Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Επέκταση Παράτασης Ολοκλήρωσης Ενεργών Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια Προγραμμάτων: «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)» & «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» έως τις 30/01/2015.

Στις 28/11/2014 σύμφωνα με τις αυξημένες και τεκμηριωμένες ανάγκες των επενδυτών που υλοποιούν έργα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι των ενεργών έργων να ολοκληρώσουν με επιτυχία το σύνολο των εγκεκριμένων δαπανών τους, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων:
  • «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
  • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)»
  • «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
κατά δύο μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30/01/2015.
Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν ήδη αποσταλεί για δημοσίευση στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως και αναμένεται η έκδοσή τους.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Μεταρρύθμιση στο Σύστημα Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων - Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες εντάσσονται 897 επαγγέλματα (ΚΑΔ)Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες εντάσσονται 897 επαγγέλματα (ΚΑΔ), σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε στις 24/11/2014 ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.Η απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4262/2014, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί κατά την ψήφισή του και αποσκοπεί στη διευκόλυνση και μείωση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την άρση εμποδίων για το επιχειρείν και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.Με το νέο καθεστώς, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία χαμηλού ρίσκου δεν θα απαιτείται πλέον να εφοδιάζονται με άδεια λειτουργίας παρά μόνο με μία υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.Η απόφαση αφορά στο 25% του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων, που εκτιμάται ότι παράγουν το 14,3 % του ΑΕΠ της χώρας.Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης περιορίζεται έτσι δραστικά, κατά τουλάχιστον 2-3 μήνες, ενώ καταργείται παράβολο ύψους 60 έως 1500 ευρώ, ανάλογα με τη δραστηριότητα.Οι κλάδοι που εντάσσονται στο καθεστώς απλοποίησης της αδειοδότησης προέκυψαν ύστερα από μελέτη του συνόλου των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την οποία η άδεια λειτουργίας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δημιουργούσε αναίτια χρονική καθυστέρηση για το νέο επιχειρηματία – επαγγελματία και μεγάλο διαχειριστικό βάρος για τη δημόσια διοίκηση χωρίς καμία προστιθέμενη αξία.Ο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με αφορμή την υπογραφή της υπουργικής απόφασης, τόνισε: "Πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της επιχειρηματικότητας των νέων και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την κατάργηση της έκδοσης άδειας λειτουργίας  δραστηριότητες και επαγγέλματα που αντιπροσωπεύουν πάνω από 14,3% του ΑΕΠ. Στόχος μας, η άρση των διοικητικών – γραφειοκρατικών βαρών που θέτουν εμπόδια στην υγιή επιχειρηματικότητα".Για τη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτονται η παρουσίαση της υπουργικής απόφασης, η λίστα των δραστηριοτήτων, καθώς και η ενδεικτική λίστα με τους Κωδικούς των Επαγγελμάτων, για τα οποία καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας.

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Σύντομα η Προδημοσίευση Νέων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων για Νέες & Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 - 2020Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 στο ΕΠανΕΚ τα 3,64 δις δηλαδή το 25% των διαθεσίμων προγραμμάτων έχουν επιλεγεί εννέα τομείς προτεραιότητας, που παρουσιάζουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίοι επιγραμματικά είναι:

- Αγροδιατροφή

- Ενέργεια

- Τουρισμός (με έμφαση στις ειδικές μορφές του)

- Πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες

- Περιβαλλοντική βιομηχανία

- Υγεία (ιατρικός τουρισμός, φαρμακευτικά, υπηρεσίες υγείας)

-  Εξοικονόμηση ενέργειας και Υλικά

- Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιώνΕπίσης τόνισε την ενεργοποίηση δράσεων του ΕΠΑνΕΚ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 εμπροσθοβαρώς, πριν δηλαδή από την οριστική έγκριση του Προγράμματος. Σύμφωνα με δηλώσεις του ενεργοποιούνται οι πρώτες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων.
Ειδικότερα, και με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι πρώτες δράσεις αφορούν στους τομείς παρέμβασης της επιχειρηματικότητας (συνολικού προϋπολογισμού 125 εκατομμυριών ευρώ).

Συνοπτικά θα αφορούν:

- τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Π/Υ 50 εκ. ευρώ),

- το Ανθρώπινο Δυναμικό (Π/Υ 75 εκ. ευρώ), και

- τέσσερεις πιλοτικές δράσεις για την Έρευνα-Καινοτομία (Π/Υ 73 εκ. ευρώ)Α. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ) αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού που θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής προκήρυξης) για δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού με έμφαση της εξωστρέφειάς τους και της διείσδυσής τους σε νέες αγορές με νέα προϊόντα / υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.


Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€.


Στη δράση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα προκαταβολής έως 40% με την προϋπόθεση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ή προκαταβολής από 25% με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών ελέγχων της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.Β. Ανθρώπινο Δυναμικό

Δράση 1: Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ) αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με κάλυψη των λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεις απασχόλησης.


Οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, αμοιβή συμβούλου, και πρόσληψη ενός ατόμου για ένα έως ενάμιση χρόνο. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 40.000€.

Γ. Έρευνα-Καινοτομία

Η Δράση "ΒιομηχανικήΑξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας", η οποία υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/ εμπορική δραστηριότητα, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης, με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης, μεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής.


Η Πιλοτική Δράση "ΕνίσχυσηΝέων Επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμούκαινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογήςτους" με την οποία  επιστήμονες με καινοτομικές ιδέες που θα αναδειχθούν μέσα από Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας θα φιλοξενηθούν σε δομές εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών, όπου θα υποστηριχθούν με δέσμη μέτρων, όπως η χορήγηση μηνιαίας αμοιβής (εφόσον επιτραπεί από το καθεστώς ενίσχυσης), η κατάρτιση και η εξειδικευμένη - εξατομικευμένη καθοδήγηση. Τα επιχειρηματικά σχέδια των καινοτομικών ιδεών που θα επιλεγούν κατόπιν νέου διαγωνισμού θα ενισχυθούν για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups).

Η Δράση "ΑνάπτυξηΠιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφικού κλάδουμε εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών" με στόχο να ενισχύσει επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Η Δράση Εθνικής Εμβέλειας "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας -ΠΑΒΕΤ" που στοχεύει στην υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς.