Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Επείγουσα ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ για τους Δικαιούχους του προγράμματος ΜμΕ/ΠΕΠ

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει ότι, κατόπιν κατάλληλης παραμετροποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σας παρέχεται πλεόν η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ ή αιτήματος τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρότι βρίσκεται σε αναμονή η εκταμίευση της ενδιάμεσης πιστοποίησης του έργου σας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποβολη από πλευράς σας των ανωτέρω αιτημάτων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος.

Κατα συνέπεια, μπορείτε να υποβάλλετε - και να προχωρήσουν κανονικά - αιτήματα τροποποίησης ή τελικής επαλήθευσης, παρά το γεγονός της εκκρεμούσας πληρωμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ !!! Τροποποίηση στις 16/12/2015 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ !!!

Η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2015 !!!

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης μέχρι τις 31/03/2016 (έναντι της αρχικώς οριζόμενης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την τυπική ημερομηνία λήξης του Έργου)

Αναλυτικότερα:
«Με την ολοκλήρωση του έργου, και το αργότερο έως την 31/03/2016, είναι υποχρεωτική από πλευράς δικαιούχου, η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος
Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης και η προσκόμιση του αιτήματος
(ή η αποστολή του) στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.»

2. Αυξάνεται ο αριθμός τροποποιήσεων από δύο (2) που αρχικά είχαν προβλεφθεί σε τρεις (3) και παράλληλα τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται μέχρι την 29/02/2016 αντί του προβλεπόμενου «πριν την ημερομηνία λήξης του έργου».

Αναλυτικότερα:
«Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) της επένδυσης. Είναι δυνατές έως τρεις (3) τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.»

«Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιο εταίρο) μέχρι την 29/02/2016, με την εκάστοτε τυποποιημένη από τον ΕΦΕΠΑΕ φόρμα και συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κλπ). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, ήτοι της 29/02/2016, καμία τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου δε
γίνεται αποδεκτή και δαπάνες που θα περιλαμβάνονται σε αίτημα Επαλήθευσης
– Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης χωρίς να είναι εγκεκριμένες, δεν μπορούν να
πιστοποιηθούν.»

3. Προστίθεται η παρακάτω Σύσταση:
«ΣΥΣΤΑΣΗ … Συνιστάται σε κάθε περίπτωση στον επενδυτή, εφόσον προτίθεται να τροποποιήσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσής του σε σχέση με το προβλεπόμενο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα, να λαμβάνει εκ των προτέρων την επιβεβαίωση του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ ότι η τροποποίηση είναι επουσιώδης ή ουσιώδης ΚΑΙ ότι είναι αναγκαία ή όχι η υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης.»

4. «Επιλέξιμες Δαπάνες», - «Επιπρόσθετες ειδικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες», τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει και άλλους τρόπους εξόφλησης δαπανών, οι οποίοι είναι νόμιμοι και είναι σήμερα συνηθέστεροι λόγω ειδικών συνθηκών.

«Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και σε περιπτώσεις που η εξόφληση γίνεται μέσω εντάλματος πληρωμής σε τραπεζικό ίδρυμα να ζητούνται τα εξής:
o Εντολή έκδοσης εντάλματος/γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού.
o Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού».

5. «Επιλέξιμες Δαπάνες» - «Εξόφληση Δαπανών», η πρώτη παράγραφος στο σημείο «Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας»

Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα να
είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου όσο αφορά στην εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται μέσω της κίνησής του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης.

Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα να
είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία.

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) χρέωσης της πιστωτικής κάρτας
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (π.χ,, Βεβαίωση προμηθευτή)».

Β. Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.