Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Σύντομα η Προδημοσίευση Νέων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων για Νέες & Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 - 2020Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 στο ΕΠανΕΚ τα 3,64 δις δηλαδή το 25% των διαθεσίμων προγραμμάτων έχουν επιλεγεί εννέα τομείς προτεραιότητας, που παρουσιάζουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίοι επιγραμματικά είναι:

- Αγροδιατροφή

- Ενέργεια

- Τουρισμός (με έμφαση στις ειδικές μορφές του)

- Πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες

- Περιβαλλοντική βιομηχανία

- Υγεία (ιατρικός τουρισμός, φαρμακευτικά, υπηρεσίες υγείας)

-  Εξοικονόμηση ενέργειας και Υλικά

- Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιώνΕπίσης τόνισε την ενεργοποίηση δράσεων του ΕΠΑνΕΚ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 εμπροσθοβαρώς, πριν δηλαδή από την οριστική έγκριση του Προγράμματος. Σύμφωνα με δηλώσεις του ενεργοποιούνται οι πρώτες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων.
Ειδικότερα, και με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι πρώτες δράσεις αφορούν στους τομείς παρέμβασης της επιχειρηματικότητας (συνολικού προϋπολογισμού 125 εκατομμυριών ευρώ).

Συνοπτικά θα αφορούν:

- τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Π/Υ 50 εκ. ευρώ),

- το Ανθρώπινο Δυναμικό (Π/Υ 75 εκ. ευρώ), και

- τέσσερεις πιλοτικές δράσεις για την Έρευνα-Καινοτομία (Π/Υ 73 εκ. ευρώ)Α. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ) αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού που θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής προκήρυξης) για δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού με έμφαση της εξωστρέφειάς τους και της διείσδυσής τους σε νέες αγορές με νέα προϊόντα / υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.


Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€.


Στη δράση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα προκαταβολής έως 40% με την προϋπόθεση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ή προκαταβολής από 25% με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών ελέγχων της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.Β. Ανθρώπινο Δυναμικό

Δράση 1: Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ) αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με κάλυψη των λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεις απασχόλησης.


Οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, αμοιβή συμβούλου, και πρόσληψη ενός ατόμου για ένα έως ενάμιση χρόνο. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 40.000€.

Γ. Έρευνα-Καινοτομία

Η Δράση "ΒιομηχανικήΑξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας", η οποία υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/ εμπορική δραστηριότητα, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης, με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης, μεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής.


Η Πιλοτική Δράση "ΕνίσχυσηΝέων Επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμούκαινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογήςτους" με την οποία  επιστήμονες με καινοτομικές ιδέες που θα αναδειχθούν μέσα από Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας θα φιλοξενηθούν σε δομές εκκόλαψης επιχειρηματικών ιδεών, όπου θα υποστηριχθούν με δέσμη μέτρων, όπως η χορήγηση μηνιαίας αμοιβής (εφόσον επιτραπεί από το καθεστώς ενίσχυσης), η κατάρτιση και η εξειδικευμένη - εξατομικευμένη καθοδήγηση. Τα επιχειρηματικά σχέδια των καινοτομικών ιδεών που θα επιλεγούν κατόπιν νέου διαγωνισμού θα ενισχυθούν για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups).

Η Δράση "ΑνάπτυξηΠιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφικού κλάδουμε εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών" με στόχο να ενισχύσει επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Η Δράση Εθνικής Εμβέλειας "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας -ΠΑΒΕΤ" που στοχεύει στην υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου