Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 65% !

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  06/02/2019
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Μέχρι Εξαντλήσεως του Διαθέσιμου Προϋπολογισμού
Αφορά Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις
&
Σχεδόν ΟΛΟΥΣ τους ΚΛΑΔΟΥΣ (Μεταποίηση, Χονδρικό Εμπόριο & Παροχή Υπηρεσιών

Επενδυτικό Σχέδιο σε Θέματα Εκσυγχρονισμού (Μηχανήματα - Εξοπλισμός, Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών, Συσκευασία - ετικέτα - Brading, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα & Νέο Προσωπικό από €20.000 – €200.000 με Επιδότηση 50% ή 60% ή 65%


 Χρειάζεται η Επιχείρηση να Τεκμηριώσει την Ίδια Συμμετοχή δηλαδή το 50% ή το 40% ή το 35% της Συνολικής Επένδυσης (π.χ., μέσω Εταιρικού/ών Τραπεζιού/κών Λογαριασμού/ών – Μέσο Υπόλοιπο κατά περίπτωση 3-μήνου, 6-μήνου, 9-μηνου & έτους)


Για να Υποβληθεί η Αίτηση πρέπει:


1) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία, οι οποίες πριν την Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις Διαχειριστικές Χρήσεις (Δωδεκάμηνης Διάρκειας).

2) Διαθέτουν δραστηριότητα σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ (σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος) και

3) έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της Ηλεκτρονικής Υποβολής του Επενδυτικού Σχεδίου.
  
 


ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50%

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  06/02/2019
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 19/04/2019

Αφορά Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις...


Που δραστηριοποιούνται:

- στο λιανικό εμπόριο

- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

- στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης

- στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας- Λιανικό Εμπόριο (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις Κατηγορίες 45 και 47)

- Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην Κατηγορία 56) και

- Εκπαίδευση- Κοινωνική Μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος), (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις Κατηγορίες 85 και 88).


Επενδυτικό Σχέδιο σε Θέματα Εκσυγχρονισμού από €10.000 – €150.000 με Επιδότηση 50%

Χρειάζεται η Επιχείρηση να Τεκμηριώσει την Ίδια Συμμετοχή δηλαδή το 50% της Συνολικής Επένδυσης (π.χ., μέσω Εταιρικού/ών Τραπεζιού/κών Λογαριασμού/ών – Μέσο Υπόλοιπο κατά περίπτωση 3-μήνου, 6-μήνου, 9-μηνου & έτους)


Για να Υποβληθεί η Αίτηση πρέπει:


1) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία, οι οποίες πριν την Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρείς (3) πλήρεις Διαχειριστικές Χρήσεις (Δωδεκάμηνης Διάρκειας).
2) διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης (σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος) ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων και
3) έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
ü  Για τον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47):  1 ΕΜΕ
ü  Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
ü  Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 3 ΕΜΕ.