Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Μέχρι στις 18/02/2013 οι Αιτήσεις Υποβολής των Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος ICT4GROWTH

Ανακοίνωση στις 27/12/2012 από την ΚτΠ Α.Ε. για την ανάρτηση του Επικαιροποιημένου Οδηγού του Προγράμματος για τη Δράση "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας - ICT4GROWTH".

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ για Οριζόντια 6-μηνη Παράταση στα Προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» & «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»


Έκδοση Υπουργικών αποφάσεων & (έκδοση ΦΕΚ) 6-μηνης παράτασης και τροποποιήσεων στους Οδηγούς των προγραμμάτων ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'', ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'', ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων'' και ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι έχουν υπογραφεί οι αποφάσεις 6-μηνης (εξάμηνης) παράτασης στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων και τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων:
 • «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
 • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
 • «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και 
 • «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» 
 • «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013.


Αναλυτικότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
13/01/2013
13/07/2013
Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
07/03/2013
07/09/2013
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών
31/12/2012
30/06/2013
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων
31/12/2012
30/06/2013


Παράλληλα με τις ίδιες αποφάσεις εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Οδηγών των προγραμμάτων :
 •  «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
 • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
 • «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) προς αυτές.

Αναμένεται η Έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων και η δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ - εκτός από το πρόγραμμα ''Πράσινη Επιχείρηση 2010'' που δεν απαιτείται) και η ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο ''Διαύγεια'' προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προχωρήσει στην αναλυτική ενημέρωση των Δικαιούχων και στην άμεση υλοποίηση των αποφάσεων.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής έως 15/01/2013 των Υποψήφιων Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων παρατείνεται ως την 15/01/2013 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των Υποψήφιων Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξικού / Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων).

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση  στα  προς υποβολή Επενδυτικά Σχέδια δεν απαιτούνται τα εξής:
 • Μη υποχρέωση προσκόμισης ειδικών δικαιολογητικών και αδειοδοτήσεων, όπως εγκεκριμένα σχέδια ΕΟΤ, Άδειες Εγκατάστασης, Έγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων, κλπ.
 • Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατα την υποβολή της αίτησης.
 • Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό ανέρχεται στο 70%.
 • Δυνατότητα τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠ.Α.ΑΝ.
 • Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις διαδικασιές αξιολόγησης του Υπουργείου.
 • Αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια.

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Στις 14/01/2013 η Προκήρυξη του Επιδοτούμενου Προγράμματος (ΠΕΠ 2012) Ενίσχυσης Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Συνολικού Ύψους 456 εκατ. Ευρώ με Επιδότηση από 40% έως 60%.

Τονίζεται ότι η ημερομηνία Κατάθεσης των Φακέλων Υποβολής
ΘΑ αποτελέσει και ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2012 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την ενίσχυση Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Σύσταση Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών έως 50.000.000€ και προσωπικό έως 250 άτομα) αναμένεται να ξεκινήσει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 456 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις 12 περιφέρειες της χώρας και σκοπό θα έχει να ενισχύσει κατά περίπτωση με ποσοστό από 40% έως 60% επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου, της παροχή Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Το 70 – 85 % του συνολικού προϋπολογισμού θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες.

Κατηγορίες Ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
δ) Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν λόγω  προκήρυξη.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης.

Δικαιούχοι

Θα συμπεριλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών και Τουριστικές Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες, Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.   Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2.   Νέες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3.   Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου


ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΕΜΕ)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 ΕΜΕ
0
και
αδιάφορο
ή
αδιάφορο
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
> 0 και < 10
και
< 2 εκ.
ή
< 2 εκ.
ΜΙΚΡΗ
> 0 και < 50
και
< 10 εκ.
ή
< 10 εκ.
ΜΕΣΑΙΑ
> 0 και < 250
και
< 50 εκ.
ή
< 43 εκ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1
Κτίρια και εγκαταστάσεις
2
Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
3
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
4
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
5
Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
6
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:
7
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
8
Προβολή - Προώθηση
9
Αμοιβές Συμβούλων
Οι Δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ενώ η Δαπάνη 9 αφορά στο κόστος εκπόνησης / σύνταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου & παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης
Αναλυτικότερα:

1.       Επενδύσεις σε Πάγια
Ø       Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Δημιουργία / Επέκταση / Αποπεράτωση / Εκσυγχρονισμός
Οι δαπάνες για τα κτιριακά θα ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις που το οικόπεδο / ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Θεωρούνται επίσης επιλέξιμες εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης.
Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες  μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  εξοπλισμού παραγωγής.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων CAD – CAM – CIM.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων διοίκησης και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής (Logistics/Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συστήματα αυτοματισμού, ταινιόδρομων κ.λ.π.)
Ø       Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα “e-business management” και “e-business development” (BTB ή BTC, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN).
Ø       Αγορά ή ανάπτυξη λογισμικού.
Ø       Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων – χρήσης τεχνογνωσίας
Ø       Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, λογιστήριο, αποθήκη, πωλήσεις, data collection,  ERP,  κ.λ.π.).
Ø       Εγκατάσταση συστημάτων γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).

2.       Άϋλες Επενδύσεις
Ø       Ανάπτυξη και εφαρμογή και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων όπως (Ποιότητας πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008), Περιβάλλοντος (πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 και EMAS) Ασφάλειας Τροφίμων (πρότυπο ISO 22000:2005 - HACCP, κ.τ.λ., Ασφάλειας & Υγιεινής στην Εργασία OHSAS 18001:2007) 
Ø       Δαπάνες συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων αναμένεται να κυμανθεί από:
v      €30.000 έως €300.000 για την θεματική ενότητα της «Μεταποίησης»
v      €30.000 έως €300.000 για την θεματική ενότητα του «Τουρισμού» και
v      €20.000 έως €100.000 για την θεματική ενότητα του «Εμπορίου» &
v      €20.000 έως €100.000 για την θεματική ενότητα της «Παροχής Υπηρεσιών».

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα επιχορηγούνται.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
Ø       να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
Ø       να μην είναι προβληματική επιχείρηση
Ø       να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
Ø       να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Ø       να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
Ø       για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
·         από €30.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
·         από €30.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
·         από €20.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
·         από €20.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
·         Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
·         Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα πριν την 01/01/2012, και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδια θεματική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προϋπόθεση αυτή αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Στη περίπτωση νέων επιχειρήσεων αυτές θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την προκήρυξη του προγράμματος και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα  πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους.

Οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε περιορισμό για την υποβολή πρότασης σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα αρκεί οι νέες να κατείχαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης τον συγκεκριμένο ΚΑΔ ή οι υπό σύσταση να δεσμεύονται ότι θα αποκτήσουν τον ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την επένδυση τους κατά τη σύσταση τους.

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών 3-ετίας τους, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα, και η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεματική ενότητα είναι επιλέξιμη. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% σχετικές με αυτήν τη θεματική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών μπορεί να αφορά σε άλλη θεματική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιμη δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2012.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) τελευταίων ετών.

Στην περίπτωση μεταποιητικής δραστηριότητας που επιχορηγείται για δημιουργία σημείων πώλησης / διάθεσης των προϊόντων της θα πρέπει για μία 3-ετία από την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης να μην μεταβάλλεται η δραστηριότητα η οποία ενισχύθηκε. Η τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης θα προκύπτει από τα στοιχεία των Ε3 της επιχείρησης, από όπου για τις τρεις επόμενες πλήρεις οικονομικές χρήσεις θα πρέπει το 80% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης να αφορά σε μεταποιητική δραστηριότητα

Ποσοστά Επιδότησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα – Ιδία Συμμετοχή

Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης (Δημόσιας Χρηματοδότησης) καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και  τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:

Περιφέρεια
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
% ενίσχυσης
για μεσαίες επιχειρήσεις
% ενίσχυσης
για πολύ μικρές &  μικρές επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
50
60
Κ. Μακεδονία
40
50
Δ. Μακεδονία
40
50
Ήπειρος
50
60
Στερεά Ελλάδα
40
50
Θεσσαλία
40
50
Ιόνια
40
50
Δ. Ελλάδα
50
60
Πελοπόννησος
40
50
Β. Αιγαίο
40
50
Ν. Αιγαίο
40
50
Κρήτη
40
50
Αττική
40
50

Το υπόλοιπο ποσό πέρα της Επιδότησης (Δημόσιας Χρηματοδότησης) για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό.

Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και την πιστοποίηση της καταβολής της ιδιωτικής συμμετοχής, θα καθορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης.

Όταν ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού δανείου ειδικού σκοπού  μπορεί να ωφεληθεί και από τη χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως ακολουθεί:
·         Εγγύηση μέσω ΕΤΕΑΝ για τη χορήγηση του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην είναι εγγυημένο από το ΕΤΕΑΝ
·         Χρήση υφιστάμενων προϊόντων επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ (επιδότηση επιτοκίου του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού) ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε για τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην υπάρχει επιδότηση επιτοκίου και χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου.

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης της Επένδυσης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση & τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα 2-μηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος μέτρου ενίσχυσης

Προθεσμίες Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.   


ΠΕΠ
Περιφέρεια
Συνολικός π/υ Δ.Δ. σε ευρώ)
Μερίδιο για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
Μερίδιο για Νέες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
22.500.000
80%
20%
Κ. Μακεδονία
90.000.000
85%
15 %
Δ. Μακεδονία
22.500.000
70%
30%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ

Ήπειρος
22.500.000
80%
20%
Στερεά Ελλάδα
18.000.000
70%
30%
Θεσσαλία
22.500.000
80%
20%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ιόνια
22.500.000
80%
20%
Δ. Ελλάδα
22.500.000
70%
30%
Πελοπόννησος
22.500.000
70%
30%
ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Β. Αιγαίο
22.500.000
80%
20%
Ν. Αιγαίο
15.000.000
80%
20%
Κρήτη
22.500.000
80%
20%
ΑΤΤΙΚΗ

Αττική
130.500.000
80%
20%
ΣΥΝΟΛΟ

456.000.000