Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (στις 12/10/2015) - η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα (1) μήνα - 4 Νέων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (στις 12/10/2015)
- η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα (1) μήνα -
4 Νέων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

1) «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο:
από 15.000 € έως 200.000€

Ποσοστό Επιδότησης:
40%  (με προσαύξηση 10% στη περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου)
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως 31/12/2013) Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
  Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
  Υλικά / Κατασκευές,
  Εφοδιαστική Αλυσίδα,
  Ενέργεια,
  Περιβάλλον,
  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
  Υγεία.
Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
  ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
  η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,
  ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,
  η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,
  η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,
  οι αμοιβές τρίτων.
Διάρκεια Έργων:
Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

2) «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».
Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο:
από 15.000 € έως 150.000€

Ποσοστό Επιδότησης:
40%  (με προσαύξηση 10% στη περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου)
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως 31/12/2013) Μικρές, Πολύ Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία 3-ετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
  ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
  οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
  οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
  οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
  η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
  οι αμοιβές τρίτων
Διάρκεια Έργων:
Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

3) «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».
Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο:
έως 60.000€

Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δικαιούχοι:
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
  είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
  ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς:
  Αγροδιατροφή
  Ενέργεια
  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  Εφοδιαστική Αλυσίδα
  Περιβάλλον
  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  Υγεία - Φάρμακα
  Υλικά - Κατασκευές
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.
Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
  ο αναγκαίος  επαγγελματικός παραγωγικός  εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),
  το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
  τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
  οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης, 
  το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
  ο γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
  οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
  οι αμοιβές τρίτων.
Διάρκεια Έργων:
Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

4) «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο:
από 5.000€ έως 25.000€

Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δικαιούχοι:
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
·       Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
·       Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
·       Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
·       Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα:
  άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,
ή
  φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
·       Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.
·       Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση.
Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).
Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
  ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας),
  το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
  τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
  οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης, 
  το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
  ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
  οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
  οι αμοιβές τρίτων.
Διάρκεια Έργων:
Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.