Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Απόφαση Ένταξης Έργων που αφορά το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)»

Στις 11/04/2014 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας η απόφαση Ένταξης ή Μη των Έργων που αφορά το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)».

Εγκρίθηκαν συνολικά 881 έργα στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013», συνολικού προϋπολογισμού 89.066.894,81 € και δημόσιας δαπάνης 38.244.442,41 € ως εξής:

- 124 έργα (ΕΠΑΕ - Άξονας 2), συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 5.417.056,12 €.
 
- 437 έργα (ΠΕΠ Αττικής - Άξονας 3), συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 17.342.212,08 €.
 
- 219 έργα (ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - Άξονας 4), συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 10.898.043,85 €.
 
- 64 έργα (ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - Άξονας 5), συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 2.498.314,33 €.

- 1 έργο (ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου - Άξονας 6) συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 17.500,00 €.
 
- 36 έργα (ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου - Άξονας 8), συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 2.071.316,03 €

- Απορρίφθηκαν συνολικά 115 έργα

- 20 έργα (ΕΠΑΕ - Άξονας 2).
- 42 έργα (ΠΕΠ Αττικής - Άξονας 3). 
- 45 έργα (ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - Άξονας 4)
- 6 έργα (ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - Άξονας 5).
- 2 έργα (ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου - Άξονας 8).