Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Αποφασίστηκε η Έγκριση & η Απόρριψη των Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1406/306/Α2 στις 28-02-2013 αποφασίστηκε η Έγκριση & η Απόρριψη των Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Αφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον»  του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Αποφασίστηκε η Έγκριση & η Απόρριψη των Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – κατευθυντήριες γραμμές προγράμματος

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 στις 19-02-2013 αποφασίστηκε η Έγκριση & η Απόρριψη των Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»  του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Αναλυτικότερα:
  • Εγκρίθηκαν: 467 Επενδυτικά Σχέδια με Συνολικό Προϋπολογισμό €25.031.182,35

  • Απορρίφτηκαν: 122 Επενδυτικά Σχέδια λόγω Έλλειψης των Τυπικών Προϋποθέσεων   Συμμετοχής

  • Απορρίφτηκαν: 115 Επενδυτικά Σχέδια λόγω Έλλειψης της Ελάχιστης Απαιτούμενης Βαθμολογίας

  • Απορρίφτηκαν: 76 Επενδυτικά Σχέδια λόγω Έλλειψης Διαθέσιμων Πόρων


Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Αναμένεται η Προκήρυξη Νέου Επιδοτούμενου: «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας προτίθεται να προκηρύξει την πράξη «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», σύμφωνα με ανακοίνωση την Παρασκευή 15/02/2013.

Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική δραστηριότητα.

Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 Σύμφωνα με την ΓΕΕΤ, οι ειδικοί στόχοι της πράξης είναι:
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»
  • Η προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού.
  • Η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές.
  • Η μεταφορά και προσαρμογή της υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανία και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας.
  • Η ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.
  • Η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Η πράξη απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή σε συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (με δυνατότητα ανάθεσης τμήματος του έργου, υπεργολαβικά, σε φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς, οι οποίοι επιλέχθηκαν μετά από ευρεία διαβούλευση που είχε σαν σκοπό την αποτύπωση της ζήτησης αξιοποιήσιμων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων από τον ελληνικό παραγωγικό τομέα.


Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» - ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση, του ΕΣΠΑ 2007-13.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης προκήρυξης ανέρχεται σε 19,8 εκατ. ευρώ.


Η πράξη σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με την εθνική στρατηγική για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του παραγωγικού τομέα της χώρας, αλλά και να περιορίζει δραστικά την γραφειοκρατία.

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει με την δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης από την ΓΓΕΤ.

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Σημαντικές Ενέργειες για την Υλοποίηση του Νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Σημαντικές διευκολύνσεις για την υλοποίηση του επόμενου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και την επιτάχυνση της απορρόφησης των Κοινοτικών κονδυλίων από τη χώρα μας προβλέπουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Yπουργείου Ανάπτυξης για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Πέρα από το σημαντικό οικονομικό όφελος που προκύπτει για την Ελλάδα, με την αύξηση των πόρων σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, με τις αποφάσεις υιοθετείται σειρά κανονιστικών ρυθμίσεων, που αναμένεται να διευκολύνουν σημαντικά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα:

1) Προβλέφθηκε για τις περιφέρειες της Αττικής και της Δυτικής Μακεδονίας σημαντικά αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης (80%), σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής (50% και 60% αντίστοιχα).

2) Δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης όλων των ισχυόντων ποσοστών συγχρηματοδότησης κατά 10% στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως η Ελλάδα.
Για τις χώρες αυτές θα ισχύσει μεγαλύτερη προκαταβολή κατά την έναρξη των προγραμμάτων (1,5% τον πρώτο χρόνο, 1,5% το δεύτερο και 1% τον τρίτο αντί για 1%, 1% και 1% αντίστοιχα).

Μετά την άρση των σχετικών περιορισμών, ο ΦΠΑ, στην περίπτωση που δεν ανακτάται, θα είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση, για το σύνολο των παρεμβάσεων.
Ο αρχικά προβλεφθείς κανόνας Ν+2 χαλάρωσε κατά ένα χρόνο, δίνοντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Υποχρεωτική η Βεβαίωση από τις Επιχειρήσεις – Καταστήματα Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με βάση την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας


Με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με αριθ. πρωτ/λου 20966 / 30-04-12 τα αναφερόμενα που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ (υπ’αριθμ.2456/3-11-11 τ.Β’ Υπουργική απόφαση), με ημερομηνία ισχύος από 01-01-12 (σχετικά υπ’αριθμ.Γ55/888/28-12-11 και 221/13-01-12 έγγραφα, προκειμένου να αποδίδεται η δαπάνη από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (εφόσον κυκλοφορεί νόμιμα και φέρει την επισήμανση CE) απαιτείται η Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας

Οι διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, περί αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ορίζουν την έκδοση «Βεβαιώσεων» από Οργανισμούς που κοινοποιούνται στο πλαίσιο Κοινοτικών Οδηγιών (90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ) για λογαριασμό επιχειρήσεων, στον κύκλο εργασίας των οποίων περιλαμβάνεται η διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων (συνεπώς και τo αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση των αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών της ανωτέρω Απόφασης από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Επομένως όλες οι Επιχειρήσεις - Καταστήματα Πώλησης που ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ διαθέτουν το Πιστοποιητικό Εμπορίας - Διακίνησης, θα πρέπει σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ να πιστοποιηθούν έως την 01/02/2013 και το απαιτούμενο Πιστοποιητικό (Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004)) να κατατίθεται από τον ασφαλισμένο μαζί με τα λοιπά παραστατικά του αιτήματος απόδοσης δαπάνης (βλ. Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ, υπ' αρ. πρωτ. 3112-21/01/2013 με θέμα «Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπαιδικών ειδών, ειδικών μηχανημάτων αποκατάστασης, τεχνητών μελών, θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και λοιπών ειδών πρόσθετης περίθαλψης και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους».