Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, η πρώτη προκήρυξη του οποίου είχε σημειώσει επιτυχία. 

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές και του άξονα διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προδημοσίευσε στις 27/06/2013 τον Οδηγό του Προγράμματος & τα Παραρτήματα προκειμένου να ακολουθήσει σύντομη περίοδος διαβούλευσης αλλά και να αρχίσει η προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών. Ο Οδηγός ακολουθεί τη λογική του πετυχημένου 1ου Κύκλου του προγράμματος, με επιπλέον βελτιώσεις. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη του προγράμματος στις αρχές Ιουλίου 2013

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις και πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ). Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητά τους και το πρόγραμμα τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις. Συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) είναι 30.000.000 ευρώ. 

Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 01/01/2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων κυμαίνεται από  20.000,00 ευρώ έως 200.000,00 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως 55 % και έχουν ως εξής:

- Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

- Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
 • Λοιπές Ενέργειες (μόνο για ΜΜΕ)
- Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα 3-μηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.


Υπενθυμίζεται ότι στον 1o κύκλο του προγράμματος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 98.127.008,38 ευρώ.

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 για την Ασφάλεια της Οδικής Κυκλοφορίας


Το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 εφαρμόζεται για τον Σχεδιασμό, την Εφαρμογή και την Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (Road Traffic Safety - RTS), αποτελώντας έτσι ένα χρήσιμο «εργαλείο» πρόληψης με σκοπό τη μείωση και εν τέλει την εξάλειψη των οδικών συμβάντων και των συνεπειών τους (π.χ., μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών, που συνδέονται με τροχαία).

Το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 εφαρμόζεται σε όλους τους Οργανισμούς & τις Επιχειρήσεις (Δημόσιες & Ιδιωτικές), που η λειτουργία τους συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με θέματα Οδικής Ασφάλειας, όπως:

 • εταιρείες Logistics,
 • εταιρείες Μεταφορών,
 • επιχειρήσεις με Στόλο Οχημάτων (ΚΤΕΛ, Οδικής Βοήθειας, Ταχυμεταφορές), εταιρείες Ταξί,
 • Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και
 • Διαχειριστές Εθνικών Οδών / Αυτοκινητοδρόμων


Τα απαιτούμενα για την εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ISO 39001:2012 περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την κοινοποίηση Πολιτικής Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας, την δημιουργία Διαδικασιών, Δεικτών, Στόχων και Σχεδίων Δράσης για την Ασφάλεια Οδικής Κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνοντας και τις διάφορες Νομικές Απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία του Οργανισμού / της Επιχείρησης.

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Από την Δευτέρα 10/06/2013 ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για την ένταξή τους στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α’, 18-04-2013), η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 28/06/2013. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από 01/07/2013.

Η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για τον Β’ Κύκλο θα ξεκινήσει την την 01/07/2013 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31/10/2013.

Επισημαίνεται ότι, με τις αλλαγές που προωθήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο, δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τέλος, σχετικά με τα αιτήματα που είχαν ήδη υποβληθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, αναμένονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ως ακολούθως: 
Α΄ Κύκλος 2012: 1/7
Β΄ Κύκλος 2012: 30/7

Το σύνολο των Ειδικών Καθεστώτων: 30/9