Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

Απόφαση στις 07/07/2017 του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη Bαθμολογική Kατάταξη ΟΛΩΝ των Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές»

Ανακοινώθηκε σήμερα 07/07/2017 με Αριθ. Πρω/λου 3371/161/Α3 η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη Βαθμολογική Κατάταξη ΟΛΩΝ των Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Οι Δυνητικοί  Δικαιούχοι του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα XII