Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία και την Υποβολή 46.987 Αιτήσεων η Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων για τα 4 πρώτα Προγράμματα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Σύμφωνα με Ανακοίνωση στις 12/7/2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 8/7/2016 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την «Αναβάθμιση Μικρών & Πολύ Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων», την τελευταία από τις τέσσερις (4) Νέες Δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Ο αρμόδιος Υφυπουργός, δήλωσε:
«Όλες οι δράσεις συνάντησαν μεγάλο ενδιαφέρον, που αποτυπώθηκε σε πολύ υψηλό αριθμό αιτήσεων, με συνέπεια μάλιστα να αυξήσουμε τον συνολικό προϋπολογισμό για τον Α΄ Κύκλο στα 322 εκατ. ευρώ από τα 270 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά. Στις προσκλήσεις αυτές επιφέραμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν, που αφορούν τόσο τα κριτήρια της αξιολόγησης όσο και τη διευκόλυνση των (νέων προπάντων) δικαιούχων σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις ρευστότητας (ανοιχτός καταπιστευτικός λογαριασμός). Ο στόχος είναι η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενισχύοντας πρωτίστως το νέο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα πρώτα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν δείχνουν ότι οι αλλαγές είχαν αντίκρισμα, ότι οι προτάσεις ανταποκρίνονται στους στόχους που είχαμε εξαρχής θέσει. Αναμένουμε πλέον με ενδιαφέρον τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, ενόψει μάλιστα του Β’ Κύκλου των Προσκλήσεων, για τον οποίο θα αξιοποιηθεί η εμπειρία που θα έχει συγκεντρωθεί. Θα εξεταστούν ενδεχόμενες αλλαγές και εξειδικεύσεις, καθώς και η δυνατότητα αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ώστε να ανταποκριθούμε στο μεγάλο ενδιαφέρον».

Ο Β΄ Κύκλος των τεσσάρων (4) Προσκλήσεων πρόκειται να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το αργότερο

Αναλυτικά, για κάθε μια δράση:


• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με ποσοστό 100% χρηματοδότησης / επιδότησης)
Υποβλήθηκαν 16.193 Αιτήσεις Νέων προπάντων επιστημόνων (νομικών, γιατρών, μηχανικών κ.ά.) από ολόκληρη την επικράτεια. Σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχουν ήδη ανακοινωθεί (ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας, απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες), η δράση στοχεύει στην ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων. Ο στόχος αυτός αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας οφείλει να στηριχτεί στο νέο, υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Με βάση την τεράστια συμμετοχή που καταγράφηκε, μελετάται το ενδεχόμενο μιας επιπλέον αύξησης του προϋπολογισμού της  δράσης στον β’ κύκλο που θα ακολουθήσει.

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (με ποσοστό 100% χρηματοδότησης / επιδότησης)
Υποβλήθηκαν 5.626 Αιτήσεις, εντοπισμένες κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των αιτήσεων αφορά τομείς που έχουν επισημανθεί ως βασικοί τομείς προτεραιότητας στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης: προπάντων τον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και τους τομείς της αγροδιατροφής ή της υγείας.

• Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών (με ποσοστό κατά περίπτωση από 40% ή 50% χρηματοδότησης / επιδότησης)
Ο τουρισμός αποτελεί κι εκείνος έναν τομέα προτεραιότητας, στον οποίο η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και για τις προοπτικές του οποίου είναι κρίσιμη η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 Υφιστάμενες Τουριστικές Επιχειρήσεις, προπάντων από  τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο.

• Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές (με ποσοστό κατά περίπτωση από 40% ή 50% χρηματοδότησης / επιδότησης)
Η δράση συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μονάχα στον αριθμό των Αιτήσεων (9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι είναι δηλαδή διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά ίδια κεφάλαια για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους.

Νέες Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Οι τέσσερις (4) δράσεις εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου. 

Στην ίδια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν Νέες Δράσεις:

- Ήδη, έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. 

- Έπεται η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ, καθώς 

και το πρόγραμμα για την Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Μεσαίου Μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, 

- ενώ σύντομα θα δημοσιευθεί δράση για την Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

- Στον άμεσο σχεδιασμό μας βρίσκεται η προκήρυξη προγράμματος προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα

- καθώς και προγράμματος προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων

Τέλος, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

Δημιουργία Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) – Ενίσχυση της Ρευστότητας των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2014-2020


Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός αποτελεί έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει  στους Δικαιούχους Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής (Χρηματοπισττικού Ιδρύματος π.χ., Τράπεζας).

Η κατάθεση της εγγύησης προκαταβολής ήταν μια προϋπόθεση που δρούσε έως τώρα αποτρεπτικά για πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων επενδυτών. Με τη θεσμοθέτηση αυτού του μέτρου ξεπερνιέται πλέον ένα σημαντικό εμπόδιο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα, στον escrow account, και αποκλειστικά για λογαριασμό των δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, πιστώνεται ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται το οποίο αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους.

Με αυτή τη ρύθμιση δεν απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου κατά το συγχρηματοδοτούμενο μέρος του. Μειώνονται έτσι ουσιαστικά οι απαιτήσεις ρευστότητας των δικαιούχων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού ανταποκρίνεται σε ένα βασικό, διαχρονικό αίτημα των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας, αλλά και μεγάλου πλήθους υποψήφιων επενδυτών που επιδεικνύουν διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Ημερομηνία: 14/06/2016

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Παράταση Καταληκτικών Προθεσμιών Ηλεκτρονικής Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» μέχρι 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 και «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» μέχρι 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:

•    Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6  Ιουνίου 2016.

•    Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους.

Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο σε πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και από μεμονωμένους επενδυτές, παρέχει με αυτή την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για την άρτια προετοιμασία των επενδυτικών τους σχεδίων και την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που καθίστανται πλέον διαθέσιμα.

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

BiT - Η BiT για 8η συνεχή χρονιά συμμετέχει στην «Ώρα της Γης».


Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του WWF «Ώρα της Γης 60+» το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 20:30, η BiT δηλώνει τη παρουσία της διακόπτοντας τη παροχή φωτισμού των εγκαταστάσεων εσωτερικά και εξωτερικά όπως επίσης και τη παροχή ρεύματος του εξυπηρετητή δεδομένων (data server) και των λοιπών περιφερειακών συσκευών για τρεις (3) ημέρες, από το βράδυ της Παρασκευής 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 21:00 έως την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 09:00.

H BiT είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν τη προστασία του περιβάλλοντος και καταβάλλει συνεχή και μεθοδική προσπάθεια να εδραιώσει αυτές τις μεθόδους και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη περιβαλλοντική προστασία. Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής μας.

Η
BiT είναι πιστοποιημένη από την BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά ISO 14001:2004 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) από τον Ιούνιο του 2011.

Πέραν της συμβολικής συμμετοχής της εταιρείας σε ανάλογες πρωτοβουλίες, η
BiT κατόρθωσε να μειώσει ακόμα περισσότερο και φέτος το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, πετυχαίνοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα όπως προκύπτουν από την ετήσια ανασκόπηση του ΣΠΔ για το έτος 2015:

1) Κατανάλωση Ηλεκτρικής ενέργειας: ποσοστιαία μεταβολή (μείωση) 12% σε σχέση με τα έτη 2010-2014! Επίσης αντικαταστάθηκαν όλοι οι λαμπτήρες του κλιμακοστασίου με λαμπτήρες
LED.

2) Ανακύκλωση χάρτινων απορριμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας - Ανακύκλωση όλης της ποσότητας χάρτινων απορριμμάτων που δεν χρησιμοποιούνται για παραγωγή ή συσκευασία εγγράφων: Η κατανάλωση το έτος 2015 κυμάνθηκε στα ~62,5
Kg χαρτί Α4 (25 Πακέτα) δηλ. περίπου ~80 Kg χαρτί μαζί με τα διαφημιστικά, αποκόμματα φακέλων κτλ. Από αυτήν την ποσότητα ~120 Kg χαρτί αποτέλεσε scrap paper το οποίο οδηγήθηκε στην ανακύκλωση.3) Ανακύκλωση – ασφαλής απόρριψη αναλωσίμων (μελάνια, maintenance kit) εκτυπωτών, αντιγραφικού, fax - Ανακύκλωση / ασφαλής απόρριψη των αναλωσίμων μετά την χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία

Επίτευξη Στόχου 2015 – Στην αποθήκη της εταιρείας φυλάσσονται με ασφάλεια 1 print cartridge & 3 maintenance kit του έγχρωμου εκτυπωτή, καθώς και 3 toner kit & 1 κουτί waste του φωτοαντιγραφικού.4) Ανακύκλωση μπαταριών / Ανακύκλωση – ασφαλής απόρριψη των μπαταριών μετά την χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία

Επίτευξη Στόχου 2014 – Χρησιμοποιούνται μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες φυλάσσονται στην αποθήκη της εταιρείας μέχρι να διατεθούν σε καταστήματα, όπου γίνεται συλλογή μπαταριών.


5) Ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας - Ανακύκλωση όλης της ποσότητας πλαστικών απορριμμάτων που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία και υποβοηθητικά κατά την παραγωγή εγγράφων

Επίτευξη Στόχου 2015 – Η κατανάλωση το έτος 2015 ήταν αμελητέα (κυρίως υλικά βιβλιοδεσίας & στυλό).6) Κατανάλωση Νερού: Η κατανάλωση νερού κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παγκόσμια πρωτοβουλία του
WWF «Ώρα της Γης 60+» πατήστε εδώ: http://www.earthhour.org

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (11/02/2016) τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για Πολύ Μικρές & Μικρές επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (11/02/2016) τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Τουρισμό, Νεοφυή Επιχειρηματικότητα και Αυτοαπασχόληση. Πρόκειται για τέσσερα (4) διαφορετικά αντίστοιχα προγράμματα για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ:  


- Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους τις Νέες Αγορές  (με ποσοστό κατά περίπτωση από 40% ή 50% χρηματοδότησης / επιδότησης)

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649

 

- Ενίσχυση Τουριστικών ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών (με ποσοστό κατά περίπτωση από 40% ή 50% χρηματοδότησης / επιδότησης)

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2784

 

- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (με ποσοστό 100% χρηματοδότησης / επιδότησης)

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2783

 

- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με ποσοστό 100% χρηματοδότησης / επιδότησης)


https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2782

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 2106621000 2106621001.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

ΕΣΠΑ 2014 - 2020: Χωρίς Εγγυητική Επιστολή Χρηματοπιστωτικού Ιδύματος (Τράπεζας) η Προκαταβολή από την Εγκεκριμένη Επιδότηση προς τις Επιχειρήσεις


Χωρίς την απαίτηση Εγγυητικής Επιστολής Χρηματοπιστωτικού Ιδύματος (Τράπεζας) θα μπορούν να λαμβάνουν πλέον οι Επιχειρήσεις την προκαταβολή από την Επιδότηση  οι οποίες θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους.
Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.
 
Αυτά ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αγορά ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ υπενθύμισε ότι οι προσκλήσεις 4 δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2014 -2020, για τις οποίες έχει γίνει προδημοσίευση στις 12/10/2015, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Ο υφυπουργός εστίασε στη σημασία που δίνει το υπουργείο στην απλοποίηση των διαδικασιών

Όπως εξήγησε, δεν θα απαιτείται η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών κατά την Υποβολή της Ηλέκτρονικής Αίτησης Υποψηφιότητας παρά μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η Ηλεκτρονική Αίτηση, ενώ όπως είπε: 
«Δημιουργείται μηχανισμός ώστε να γίνεται χρήση της προκαταβολής από τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται εγγυητική επιστολή όπως στο παρελθόν.  
Τα χρήματα της προκαταβολής ύψους 40% θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά, αλλά μόνο για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος».