Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής των Προτάσεων έως 05/04/2013 και ώρα 17:00 στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας"

Λόγω συμπληρωματικών διευκρινίσεων και αναδιατυπώσεων παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσωενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 17:00 ώρα της 5ης Απριλίου 2013 (05.04.2013).

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2329

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Η BiT για 5η συνεχή χρονιά συμμετέχει στην «Ώρα της Γης».
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του WWF «Ώρα της Γης 60+» το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013 και ώρα 20:30, η BiT δηλώνει την παρουσία της διακόπτοντας την παροχή φωτισμού των εγκαταστάσεων εσωτερικά και εξωτερικά όπως επίσης και την παροχή ρεύματος του εξυπηρετητή δεδομένων (data server) και των λοιπών περιφερειακών συσκευών για τρεις (3) ολόκληρες ημέρες, από το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 20:30 έως την  Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 09:00.

H BiT είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και καταβάλλει συνεχή και μεθοδική προσπάθεια να εδραιώσει αυτές τις μεθόδους και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την περιβαλλοντική προστασία. Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής μας.

Η BiT είναι πιστοποιημένη από την BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά ISO 14001:2004 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) από τον Ιούνιο του 2011.

Πέραν της συμβολικής συμμετοχής της εταιρείας σε ανάλογες πρωτοβουλίες, η BiT κατόρθωσε να μειώσει ακόμα περισσότερο και φέτος το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, πετυχαίνοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα όπως προκύπτουν  από την ετήσια ανασκόπηση του ΣΠΔ για το έτος 2012:

1) Κατανάλωσης Ηλεκτρικής ενέργειας: από 12.335 KWh (έτος 2011) σε 5.379 KWh (έτος 2012), δηλαδή ποσοστιαία μεταβολή (μείωση) 57%!

2) Κατανάλωσης Νερού: από  160 m3 (έτος 2011) σε 96 m3(έτος 2012), δηλαδή ποσοστιαία μεταβολή (μείωση) 40%!

3) Ανακύκλωση χάρτινων απορριμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας - Ανακύκλωση όλης της ποσότητας χάρτινων απορριμμάτων που δεν χρησιμοποιούνται για παραγωγή ή συσκευασία εγγράφων: Η κατανάλωση το έτος 2012 κυμάνθηκε στα ~5Kg χαρτί Α3 & στα ~25Kg χαρτί Α4. Σύνολο: 30 Kg, δηλ. περίπου ~50 Kg χαρτί μαζί με τα διαφημιστικά, αποκόμματα φακέλων κτλ. Από αυτήν την ποσότητα ~20 Kg χαρτί αποτέλεσε scrap paper το οποίο οδηγήθηκε στην ανακύκλωση.

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Προκήρυξη στις 12/03/2013 του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» με Επιδότηση 50% !!!

Ημερομηνίες Υποβολής Φακέλων: 15/04/13 έως & 31/05/13 
Η Επιλεξιμότητα των Δαπανών είναι μετά τις: 14/12/2012 
(Ημερομηνία Προδημοσίευσης του Προγράμματος


1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) που συνδέεται με τη Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του τρίτου μέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 10.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα:
1.       Ποσό 4.000.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
2.       Ποσό 1.500.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
3.       Ποσό 3.00.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
4.       Ποσό 500.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
5.       Ποσό 1.000.000€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα).

3. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Α. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους δύο παρακάτω πίνακες με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2009.

Β. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02.

Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000€ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000€ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη.

Πίνακας 1 - Επιλέξιμοι Κλάδοι
Α. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Υφιστάμενες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, των Κλάδων:
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
10
Βιομηχανία τροφίμων
10.52
Παραγωγή παγωτών
10.71
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.73
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.82
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.83
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.83.12
Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ λοβού και φλοιού καφέ
10.83.13
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), Μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg
10.83.14
Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε
10.83.15
Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
10.84
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.86
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής
και διαιτητικών τροφών
10.89
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
10.89.11
Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους
11
Ποτοποιία
11.05
Ζυθοποιία
11.07
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
13
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
14
Κατασκευή ειδών ένδυσης.
15
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18
Εκδόσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
21
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22
Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών προϊόντων
24
Παραγωγή βασικών μετάλλων
25
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

27
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31
Κατασκευή επίπλων
32
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
37
Επεξεργασία λυμάτων
38
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
39
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
58
Εκδοτικές Δραστηριότητες
62
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
71.20
Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις
82.92
Δραστηριότητες συσκευασίας *
96.01
Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων.
45.20
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
* Εξαιρούνται οι δραστηριότητες της μεταποίησης των προϊόντων του τομέα της Γεωργίας.

3.2. Μορφή & Δραστηριότητα της Επιχείρησης
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) καθώς και οι Ατομικές Επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. (NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιλέξιμων δραστηριοτήτων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου που εκδίδει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. με αιτία μεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑΔ μέσω TAXISNET» για τις Εταιρικές Επιχειρήσεις και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία που εκδίδει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. με αιτία μεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑΔ μέσω TAXISNET» για τις Ατομικές Επιχειρήσεις

Δεν αποκλείονται επίσης οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μετατροπή, μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση (Εγκύκλιος οδηγία 45385/ΕΥΣ7455/14.9.2009 του ΥΠΟΙΟ) ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά την 01/01/2009. Για τον έλεγχο των παραπάνω ενεργειών είναι απαραίτητη η προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνέχεια του φορέα της επένδυσης (αρχικό και τροποποιημένα καταστατικά επιχείρησης, δημοσίευση ΦΕΚ, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση μεταβολών – όπου υπάρχει- από την οικεία Δ.Ο.Υ.) και ότι ο νέος φορέας προήλθε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο οδηγία.
(www.ependyseis.gr/sub/mtey/files/egkyklios_metavasis_metatropon_sto_plaisio_ESPA.pdf)

3.3. Επιπλέον Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας
Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση πρέπει επίσης να ικανοποιούν εκτός των προϋποθέσεων
που αναφέρονται στα σημεία 5.1, 5.2 και το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:
Ø       Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο επενδυτική πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Δεν είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης από μια επιχείρηση που να αφορά παραπάνω από ένα τόπο υλοποίησης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης ή η υποβολή δεύτερης πρότασης από την ίδια επιχείρηση για διαφορετικό τόπο υλοποίησης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Ø       Η επιχείρηση να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας.
Ø       Η επιχείρηση να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγής
Ø       Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 Η επιχείρηση να μην εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι η επιχείρηση εντάχθηκε στο παρόν πρόγραμμα ως δικαιούχος, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου χορηγηθείσας ενίσχυσης ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής.
Ø       Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να μην έχουν υποβληθεί για ένταξη και να μην υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους τόσο για το σύνολο τους όσο και για τις επιμέρους ενέργειες.
Ø       Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.
Ø       Η επιχείρηση να καταθέσει τα δικαιολογητικά που παρουσιάζονται στην Ενότητα 11
Ø       Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης (14/12/2012) του Προγράμματος
Ø       Η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν την προδημοσίευσης του Προγράμματος (14/12/2012). (Δηλαδή η επιχείρηση να μην έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις, - εκτός του προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων –να μην έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να μην έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις κ.λ.π.)
Ø       Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα έχοντας στην επωνυμία της άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητα της ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το δεύτερο μέρος και ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 3982/2011 ή σχετικό απαλλακτικό, ή διέθετε άδεια λειτουργίας κατά το παρελθόν.
Ø       Η επιχείρηση να μην έχει λάβει αθροιστικά σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000€, για τις δαπάνες τις οποίες θα συμπεριλάβει στο παρόν επενδυτικό της σχέδιο.
Ø       Η επιχείρηση να μην έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης από άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ø       Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει ή διαφορετικά δεσμεύεται να υλοποιήσει είτε μέσω του Προγράμματος είτε με ίδιες δαπάνεςτις κατάλληλες υποδομές οι οποίες ελαχιστοποιούν τα εμπόδια πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ΑμεΑ. Ως υποδομές για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος, νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και οι ηλεκτρονικές υποδομές.
Ø       Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € έως μέγιστο 400.000,00 € και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών μέχρι 31/03/2015.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο Οικονομικό Αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000,00 €, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

5. ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία θα αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό.

Ο Δανεισμός (εάν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.

Πίνακας 3 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ»
Δημόσια Χρηματοδότηση
50 %
Ιδία Συμμετοχή + Τραπεζικός Δανεισμός
50 %

Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.
Η Δημόσια Χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες τόκων, προμηθειών και λοιπών εξόδων.6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται η 31/03/2015.

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

7.1. Επιλέξιμες Ενέργειες
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων μόνο σε οργανωμένες και θεσμοθετημένες βάσει του Ν. 4458/65 (ΦΕΚ 33/Α’/65) ή/και Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α’/97) ή/και Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α’/11), ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Τεχνοπόλεις, και Ε.Π.

Οι δαπάνες χρηματοδοτούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid), όπως περιγράφεται στο παράρτημα του Κανονισμού.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερόμενο Κανονισμό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο τριών ετών (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε πάγια και άϋλες επενδύσεις και οι οποίες επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Οι επιλέξιμες ενέργειες αναλύονται ως ακολουθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: Επενδύσεις σε Πάγια.
1.       Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
2.       Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών.
3.       Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης
4.       Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής.
5.       Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
6.       Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ).

Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις και έγγραφα του προμηθευτή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: Άϋλες Επενδύσεις.
7.       Ενέργειες μετεγκατάστασης.
8.       Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.
9.       Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

7.2. Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τις επιλέξιμες ενέργειες που αναφέρονται στην προηγούμενη Ενότητα «Επιλέξιμες Ενέργειες» και περιλαμβάνουν:

1.       Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών).

2.       Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).

Οι δαπάνες 1 και 2 περιλαμβάνουν:
Ø       Τις αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων κύριων και βοηθητικών που εξυπηρετούν την εγκατάσταση της επιχείρησης για την ανέγερση, επέκταση, διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση ή και την εγκατάσταση του υπάρχοντος ή του νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ή για τους χώρους μεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών, δραστηριοτήτων, αγαθών της επιχείρησης και θα βρίσκεται εντός του χώρου της επένδυσης.
Ø       Επεµβάσεις που έχουν στόχο την Εξοικονόµηση ενέργειας (µόνωση κτιριακού κελύφους, τοποθέτηση θερµοµονωτικών κουφωµάτων, τοποθέτηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων ενεργειακής κλάσης Α΄, εγκατάσταση λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, καυστήρες και λέβητες υψηλής απόδοσης, ανάκτηση θερµότητας από καυσαέρια κ.λ.π.)
Ø       Τις αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html).

Σε περιπτώσεις που η δαπάνη κατασκευής του κτιρίου υπερβαίνει το εγκεκριμένο με το παρόν πρόγραμμα κόστος, το κτίριο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να είναι λειτουργικό για να καταβληθεί η αναλογούσα στο εγκεκριμένο κόστος κτιρίου δαπάνη.

3.       Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης. Οι δαπάνες αυτές αφορούν π.χ. δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αέρος, πυρόσβεσης, φυσικού αερίου καθώς και τις δαπάνες σύνδεσης με τα δίκτυα αυτά. Οι δαπάνες αυτές αφορούν στο κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλικών και παροχής εργασιών – υπηρεσιών δημιουργίας υποδομών και σύνδεσης με τα δίκτυα.

4.       Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλικών και παροχής εργασιών - υπηρεσιών για την αγορά και τοποθέτηση των λοιπών αναγκαίων ειδικών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπως δημιουργία ανελκυστήρων, εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού κλπ., οι οποίες θα δίνουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα στο Επενδυτικό Σχέδιο της μετεγκατάστασης.

5.       Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής αφορούν στο κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλικών και την παροχή εργασιών – υπηρεσιών για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στη νέα θέση εγκατάστασης, όπως ασφαλτόστρωση, πλακόστρωση, αντιστήριξη, δενδροφύτευση κ.α. και δεν μπορούν να ξεπερνούν σε ποσοστό 3% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

6.       Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
Στις συγκεκριμένες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας – αγοράς εξοπλισμού, το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτού. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετάβασης και παραμονής του αναγκαίου τεχνικού προσωπικού οι οποίες δεν μπορεί να ξεπερνούν το ποσό των 2.000 €.
Ø       Παραγωγικού εξοπλισμού, μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.
Ø       Τον αναγκαίο εξοπλισμό εξοικονόμησης, συμπαραγωγής και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος μέχρι 20 kw και αποκλειστικά για κάλυψη ίδιων αναγκών) – καθεστώς αυτοπαραγωγού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.6.2006) και του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4.6.2010) όπως ισχύουν:
i.    Καυστήρες και λέβητες υψηλής απόδοσης.
ii.    Εξοπλισµός υποκατάστασης πετρελαίου µε φυσικό αέριο ή LPG
iii.   Εξοπλισµός ανάκτησης θερµότητας από καυσαέρια λεβήτων, απορριπτόµενο αέρα µονάδων διαχείρισης αέρα, συµπυκνωτή του ψύκτη κ.α.
iv.   Εξοπλισµός υποκατάστασης ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο ή LPG
v.   Εξοπλισµός εγκατάστασης συστήµατος συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού.
vi.   Εξοπλισµός εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
vii.  Εξοπλισµός εγκατάστασης συνδυασµένων συστηµάτων θέρµανσης ή και ψύξης µε αξιοποίηση ηλιακών συστηµάτων και βιοµάζας για κάλυψη ιδίων αναγκών.
viii. Εξοπλισµός εγκατάστασης συστήµατος καύσης βιοµάζας για κάλυψη θερµικών αναγκών. ix.        Εξοπλισµός διαχείρισης συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). Η συγκεκριµένη ενέργεια – δαπάνη αποτελεί συµπληρωµατική και όχι µεµονωµένη παρέµβαση και πρέπει να συνδυάζεται οπωσδήποτε µε άλλες παρεµβάσεις.
Ø       Κύριου & βοηθητικού εξοπλισμού παραγωγής. (Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά, μικροεργαλεία και ανταλλακτικά).
Ø       Εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας.
Ø       Εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης
Ø       Εξοπλισμού CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και CIM (Computer Integrated Manufactory). Στα CAD, CAM και CIM υπολογιστικά συστήματα περιλαμβάνονται τόσο το hardware όσο και το λογισμικό (software).
Ø       Συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στο χώρο του βιομηχανοστασίου.
Ø       Εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection, CRM, ERP, κ.α.)
Ø       Εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης όπως αναβατόρια, περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα κ.α.
Ø       Εξοπλισμού μηχανογράφησης όπως Η/Υ, και περιφερειακά
Ø       Εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνει τα τέλη ή τις συνδρομές σύνδεσης.
Ø       Εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code). Συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επισημάνσεις:
Ø       Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, έτσι ώστε να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή.
Ø       Οι δαπάνες για την αγορά του λογισμικού γίνονται αποδεκτές όταν το λογισμικό συνδέεται άμεσα και είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που θα ενταχθεί στη χρηματοδότηση του προγράμματος.
Ø       Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση
Ø       Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ

7.       Δαπάνες Ενεργειών Μετεγκατάστασης.

7.1 Δαπάνες για την αποσυναρμολόγηση του υπάρχοντος παραγωγικού και μη εξοπλισμού από τον υφιστάμενο χώρο εγκατάστασης (κόστος αποσύνδεσης από τα δίκτυα παροχής, αποσυναρμολόγησης, συσκευασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού).

7.2. Δαπάνες για τη μεταφορά του υφιστάμενου παραγωγικού και μη εξοπλισμού στο νέο χώρο εγκατάστασης (περιλαμβάνεται τυχόν κόστος φόρτωσης – εκφόρτωσης στα μεταφορικά μέσα καθώς και το κόστος ασφάλισης των μεταφερόμενων με τη προϋπόθεση ότι αυτό είναι σε αντιστοιχία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς μεταφορά εξοπλισμού).

7.3. Δαπάνες για την εγκατάσταση του υφιστάμενου παραγωγικού και μη εξοπλισμού στο νέο χώρο εγκατάστασης (κόστος, συναρμολόγησης, σύνδεσης με τα δίκτυα παροχής, ρύθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού, των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του.

7.4. Δαπάνες για τη μεταφορά Α΄ υλών, έτοιμων και ημι-έτοιμων προϊόντων καθώς και βοηθητικών υλών από τον παλιό χώρο στο νέο χώρο εγκατάστασης (περιλαμβάνεται τυχόν κόστος συσκευασίας, φόρτωσης – εκφόρτωσης στα μεταφορικά μέσα καθώς και το κόστος ασφάλισης των μεταφερόμενων).

Μία τουλάχιστον από τις δαπάνες της κατηγορίας 7 θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο, μεταξύ 5% και 20% ως ποσοστό συμμετοχής στον προϋπολογισμό του σχεδίου

8.       Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση της μελέτης υπαγωγής και την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης. Με μέγιστο ποσό στο ύψος που προβλέπεται στον πίνακα που ακολουθεί.

9. Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών. Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων μελετών για την εγκατάσταση στη νέα θέση (περιλαμβάνεται και η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα  θέση). Με μέγιστο ποσό στο ύψος που προβλέπεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Σημείωση: οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων των δαπανών 8 και 9 περιλαμβάνονται στην συνολική αμοιβή τους.

Σημειώνεται ιδιαίτερα:
1.       Σε περίπτωση ενοικίασης κτιρίου σε ΒΙΠΕ (Νόμος 4458/1965 και 742/1972) και ΒΕΠΕ (Νόμος 2545/1997) ή σε ΕΠ (Νόμος 3982/2011) η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει μισθωτήριο συμβόλαιο 15ετούς διάρκειας πριν την καταβολή της 1ης δόσης, το οποίο θα έχει μεταγραφεί στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.
2.       Για την αγορά των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
Ø       Σε περίπτωση ύπαρξης ενιαίου συμβολαίου αγοράς οικοπέδου (γηπέδου) επί του οποίου υπάρχει οικοδομημένο ακίνητο, οι αξίες αυτών θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτές
Ø       Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται με βάση το προσύμφωνο αγοράς, του οποίου η αναγραφόμενη τιμή θα ελεγχθεί βάσει του μεταγεγραμμένου συμβολαίου αγοράς και στοιχείων από την αρμόδια ΔΟΥ.
Ø       Το ίδιο ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης.
Ø       Η χρήση του ιδίου ακινήτου οφείλει να είναι σύμφωνη προς τους σκοπούς του προγράμματος και για την περίοδο που προβλέπεται από το πρόγραμμα και τις διατάξεις περί ΕΤΠΑ.
Ø       Το ίδιο ακίνητο δεν θα χρησιμοποιείται για κατοικία

3.       Σε περίπτωση που η επιχείρηση που πρόκειται να μετεγκατασταθεί, κατά τη σύμβαση αγοραπωλησίας έκτασης εντός της ΒΕΠΕ ή του ΕΠ, απαλλαγεί από τον φόρο μεταβίβασης της, το ποσό που αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον η επιχορηγούμενη επιχείρηση ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σε ποσοστό μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται από τον ισχύοντα χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας (άρθρο 62 Ν. 3982/2011 και ΠΟΛ. 1092,Β,1131/2012). Το ποσό της συγκεκριμένης απαλλαγής συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων για την τήρηση του κανόνα de minimis. Σε περίπτωση που μέσα σε 5 έτη από την μετεγκατάσταση η επιχείρηση παύει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα σε Επιχειρηματικό Πάρκο, υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

4.       Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δαπάνης για κτιρικές εργασίες ή αγορά κτιρίου είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας κατάλληλη για την χρήση του κτιρίου ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΕΝ θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες:
Ø       Για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισμού οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το προσωπικό και μεταφορικά μέσα της επιχείρησης.
Ø       Ο ΦΠΑ για καμία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ΄ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Ø       Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια.
Ø       Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος (14/12/2012). Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών κατά παράβαση του παρόντος όρου, οι δαπάνες θα περικόπτονται.
Ø       Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.

Επισημάνσεις για τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις
1.       Έχουν την υποχρέωση διατήρησης του συνόλου της επένδυσης επί μία 5-ετία, μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωση του έργου.
2.       Πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους στο βιβλίο – μητρώο παγίων στις περιπτώσεις που απαιτεί ο ΚΒΣ.
3.       Στο πλαίσιο του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμη η χρήση του leasing για την αγορά παγίων εκτός και αν με την ολοκλήρωση της επένδυσης η κυριότητά τους περιέλθει στην κυριότητα της επιχείρησης.
4.       Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας θα πρέπει να δημιουργήσουν ειδική μερίδα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης.
5.       Στο επενδυτικό σχέδιο είναι αναγκαία η ύπαρξη δαπανών που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει ήδη τις ανάλογες υποδομές. Η ύπαρξη των υποδομών ΑμεΑ ελέγχεται στο στάδιο πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του έργου. Σε περίπτωση μη υλοποίησης δαπανών ή ελλιπούς υλοποίησης δαπανών που αφορούν στα ΑμεΑ συνεπάγεται απένταξη του επενδυτικού σχεδίου από τη χρηματοδότηση του Προγράμματος

Όρια Δαπανών
Σημειώνεται ότι μέγιστα όρια τίθενται για τις εξής δαπάνες:

Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1.          
Ø    Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Ø    Αγορά και Επέκταση – Διαρρύθμιση Υφιστάμενων Κτιριακών Εγκαταστάσεων.
Ø    Δημιουργία Δικτύων Παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης
Ø    Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις για τη
Ø    λειτουργία της επιχείρησης.
Ø    Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου (οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου)
Ø    Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων/χώρων για την άρση των εμποδίων πρόσβασης των ΑμεΑ
1,2,3,4,5
Μέχρι 380.000 €

2.          
Προμήθεια νέου εξοπλισμού
6
Μέχρι 380.000 €
3.          
Ενέργειες Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων
Αποσυναρμολόγηση – μεταφορά – εγκατάσταση παραγωγικού και μη εξοπλισμού, μεταφορά Α΄ υλών, έτοιμων και ημι-έτοιμων προϊόντων καθώς και βοηθητικών υλών.
Μία τουλάχιστον από τις δαπάνες της
κατηγορίας 7 θα πρέπει να περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο, μεταξύ 5% και 20% ως ποσοστό συμμετοχής στον προϋπολογισμό του σχεδίου
7
Από 1.500 ως 80.000€

4.          
Μελετητικές Ενέργειες Συμβούλων δεν μπορούν να ξεπερνούν το 5% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου
Επισημαίνεται ότι:
Ø    Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση της μελέτης υπαγωγής και την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης μέχρι 8.000€
Ø    Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων μελετών για την εγκατάσταση στη νέα θέση μέχρι 20.000€
8-9
Μέχρι 20.000€

Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης
Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, για όλα τα ενταγμένα έργα δύναται να γίνει είτε εφάπαξ, όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενου που το καθιστά λειτουργικό σε ποσοστό 100%, είτε σε αναλογία του ποσοστού επιχορήγησης εφόσον, η πιστοποίηση είναι μικρότερη της ολοκλήρωσης.
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων και της διαδικασίας προχρηματοδότησης του προγράμματος.

Α) Προκαταβολή
Μετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης του έργου στη χρηματοδότηση του Προγράμματος, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος μέχρι την παραλαβή του από τον αρμόδιο για το σκοπό αυτό εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.
Β) Ενδιάμεση καταβολή
Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση οικονομικού αντικειμένου από τον ΕΦΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής της Έκθεσης και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Γ) Αποπληρωμή
Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή της Αναλυτικής Έκθεσης Προόδου και Ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου και ελέγχου - πιστοποίησης από τον αρμόδιο για το σκοπό αυτό εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του Οδηγού του Προγράμματος.

Κριτήρια Αξιολόγησης – Συντελεστές Βαρύτητας
Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδύσεων στο Πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του κατωτέρω Πίνακα
Πίνακας 9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1.          
Βαθμός όχλησης των προς μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β’/2012)
20
2.          
Χωρικά χαρακτηριστικά της μετεγκατάστασης
15
3.          
Χρήσεις γης στην περιοχή της υφιστάμενης εγκατάστασης
15
4.          
Ύπαρξη διοικητικών πράξεων υποχρεωτικής μετεγκατάστασης ή
οποιαδήποτε έγγραφα Δημοσίων ή Δικαστικών Αρχών που να
αποδεικνύουν ανάγκη μετεγκατάστασης
30
5.          
Επενδύσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΑΠΕ)
10
6.          
Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης
5
7.          
Ωριμότητα – πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδίου
5

Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε ακέραια κλίμακα από 1 έως και 10, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα Το κάθε κριτήριο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και διαιρείται δια του 1.000. Η μέγιστη βαθμολογία μιας πρότασης είναι το 10. Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία μικρότερη από 5 θεωρούνται τεχνοοικονομικά ανεφάρμοστες και δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση.