Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» 30/06/2013 και ώρα 24:00

Παράταση προθεσμίας υποβολής Προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» έως την 30η Ιουνίου 2013 (30-6-2013) και ώρα 24:00.

Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Αποτελέσματα (Ηλεκτρονικών Υποβολών) του Προγράμματος «Ενίσχυσης Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013


Ισχυρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013» προκύπτει από τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους επενδυτές μέχρι χθες Πέμπτη 16 Μαϊου και ώρα 17:00 οπότε έληξε η προθεσμία υποβολής.

Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν (ηλεκτρονική υποβολή) 23.045 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 3.756.042.033 ευρώ με αιτούμενη επιχορήγηση 1.568.117.007 ευρώ, έναντι 456 εκατ. ευρώ που είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός (επιχορήγηση). Δηλαδή ο προϋπολογισμός του προγράμματος υπερκαλύφθηκε 4 φορές περίπου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της αγοράς στο πρόγραμμα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου.
Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ξεκίνησε στις 25/2/2013 με καταληκτική ημερομηνία (μετά τις δύο παρατάσεις που δόθηκαν σε συνέχεια αιτημάτων των ενδιαφερόμενων επενδυτών αλλά και υστέρησης που παρατηρήθηκε στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος) την Πέμπτη 16 Μαϊου και ώρα 17:00.

Ο ρυθμός υποβολών προτάσεων παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αυξημένος όλες τις τελευταίες ημέρες προθεσμιών που τέθηκαν.
Συγκεκριμένα:
- Από 25/02/2013 έως και 25/04/2013 (αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων), είχαν υποβληθεί 906 προτάσεις ή 4 % του συνόλου.
- Από 26/04/13 έως και 09/05/13, οπότε ανακοινώθηκε η δεύτερη παράταση που δόθηκε στο πρόγραμμα, υπεβλήθησαν 4.592 προτάσεις ή το 20 % του συνόλου.
- Στην εβδομάδα από 10/05/2013 μέχρι την Πέμπτη 16/05/2013 οπότε έληξε η δεύτερη παράταση υπεβλήθησαν 17.547 προτάσεις, δηλαδή το 76% του συνόλου. Από αυτές, οι 7.052 δηλαδή το 30% του συνόλου υπεβλήθησαν την τελευταία ημέρα. Με άλλα λόγια, κατά την ημέρα λήξης της δεύτερης παράτασης υπεβλήθησαν οκτώ φορές περισσότερες προτάσεις από όσες είχαν υποβληθεί κατά το δίμηνο 25/02/13 - 25/04/13 που ήταν η αρχική περίοδος υποβολής των προτάσεων.

Ο ρυθμός αυτός υποβολής προτάσεων, συνοδεύτηκε από αντίστοιχο ρυθμό υποβολής ερωτημάτων-αιτημάτων προς το help desk του Πληροφοριακού Συστήματος, για τα οποία έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπιστούν.

Σημειώνεται ότι όσα από τα ερωτήματα αυτά δεν κατέστη δυνατό να απαντηθούν εγκαίρως θα μελετηθούν ως προς την φύση τους και το χρόνο υποβολής τους, προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την ολοκλήρωση της υποβολής (ηλεκτρονική και φυσική).

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα διασφαλιστούν οι υποψήφιοι επενδυτές που υπέβαλαν έγκαιρα τις προτάσεις τους.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η ημερομηνία υποβολής φυσικών φακέλων δεν έχει μεταβληθεί και παραμένει η Δευτέρα 20 Μαϊου 2013.

Η υποβολή των φακέλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Παραρτήματα  VIIΙ και IX του Οδηγού Εφαρμογής ως εξής:

Α. Ιδιοχείρως, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Β. Ταχυδρομικά, στον περιφερειακά αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά. Δεκτές θα γίνονται οι προτάσεις με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την 20/05/2013).

Ακολουθούν πίνακες και διαγράμματα με την κατανομή των προτάσεων ανά περιφέρεια, κλάδο και είδος επιχείρησης.

                            ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Περιφερειακή Κατανομή Προτάσεων και Προϋπολογισμού Αυτών

Κλάδος                           Προτάσεις           Προϋπολογισμός Επενδύσεων
1) Εμπόριο – Υπηρεσίες         11.172                      860.582.161
2) Μεταποίηση                          6.325                    1.164.620.390
3) Τουρισμός                            5.548                    1.730.839.482
Σύνολο                                  23.045                    3.756.042.033
 
Είδος Επιχείρησης  Προτάσεις
1) Νέα                          3.806
2) Υπό Σύσταση           4.731
3) Υφιστάμενη            14.508
Σύνολο                      23.045

Προτάσεις ανά Περιφέρεια

 
 

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου (στις 17/05/2013) του  Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

Παράταση έως 16 Μαίου 2013 για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ"

Παράταση και νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου 2013 και ώρα 17:00 για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ" 2007 - 2013, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17:00.

Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20η Μαΐου 2013.

Στατιστικά Στοιχεία:
- Από 25/2/2013 έως και 25/4/2013 (αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων), υποβλήθηκαν 906 προτάσεις
- Από 26/04/2013 έως και 06/05/2013, 1.523  προτάσεις.
- Από την Τρίτη 07/05/2013 έως Πέμπτη 09/05/2013 και ώρα 17.00 οι υποβολές ανήλθαν σε 3.059.

Συνολικά οι προτάσεις ανήλθαν σε 5.488. Πλέον των παραπάνω οριστικοποιημένων προτάσεων, σε επεξεργασία (ανοιχτοί κωδικοί στο σύστημα), υπάρχουν ακόμη 24.710 προτάσεις.


Περισσότερες Πληροφορίες στο www.espa.gr


Σημείωση: Πρέπει δε να σημειωθεί ότι μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17:00 ο Συνολικός Αριθμός των Κωδικών που 'ανοίχτηκαν' στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΥΣ 41.000 Κωδικούς δηλαδή σε 1 σχεδόν ημέρα 'ανοίχτηκαν' ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΥΣ 16.000 !!! 

ΑΡΑΓΕ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ 'ΑΝΟΙΞΑΝ' ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕ ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 16/05/13 & ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΣ 20/05/13 ???? Ή ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΟΙΧΤΗΚΑΝ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ & ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ??? ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ....???