Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Ψηφίσθηκε στη Βουλή ο Νόμος Υπ. Αριθ. 4146 / ΦΕΚ 90 – 18/04/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» ο οποίος περιλαμβάνει και τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις (περιέχονται και οι τροποποιήσεις του Επενδυτικού / Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011)


Ψηφίσθηκε στη Βουλή ο Νόμος Υπ. Αριθ. 4146 / ΦΕΚ 90 – 18/04/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» ο οποίος περιλαμβάνει και τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις (περιέχονται και οι τροποποιήσεις του Επενδυτικού / Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011).

Αναλυτικότερα οι αλλαγές που αφορούν τον Επενδυτικό / Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 περιγράφονται στα ακόλουθα σημεία:

Ιδία Συμμετοχή
v    Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την μέση αξία των τελευταίων 3 μηνών
v      Δυνατότητα κάλυψης ιδίας συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο χωρίς να απαιτείται καταβολή ΦΣΚ, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί στον Α.Ν. 3908/11, Α.Ν. 3299/04 & Α.Ν. 2601/98.

Επιλογή Κινήτρων Ενίσχυσης
Δυνατότητα επιλογής του μίγματος των ευεργετημάτων μέσω:
1.       Επιχορήγησης
2.       Φορολογικής Απαλλαγής &
3.       Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing)

Αξιοποίηση Κινήτρου Φοροαπαλλαγής
v      Η αξιοποίηση της φορολογικής απαλλαγής μπορεί να γίνει εντός δύο (2) ετών συμπεριλαμβανομένου και του έτους που έχει εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης.
v      Η αξιοποίηση της φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός δεκαπέντε (15) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Όρια Σώρευσης Ενισχύσεων 
v      τα €10.000.000 ενίσχυσης από τον Α.Ν. 3908/2011 για Επενδυτικό Σχέδιο Μεμονωμένης Επιχείρησης για μια 4-ετία σε συγκεκριμένη Περιφέρεια γίνονται €15.000.000.
v      τα €20.000.000 ενίσχυσης από τον Α.Ν. 3908/2011 για Επενδυτικό Σχέδιο Συνδεδεμένων & Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων για μια 4-ετία σε συγκεκριμένη Περιφέρεια γίνονται €30.000.000.

Υποβολές Αιτημάτων Υπαγωγής
Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με αξιολόγηση δύο φορές το έτος (από Μάιο και από Νοέμβριο).
Ειδικά για το 2013 η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Α΄ Κύκλο Αξιολόγησης του έτους 2013 θα διαρκέσει έως 28/06/2013 με χρόνο έναρξης της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών από 01/07/2013.
Η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Β’ Κύκλο Αξιολόγησης θα διαρκέσει μέχρι τις 30/10/2013 με τις αξιολογήσεις τους να ξεκινούν από το μήνα Νοέμβριο.

Προκαταβολή
Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους ή και του συνόλου (100%) της επιδότησης αμέσως μετά την υπαγωγή του Επενδυτικού Σχεδίου, καθώς και εκχώρηση μέρους ή του συνόλου της αναλογούσας επιχορήγησης / επιδότησης.

Ειδικότερα για τον Α.Ν. 3299/04 προβλέπεται:
v  Δυνατότητα προκαταβολής έως το 100% της επιχορήγησης με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%, από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 50% δύναται να καλυφθεί με εγγυητική επιστολή μέσω του ΕΤΕΑΝ.
v    Για την επανεξέταση των Επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως 100KW απαιτείται μόνο διοικητικός έλεγχος και όχι έλεγχός τους από την Γνωμοδοτική Επιτροπή.
v    Καταργείται το ενιαίο ενισχυόμενο κόστος Επενδυτικών Σχεδίων Φωτοβολταϊκών τα οποία έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής στα πλαίσια του Α.Ν.3299/04.
v   Προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων καθώς και επιμέρους οδηγίες/διευκρινίσεις για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των ΑΠΕ. Αναμένεται να εκδοθεί απόφαση με τον καθορισμό παραβόλου υπέρ του Δημοσίου για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης.
v    Αιτήσεις θεραπείας εξετάζονται κατά προτεραιότητα έως την 31/12/2013, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη τους.
v      Παρατείνεται κατά 1 έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον Α.Ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Η εν λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, δηλαδή έως 31/12/2014
v      Δεν απαιτείται παραίτηση του εκμισθωτή από το δικαίωμα ιδιόχρησης των γηπέδων για επενδύσεις γηπέδων γκολφ, χιονοδρομικών κέντρων και ΑΠΕ. Τα 20 έτη της διάρκειας μίσθωσης ξεκινά να μετρά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και όχι από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης έγκρισης.
v      Η διάρκεια μίσθωσης επενδύσεων θερμοκηπίων ανέρχεται σε διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Εντάσσονται Νέες Επιλέξιμες Δραστηριότητες
v      Κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας
v      Ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια τουρισμού υγείας
v      Επέκταση και Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και ανήκουν ή θα αναβαθμιστούν σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3*.
v   Ειδικές μορφές τουρισμού (Συνεδριακά κέντρα, Κέντρα θαλασσοθεραπείας, Γήπεδα Γκολφ, Χιονοδρομικά κέντρα, Θεματικά πάρκα, Μαρίνες-Καταφύγια τουριστικών σκαφών, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, ΚΕΠΑΤ, Αυτοκινητοδρομίων κλπ)
v      Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
v      Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων
v Μετατροπή παραδοσιακών, διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες και Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν στα προαναφερόμενα κτίσματα και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
v    Εκσυγχρονισμός Camping κατηγορίας Γ’ τάξης και άνω καθώς και δυνατότητα μετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3*.
v    Επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας.
v  Ναυπηγήματα που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις
v   Έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., οι οποίες δύναται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.
v      Κλειστοί σταθμοί δημόσιας χρήσης στάθμευσης που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από Ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
v      Επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
v    Επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας Α.Π.Ε. εκτός των φωτοβολταϊκών, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής άδειας παραγωγής.

-->
Λοιπές Σημαντικές Διατάξεις 
v      Επιβολή κόστους παραβόλου για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) των υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Α.Ν. 3908/2011, Α.Ν. 3299/2004, & Α.Ν. 2601/1998 συναρτάται με το συνολικό κόστος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται ως εξής: το 1/3 του αρχικού καταβληθέντος παραβόλου, (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου). Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται με αποδεικτικό κατάθεσης σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση τροποποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του ν. 4146/2013.
v      Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων αφού παρέλθει 5-ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.
v      Χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι ο πραγματικός χρόνος όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης αυτής. Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει για τον Α.Ν.2601/1998, Α.Ν.3299/2004 και Α.Ν. 3908/2011.
v     Κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων επενδυτών, μπορεί να διενεργούνται Ενδιάμεσοι Έλεγχοι Πιστοποίησης & Τελικοί Έλεγχοι Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων του Α.Ν. 3299/04 και Α.Ν. 3908/11 από πιστοποιημένους φορείς.
v      Επιτρέπεται η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που ενισχύονται στα πλαίσια του Α.Ν. 3908/2011 και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη σύνδεσή τους με το Δίκτυο.
v      Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του Α.Ν. 3908/2011 τα Επενδυτικά Σχέδια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς.
v      Το ποσοστό των δαπανών για κτιριακά, ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και ειδικών δαπανών για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου που ενισχύεται μπορεί να φτάνει έως το 60% του Συνολικού Προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου & για κάθε επιχείρηση, ενώ για τις ΜΜΕ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70%.
v      Ενισχύονται οι Ι.Κ.Ε., οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις καθώς και ομάδες παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
v      Τροποποιείται το όριο του προϋπολογισμού από €300.000 σε €500.000 (π.χ., για Ατομικές Επιχειρήσεις) ως όριο για την σύσταση Νομικής Μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε.) πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
v      Για επενδυτικά σχέδια που αφορούν ανάπτυξη γενοσήμων και βιοϊσοδυνάμων προϊόντων φαρμάκων, μορφών και συσκευών χορήγησης φαρμάκων, ενισχυόμενες δαπάνες απoτελούν οι δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει σχετικά με την προπαραγωγή, συμβατότητα εκδόχων, αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης, σχετικά με την ανάδειξη της ομοιότητας με το προϊόν αναφοράς, σταθερότητας και βιοϊσοδυναμίας και σχετικά με πιστοποίηση, δαπάνες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας, δαπάνες πιστοποίησης και κατοχύρωσης δικαιωμάτων χρήσης, καθώς και δαπάνες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειών εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον Νόμο Υπ. Αριθ. 4155 (ΦΕΚ 120 Α /29-5-2013) – Άρθρο 67.
v      Τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα των ΑΠΕ, που δεν ανήκουν στους υδροηλεκτρικούς και ιβρυδικούς σταθμούς, στα αντλησιοταμιευτικά συστήματα ενέργειας και στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 παρέχονται μόνο Φορολογικά Κίνητρα σύμφωνα με τον Νόμο Υπ. Αριθ. 4155 (ΦΕΚ 120 Α /29-5-2013) – Άρθρο 68.Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης
Τα σχήματα συνέργειας θα απαρτίζονται πλέον από 5 τουλάχιστον Επιχειρήσεις (αντί 10) στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης και από 3 (αντί 5) στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας.

Επενδυτικά Σχέδια σε Β.Ε.Π.Ε.,  Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) και  Ζώνες Καινοτομίας
Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), σε Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και σε Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Επενδυτικά Σχέδια σε Νησιά & Περιφερειακές Ενότητες Νήσων που ανήκουν Διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας
Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας θα παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.

Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
v      Παρέχεται ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο του προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
v      Για το ποσό έως 50εκ ευρώ μπορούν να λάβουν κάθε είδος ενίσχυσης μεμονωμένα ή συνδυαστικά.
v      Όλα τα Επενδυτικά Έργα αυτής της κατηγορίας πρέπει να κυρωθούν με νόμο.

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση στις 26/04/2013 Μη Παράτασης των Ηλεκτρονικών Υποβολών στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» που λήγει στις 10/05/2013 και ώρα 17:00Σύμφωνα με την Ανακοίνωση στις 26/04/2013 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» θα τηρηθεί όπως έχει οριστεί δηλαδή μέχρι στις 10 Μαϊου 2013σο αφορά την Ηλεκτρονική Υποβολή μέχρι στις 17:00 μ.μ.)

ΔΕΝ Θα Δοθεί Καμία Παράταση.

Επίσης ορίζει, ότι οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (σε ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα στις 20 Μαϊου 2013.

Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Άμεσα η κατάθεση αιτήσεων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για τον Α΄ Κύκλο θα ξεκινήσει άμεσα, με τη δημοσίευση του νέου Νόμου και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και θα ολοκληρωθεί την 28η Ιουνίου 2013.

 Η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για τον Βʼ Κύκλο θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.

Επισημαίνεται ότι, με τις αλλαγές που προωθήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο, δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής καθʼ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Ισχυρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Ισχυρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» προκύπτει από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι στις, 8 Απριλίου, οπότε έληξε η προθεσμία υποβολής.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 6.954 προτάσεις ύψους 217.392.249 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της δράσης ήταν 40 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ο προϋπολογισμός υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερες από πέντε φορές.