Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Δανειοδότηση επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους με τη συνδρομή του ΕΣΠΑ - Στην αγορά βρίσκονται 3 δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)1) ΔΡΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ             
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ                           
Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται  απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δαπάνες  R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και έως 250 εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,53%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 150€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
150 εκατ. €, εκ των οποίων 50 εκατ. € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100 εκατ. € από την Τράπεζα Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2) ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ

ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ             
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ                           
Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και  υπηρεσιών που σχετίζονται  απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο  και αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δαπάνες  R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ ευρώ και έως 250 εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου
και ίσο με 3,67%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
150 εκατ €, εκ των οποίων 50 εκατ. € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100 εκατ. € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ)3) ΔΡΑΣΗ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ          
Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και  υπηρεσιών που σχετίζονται  απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δαπάνες  R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και έως 250 εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,23%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 800€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
210 εκατ. €, εκ των οποίων 70 εκατ. € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 140 εκατ. € από την Τράπεζα EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4) ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ                            
Εγγύηση από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών
ΣΚΟΠΟΣ
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η δυνατότητα πρόσβασης αυτών στο τραπεζικό σύστημα και η ενίσχυση ρευστότητας των προμηθευτών των ελληνικών επιχειρήσεων

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δαπάνη για αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως  10 εκατ ευρώ και λιγότερους  από 250 εργαζόμενους (υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση)

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5.000€ έως 300.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: 6 έτη με έντοκη  περίοδο χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: euribor 6 μηνών + περιθώριο από 0% έως 6% κατ’ ανώτατο

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων
Για δάνεια άνω των 40.000€ παρέχονται εξασφαλίσεις, εφόσον ζητηθούν . Στην περίπτωση αυτή οι εμπράγματες εξασφαλίσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού ποσού του δανείου


ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σε όλες τις Εμπορικές και Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας