Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Επείγουσα ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ για τους Δικαιούχους του προγράμματος ΜμΕ/ΠΕΠ

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει ότι, κατόπιν κατάλληλης παραμετροποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σας παρέχεται πλεόν η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ ή αιτήματος τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρότι βρίσκεται σε αναμονή η εκταμίευση της ενδιάμεσης πιστοποίησης του έργου σας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποβολη από πλευράς σας των ανωτέρω αιτημάτων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος.

Κατα συνέπεια, μπορείτε να υποβάλλετε - και να προχωρήσουν κανονικά - αιτήματα τροποποίησης ή τελικής επαλήθευσης, παρά το γεγονός της εκκρεμούσας πληρωμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ !!! Τροποποίηση στις 16/12/2015 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ !!!

Η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2015 !!!

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης μέχρι τις 31/03/2016 (έναντι της αρχικώς οριζόμενης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την τυπική ημερομηνία λήξης του Έργου)

Αναλυτικότερα:
«Με την ολοκλήρωση του έργου, και το αργότερο έως την 31/03/2016, είναι υποχρεωτική από πλευράς δικαιούχου, η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος
Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης και η προσκόμιση του αιτήματος
(ή η αποστολή του) στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.»

2. Αυξάνεται ο αριθμός τροποποιήσεων από δύο (2) που αρχικά είχαν προβλεφθεί σε τρεις (3) και παράλληλα τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται μέχρι την 29/02/2016 αντί του προβλεπόμενου «πριν την ημερομηνία λήξης του έργου».

Αναλυτικότερα:
«Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) της επένδυσης. Είναι δυνατές έως τρεις (3) τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.»

«Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιο εταίρο) μέχρι την 29/02/2016, με την εκάστοτε τυποποιημένη από τον ΕΦΕΠΑΕ φόρμα και συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κλπ). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, ήτοι της 29/02/2016, καμία τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου δε
γίνεται αποδεκτή και δαπάνες που θα περιλαμβάνονται σε αίτημα Επαλήθευσης
– Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης χωρίς να είναι εγκεκριμένες, δεν μπορούν να
πιστοποιηθούν.»

3. Προστίθεται η παρακάτω Σύσταση:
«ΣΥΣΤΑΣΗ … Συνιστάται σε κάθε περίπτωση στον επενδυτή, εφόσον προτίθεται να τροποποιήσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσής του σε σχέση με το προβλεπόμενο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα, να λαμβάνει εκ των προτέρων την επιβεβαίωση του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ ότι η τροποποίηση είναι επουσιώδης ή ουσιώδης ΚΑΙ ότι είναι αναγκαία ή όχι η υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης.»

4. «Επιλέξιμες Δαπάνες», - «Επιπρόσθετες ειδικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες», τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει και άλλους τρόπους εξόφλησης δαπανών, οι οποίοι είναι νόμιμοι και είναι σήμερα συνηθέστεροι λόγω ειδικών συνθηκών.

«Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και σε περιπτώσεις που η εξόφληση γίνεται μέσω εντάλματος πληρωμής σε τραπεζικό ίδρυμα να ζητούνται τα εξής:
o Εντολή έκδοσης εντάλματος/γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού.
o Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού».

5. «Επιλέξιμες Δαπάνες» - «Εξόφληση Δαπανών», η πρώτη παράγραφος στο σημείο «Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας»

Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα να
είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου όσο αφορά στην εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται μέσω της κίνησής του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης.

Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα να
είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία.

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) χρέωσης της πιστωτικής κάρτας
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (π.χ,, Βεβαίωση προμηθευτή)».

Β. Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (στις 12/10/2015) - η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα (1) μήνα - 4 Νέων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (στις 12/10/2015)
- η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα (1) μήνα -
4 Νέων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

1) «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο:
από 15.000 € έως 200.000€

Ποσοστό Επιδότησης:
40%  (με προσαύξηση 10% στη περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου)
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως 31/12/2013) Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
  Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
  Υλικά / Κατασκευές,
  Εφοδιαστική Αλυσίδα,
  Ενέργεια,
  Περιβάλλον,
  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
  Υγεία.
Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
  ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
  η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,
  ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,
  η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,
  η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,
  οι αμοιβές τρίτων.
Διάρκεια Έργων:
Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

2) «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».
Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο:
από 15.000 € έως 150.000€

Ποσοστό Επιδότησης:
40%  (με προσαύξηση 10% στη περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου)
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως 31/12/2013) Μικρές, Πολύ Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία 3-ετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
  ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
  οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
  οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
  οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
  η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
  οι αμοιβές τρίτων
Διάρκεια Έργων:
Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

3) «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».
Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο:
έως 60.000€

Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δικαιούχοι:
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
  είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
  ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς:
  Αγροδιατροφή
  Ενέργεια
  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  Εφοδιαστική Αλυσίδα
  Περιβάλλον
  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  Υγεία - Φάρμακα
  Υλικά - Κατασκευές
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.
Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
  ο αναγκαίος  επαγγελματικός παραγωγικός  εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),
  το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
  τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
  οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης, 
  το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
  ο γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
  οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
  οι αμοιβές τρίτων.
Διάρκεια Έργων:
Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

4) «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Συνολικός Προϋπολογισμός για κάθε Έργο:
από 5.000€ έως 25.000€

Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δικαιούχοι:
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
·       Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
·       Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
·       Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
·       Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα:
  άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,
ή
  φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
·       Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.
·       Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση.
Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).
Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:
  ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας),
  το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
  τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
  οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης, 
  το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
  ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
  οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
  οι αμοιβές τρίτων.
Διάρκεια Έργων:
Eίκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

Νέα διαδικασία ενημέρωσης δικαιούχων για πληρωμές των έργων τους (του ΕΣΠΑ 2007 - 2013)

Ο ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της έγκαιρης και πληρέστερης πληροφόρησης των δικαιούχων των προγραμμάτων (του ΕΣΠΑ 2007 - 2013) που διαχειρίζεται και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά την προσπάθειά τους για τηλεφωνική πληροφόρηση, εφαρμόζει πλέον την κάτωθι διαδικασία:

ωριμάσει η πληρωμή οποιουδήποτε δικαιούχου και σταλεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα, ενημερώνει άμεσα με e-mail το δικαιούχο. Σημειώνεται ότι τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στην ικανοποίηση των εισερχομένων αιτημάτων.

Η λήψη του ενημερωτικού e-mail αποτελεί τον μόνο ασφαλή τρόπο πληροφόρησης του δικαιούχου για την πραγματοποίηση της πληρωμής του.

Μετά τη λήψη του μηνύματος ο δικαιούχος καλείται να επικοινωνεί με την τράπεζά του, προκειμένου να ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Έρχονται τρία (3) Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα για Επιχειρήσεις & ΑνέργουςΤρία (3) νέα προγράμματα για ανέργους, μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες που θα παρέχουν επιδοτήσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο 2015 σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας.
Σημειώνεται ότι και για τα τρία (3) προγράμματα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:
- η προδημοσίευση προκήρυξης θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2015,
- η προκήρυξη και οι υποβολές προτάσεων του Α' κύκλου από το Δεκέμβριο του 2015 μέχρι και το Μάρτιο του 2016,
- οι εντάξεις του Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης τον Ιούνιο 2016 και η ολοκλήρωση των επενδύσεων πρέπει να γίνει σε 24 μήνες από την έναρξη.

Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι τομείς που δίνεται προτεραιότητα. Οι νέες δράσεις των τομεακών προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ -κίνηση και "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για τις οποίες, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας, προβλέπεται προδημοσίευση προκήρυξης τον Σεπτέμβριο 2015 αναλυτικά είναι οι εξής:

- Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ

Με ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες ενέργειες είναι:
- εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
- παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος.
- παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ).
- πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
- προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
- αμοιβές συμβούλων και μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. ευρώ (σε 2 κύκλους 25 εκ. ευρώ έκαστος) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων).


- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:
- άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή 
- φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή 
- φυσικά πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ.

Με ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
- επαγγελματικό εξοπλισμό,
- λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας),
- δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
- κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),
- αμοιβές τρίτων, και
- γενικό εξοπλισμό.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.800 πτυχιούχους ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν.


- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι θα είναι:
- φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή 
- ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και τα εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως 50.000 ευρώ.

Με ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία - φάρμακα, υλικά - κατασκευές.

Ειδικότερα:
- παραγωγικός εξοπλισμός,
- λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας),
- δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
- κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),
- αμοιβές τρίτων και γενικός εξοπλισμός.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.500 νέες επιχειρήσεις και 4.500 νέες θέσεις εργασίας.