τα ιδιωτικά (ΙΚΤΕΟ) όσο και τα δημόσια ΚΤΕΟ.

Αντί της Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005, θα πρέπει να Πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία η διαπίστευση παρέχεται πλέον μόνο από το ΕΣΥΔ ενώ η πιστοποίηση των ΚΤΕΟ μπορεί να παρασχεθεί από διάφορους Φορείς Πιστοποίησης.
Έτσι μπορούν  να καλυφθούν τα ΚΤΕΟ που βρίσκονται εκτός Αθηνών αλλά και να επιταχυνθεί η διαδικασία της πιστοποίησης, ενώ θα είναι κατά πολύ οικονομικότερη από αυτή της διαπίστευσης.

Σύμφωνα με τροπολογία του  Ν. 2963/2001 (Α΄ 268) το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε παράταση 8 μηνών στα Δημόσια ΚΤΕΟ, ώστε να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Επανεξετάζονται στα πλαίσια του Παλαιού Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 τα Επενδυτικά Σχέδια στον Κλάδο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που είχαν εξεταστεί & Απορρίφθηκαν


Σημαντικές αλλαγές στον Παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) στο άρθρο 241 (σελίδα 81) του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ, που ψηφίστηκε στη Βουλή,  σχετικά με την Επανεξέταση των Αιτήσεων για όποια Επενδυτικά Σχέδια κατατέθηκαν στον Κλάδο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, Εξετάστηκαν & Απορρίφθηκαν

Με τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης των αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων για τις εξής περιπτώσεις:
 • Επενδυτικά Σχέδια Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα) που η υλοποίησή τους έχει ολοκληρωθεί πριν από την δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου, θα εξετάζονται ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού αυτών (καθώς δεν θα ισχύει ο ελάχιστος προϋπολογισμός των 100.000 ευρώ)
 • Επενδυτικά Σχέδια Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα) που έχουν ολοκληρωθεί πριν από την δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου, καθώς και άλλα επενδυτικά σχέδια, που έχουν απορριφθεί λόγω μη έγκαιρης υποβολής ειδικών δικαιολογητικών (όπως ΕΠΟ, όροι σύνδεσης με ΔΕΗ κλπ), αρκεί η αίτηση για την έκδοση των δικαιολογητικών αυτών να έχει υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την υποβολή ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.
 • Επενδυτικά Σχέδια Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα) που έχουν εγκριθεί σε χαμηλότερο προϋπολογισμό από τον πραγματικά υλοποιημένο, αλλά και από αυτόν που θα προκύπτει βάσει ενιαίας Υπουργικής Απόφασης που αναμένεται.


Σύμφωνα με τα παραπάνω και φυσικά εφόσον πληρούνται οι λοιπές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, τα Επενδυτικά Σχέδια στον Κλάδο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων όπως τα:
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα των 20KW που έχουν ήδη υλοποιηθεί και η επένδυση ήταν μικρότερη από €100.000.
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα άνω των 20KW που έχουν υλοποιηθεί, και απορρίφθηκαν διότι δεν συμπεριλαμβανόταν (δεν είχε υποβληθεί) κατά την κατάθεση της Αίτησης η ΕΠΟ ή οι όροι σύνδεσης με την ΔΕΗ, αρκεί, η αίτηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση αυτών να είχε υποβληθεί πριν από την κατάθεση της Αίτησης στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.
 • επενδυτικά σχέδια στα οποία η αίτηση περιλάμβανε περισσότερα από ένα (1) Φωτοβολταϊκά Συστήματα και δεν εγκρίθηκε μέρος αυτών

μπορούν να επανεξεταστούν υποβάλλοντας οι Υποψήφιοι Επενδυτές κατάλληλο Αίτημα Επανεξέτασης των Αιτήσεών τους εντός 3 μηνών από την δημοσίευση της εν λόγω Τροπολογίας.


Δικαίωμα επανεξέτασης έχουν και οι αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα Επενδυτικά Σχέδια (εκτός των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων) που Απορρίφθηκαν λόγω μη έγκαιρης προσκόμισης Ειδικών Δικαιολογητικών. 

Επίσης, με την ίδια τροπολογία, κατόπιν απόφασης του ΥΠΑΑΝ, για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα) καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος τόσο κατά την υπαγωγή (έγκριση) όσο και κατά την ολοκλήρωση αυτών, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού του, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους.

Αυτό σημαίνει ότι:
 • ανεξαρτήτως του ήδη εγκριμένου προϋπολογισμού (για έργα που έχουν ήδη εγκριθεί) και ανεξαρτήτως του πραγματικού υλοποιημένου προϋπολογισμού, το ενισχυόμενο κόστος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις το ενιαίο κόστος που θα καθοριστεί βάση της Υπουργικής Απόφασης. Επομένως πολλοί επενδυτές (ιδιαίτερα όσοι υλοποίησαν την επένδυση μετά την έγκριση) θα έχουν περικοπή σε σχέση με το εγκεκριμένο ποσό ή σε σχέση με το υλοποιημένο κόστος του έργου τους.
 • κατά την διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόστηκε «ατύπως» ένα ενιαίο κόστος έγκρισης των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, το οποίο «αδικούσε» τα έργα που είχαν υλοποιηθεί πριν από την έγκριση, πιθανότατα η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση ενιαίου κόστους θα δίνει καλύτερο προϋπολογισμό από τον ήδη εγκεκριμένο. Για την κατηγορία των επενδυτών αυτών δίνεται επίσης η δυνατότητα επανεξέτασης των προτάσεων με αίτηση που θα υποβάλουν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ)

Υπογράφηκε την 01/04/2012 από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η προκήρυξη του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ” για χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται από τους Δήμους. 
Η σχετική Πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και προβλέπει απλουστευμένες διαδικασίες αξιολόγησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Δήμων στο Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, με εξαίρεση όσους χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι’.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τους άξονες:

Α. Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές (ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) και 

Β. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις (υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τεχνικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις δημοσιότητας).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 107 εκ. ευρώ. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του Προγράμματος και κατά 30% από την ίδια συμμετοχή των Δήμων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε Δήμο έχει ως εξής:
 • για Δήμους με πληθυσμό 1-10.000 κατοίκους, π/υ έως 200.000 ευρώ
 • για Δήμους με πληθυσμό 10.001 -45.000 κατοίκους, π/υ έως 400.000 ευρώ
 • για Δήμους με πληθυσμό 45.001-90.000 κατοίκους, π/υ έως 600.000 ευρώ
 • για Δήμους με πληθυσμό 90.001-150.000 κατοίκους, π/υ έως 800.000 ευρώ
 • για Δήμους με πληθυσμό 150.001-300.000 κατοίκους, π/υ έως 1.500.000 ευρώ
 • για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, π/υ έως 3.000.000 ευρώ

Οι ανωτέρω πληθυσμοί αφορούν στον πληθυσμό των Δήμων μη συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού των Δημοτικών Ενοτήτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2012.

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Σημαντικές αλλαγές στον Νέο 3908/2011 & τον Παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004

Σημαντικές αλλαγές στον Παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 & στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) στο άρθρο 241 (σελίδα 81) του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ, που ψηφίστηκε στη Βουλή,  ενώ παράλληλα με τροπολογία βελτιώνει τον Αναπτυξιακό Νόμο (Επενδυτικό Νόμο), με στόχο να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Σκοπός των αλλαγών στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οι βελτιώσεις στον
Αναπτυξιακό Νόμο έχουν στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Στις 2 Απριλίου άνοιξε ο τρίτος ο κύκλος προκηρύξεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου  3908/2011. Επί του παρόντος η Βουλή ψηφίζει στο πλαίσιο του νόμου μια τροπολογία, η οποία βελτιώνει το πλαίσιο υλοποίησης επενδύσεων στην Ελλάδα.

Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

1) Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%. Ικανοποιείται έτσι το αίτημα πολλών συλλογικών φορέων και Επιμελητηρίων.

2) Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα. Πλέον ο επενδυτής μπορεί να προσκομίζει την έγκριση δανείου, αφού λάβει την έγκριση από το ΥΠΑΑΝ και πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, ξεπερνώντας τις σημερινές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος.

3) Έως σήμερα απαιτούνται συνεχείς εγκρίσεις απο το ΥΠΑΑΝ σε κάθε βήμα μιας επένδυσης. Αυτό αποτελεί άσκοπη γραφειοκρατία και το καταργείται. Εφεξής ο επενδυτής μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ
. Έτσι καθίσταται ο Αναπτυξιακός Επενδυτικός Νόμος πιο ευέλικτος.

4) Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες τις πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του
ΥΠΑΑΝ. Μέσω ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, ο επενδυτής μπορεί να γνωρίζει, ανά πάσα στιγμή, που βρίσκεται η υπόθεσή του. Και είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί πως εφαρμόζεται το μέτρο αυτό και στον παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, όπου παρουσιάστηκαν τα κρούσματα διαφθοράς.

5) Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες. Δεν μπορεί το Κράτος να ζητά από τον επενδυτή να τηρεί αυστηρά τις προθεσμίες και οι υπάλληλοι να μην τηρούν καμιά προθεσμία. Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος του Υπουργείου δεν τηρήσει τις προθεσμίες του νόμου, τότε θα φέρει πλέον διοικητικές ευθύνες. Αντιμετωπίζεται έτσι το πάγιο πρόβλημα των καθυστερήσεων.

6) Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4ετία.










Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Στο άρθρο 241 (σελίδα 81) του πολυνομοσχεδίου του
ΥΠΑΑΝ, που ψηφίστικε στη Βουλή, προωθούνται ορισμένες σημαντικές αλλαγές στον παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, με σκοπό, όπως λέει το υπουργείο, να αποκατασταθούν αδικίες του παρελθόντος.

Συγκεκριμένα:

1) Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 € που είχε ο Αναπτυξιακός Νόμος, 3299/2004 βάσει του οποίου απορρίφθηκαν εκατοντάδες μικρές επενδύσεις Φωτοβολταϊκών  Πάρκων (δυναμικότητας άνω των 20 KW).

2) Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει (π.χ. άλλη επιδότηση θα λαμβάνει κάποιος με trackers και άλλη επιδότηση κάποιος χωρίς trackers). Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν επενδύσεις σε μικρά φωτοβολταϊκά που έχουν ήδη κατασκευασθεί.

3) Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκομίσαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, το οποίο ωστόσο άργησε να εκδώσει αντίστοιχα κάποια δημόσια υπηρεσία (π.χ., η Νομαρχία εξέδωσε την περιβαλλοντική άδεια μετά από 2 έτη κλπ). Το Κράτος είναι ενιαίο και πρέπει να σέβεται τον πολίτη.

4) Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ, μόνο για περιπτώσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, ώστε να αποφεύγονται οι δικαστικές προσφυγές και να βρίσκονται μαζί με τους επενδυτές ενδιάμεσες και συμβιβαστικές λύσεις, που είναι αμοιβαία αποδεκτές.

5) Παρέχεται παράταση ενός (1) έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων, ανεξάρτητα σε ποιο επενδυτικό νόμο έχουν ενταχθεί.

6) Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού, ώστε το Δημόσιο να μπορεί να εξοφλείται για βεβαιωμένες οφειλές των ιδιωτών προς αυτό, μέσω μεταβίβασης των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Προκήρυξη της Δράσης ICT4GROWTH

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε, την Τρίτη 03/04/2012, την προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). 


Η Δράση ICT4Growth (η οποία προκηρύχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού) ενισχύει επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με συνολικό προϋπολογισμό που θα φθάνει τα 120 εκ. ευρώ.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
v      Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
v      Η ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
v      Η δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
v      Η αύξηση της απασχόλησης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις για το πρόγραμμα ICT 4 GROWTH
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μπορεί να είναι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οι οποίες δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ως εξής:
1. Υφιστάμενες  Μεμονωμένες  Μικρές, Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις,
2. Νεοϊδρυθείσες και Υπό Σύσταση (start up) Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Δικαίου
3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων,

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην Δράση είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) επενδυτική πρόταση για χρηματοδότηση.

Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
v      Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
v      Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
v      Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
v      Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
v      Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Μεταφορές. Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:
·         Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
·         Cloud Computing
·         Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, Reduce of energy consumption)
·         Unified Communications (Technology issues (Mobile platforms / Integration of corporate and social media streams), Organizational issues)
·         Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management, Compression etc)
·         Cloud Computing
·         Grid Technology
·         Web 2.0
·         Internet of Things
·         Open platforms & Open Source software and applications
·         Social Networks and business
·         Media / digital marketing
·         Mobile services – smart devices and applications evolution
·         Location based services / GIS

Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν την προσφορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ και απευθύνονται στους ανωτέρω (ενδεικτικά) κλάδους.

Κατηγορίες & Προϋπολογισμός Επενδύσεων – Δημόσια Χρηματοδότηση
v      Κατηγορία I: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων ο οποίος θα κυμαίνεται από €300.000 μέχρι €5.000.000
v      Κατηγορία II: Επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους (εκτός Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας) με προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων ο οποίος θα κυμαίνεται από €5.000.000 έως και €20.000.000.
Κατηγορία Επένδυσης
Ελάχιστος Αιτούμενος Προϋπολογισμός Έργου
Μέγιστος Αιτούμενος Προϋπολογισμός Έργου
I
€300.000
€5.000.000
II
€5.000.000
€20.000.000
O συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνει τόσο τη δημόσια χρηματοδότηση όσο και την Ίδια Συμμετοχή η οποία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του Συνολικού Προϋπολογισμού.

Βασική προϋπόθεση για την επιδότηση της Κατηγορίας ΙΙ είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι για κάθε €100.000 ευρώ επιδότησης θα πρέπει να δημιουργείται τουλάχιστον μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Για παράδειγμα ένα σχέδιο το οποίο θα λάβει επιδότηση 6 εκ. ευρώ θα πρέπει να προϋποθέτει τη δημιουργία τουλάχιστον 60 νέων θέσεων εργασίας.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει έως 80% του Συνολικού προϋπολογισμού, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, της Περιφέρειας της επένδυσης, το είδος της δαπάνης και της Φάσης η οποία υλοποιείται.
Θα δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης, αμέσως μετά την έγκριση  με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Φάσεις & Ενισχυόμενες Ενέργειες & Χρόνος Υλοποίησης Έργων
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο (2) διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
Φάση Α
Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (R&D stage) με Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου μέχρι τους 18 Μήνες
Φάση Β
Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων / υπηρεσιών (commercialization stage) με Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου μέχρι τους 18 Μήνες

Η χρονική διάρκεια των επενδύσεων δε δύναται να υπερβαίνει τους 24 μήνες

Τα υποβαλλόμενα Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν:
- και τις δύο (2) αναφερόμενες Φάσεις (Α & Β),
- ή να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Φάση Β.


Περιορισμός: Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που θα αφορά μόνο στη Φάση Α.


Ενισχυόμενες Ενέργειες Φάσης Α
Οι ενέργειες της Φάσης Α εντάσσονται στο πλαίσιο των ενισχύσεων για έρευνα & ανάπτυξη και  καινοτομία (τμήμα 7 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).

Η Φάση Α περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
·         Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού: Εκπόνηση μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας και λεπτομερής σχεδιασμός- προετοιμασία των επιμέρους ενεργειών της Φάσης Α κλπ
·         Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας: Σχεδιασμένη έρευνα και διερεύνηση για την απόκτηση γνώσεων που θα αξιοποιηθούν στην μετέπειτα ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων. Δημιουργία  συστατικών πολύπλοκων συστημάτων για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών, κλπ
·         Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης: Ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και λειτουργία του σε δοκιμαστικό περιβάλλον.
·         Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).
·         Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης: υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας και ανάπτυξης (δηλ. των ενεργειών των κατηγοριών Α2 και Α3).
 
Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Β
Οι ενέργειες της Φάσης Β εντάσσονται στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις και  απασχόληση (τμήμα 1 του Καν. (ΕΚ) 800/2008) και των ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις (τμήμα 5 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).

Η Φάση Β περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
·         Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών: Διαμόρφωση κτιρίων, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικός και  υποστηρικτικός εξοπλισμός και λοιπές επενδύσεις σε υλικές υποδομές, που απαιτούνται για την θέση της επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία και την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών.
·         Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας : Τελική διαμόρφωση προϊόντος (π.χ. Packaging) ή υπηρεσίας που απαιτείται για  την εμπορική του διάθεση
·         Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).

Ποσοστά Επιδότησης
Τα ποσοστά Επιδότησης ποικίλουν ανάλογα με το Μέγεθος της Επιχείρησης, τη Φάση, τον Τόπο εγκατάστασης και την Κατηγορία δαπανών και διαμορφώνονται:

Φάση Α
Κατηγορία Α1: 50% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, 40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Κατηγορία Α2:
- Μεμονωμένη Πρόταση: 70% για Μικρές, 60% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις
- Σύμπραξη: 80% για Μικρές, 75% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 65% για Μεγάλες Επιχειρήσεις , 

Κατηγορία Α3:
- Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις
- Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις , 

Κατηγορία Α4:
 - Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις,
 - Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις,

Κατηγορία Α5:
 - Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις
 - Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις,  40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις , 

Φάση Β
Κατηγορία Β1:
- Μικρές Επιχειρήσεις: από 35 έως 60% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης
- Μεσαίες Επιχειρήσεις: από 25 έως 50% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης
- Μεγάλες Επιχειρήσεις: από 15 έως 40% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

Κατηγορία Β2:
- Μικρές Επιχειρήσεις: από 35 έως 60% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης
- Μεσαίες Επιχειρήσεις: από 25 έως 50% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης
- Μεγάλες Επιχειρήσεις: από 15 έως 40% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

Κατηγορία Β3: 50% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.