Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Παράταση στις Προθεσμίες Υποβολής Δικαιολογητικών & Δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας των Έργων για τις Επιλαχούσες Επιχειρήσεις μέχρι 31/12/2012 στα πλαίσια του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Παράταση στις Προθεσμίες Υποβολής Δικαιολογητικών και Δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας των Έργων / Επιχειρήσεων μέχρι 31/12/2012 που με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/19.09.2012 έχουν ενταχθεί και εγκριθεί για Χρηματοδότηση ως Επιλαχούσες στα πλαίσια του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων".


Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012

Παράταση Υποβολής έως 31/12/2012 των Υποψήφιων Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων παρατείνεται ως την 31/12/2012 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των Υποψήφιων Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξικού / Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων).

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση  στα  προς υποβολή Επενδυτικά Σχέδια δεν απαιτούνται τα εξής:

  • Μη υποχρέωση προσκόμισης ειδικών δικαιολογητικών και αδειοδοτήσεων, όπως εγκεκριμένα σχέδια ΕΟΤ, Άδειες Εγκατάστασης, Έγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων, κλπ.
  • Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατα την υποβολή της αίτησης.
  • Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό ανέρχεται στο 70%.
  • Δυνατότητα τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠ.Α.ΑΝ.
  • Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις διαδικασιές αξιολόγησης του Υπουργείου.
  • Αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια.

Επιπρόσθετα πρέπει να σημειωθεί ότι Επενδυτικός / Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 βρίσκεται σε διαβούλευση με σκόπο την τροποποίησή του.

Σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης (από Σελίδα 26 (Άρθρα 19-36)) το οποίο δημοσιεύθηκε απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, οι βασικές αλλαγές που προτείνονται στον Επενδυτικό / Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 είναι οι ακόλουθες:

- Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων
Καταργούνται οι δύο αποκλειστικές περίοδοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και δικαίωμα υποβολής υπάρχει καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται τον Μάιο και Νοέμβριο κάθε έτους.

- Eπιλογή Κινήτρου Ενίσχυσης από τον Επενδυτή
Καταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής και μπορεί ο φορεας επένδυσης να επιλέξει μόνο την επιχορηγηση

- Εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένης Μορφής Ξενοδοχειακών Μονάδων
Η περίοδος από την έναρξη λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας ή από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης ανέρχεται σε 5 έτη αντί για 6 έτη.

- Ιδία Συμμετοχή
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που αφορούν που αφορούν την μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών

- Δάνειο
Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

- Νέα Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια
Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης

- Επιπλέον Ποσοστό Ενίσχυσης
Παρέχεται σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας επιπλέον 5%

- Φοροαπαλλαγή
Η περίοδος αξιοποίησης του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις γίνεται 12 διαχειριστικοί περίοδοι και για τις υφιστάμενες 10. 
Επιπροσθέτως, ο φορέας επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει την φοροαπαλλαγή εντός 2 διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Παράλληλα στο Σχέδιο Νόμου προβλέπονται και οι παρακάτω τροποποιήσεις αναφορικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04:

- Προκαταβολή
Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ.

- Εγγυητική Επιστολή
Δυνατότητα αποδέσμευσης της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής για την προκαταβολή και ο επενδυτής δύναται να προσκομίσει νέα ώστε να λάβει το υπόλοιπο 50% της εγκεκριμένης επιδότησης

- Παράταση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου. Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2014.

- Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ενίσχυσης για το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου το οποίο ανέρχεται έως 50εκ ευρώ.

Νέο Πρότυπο IFS PACsecure σε συνεργασία του IFS και του PAC για τα Υλικά Συσκευασίας


Σε συνεργασία του IFS και του PAC (Packaging Association of Canada)  δημιουργήθηκε το Νέο πρότυπο IFS PACsecure (το οποίο πρόκειται να αναγνωριστεί από τον GFSI το 2013) με σκοπό την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Υλικά Συσκευασίας (1ης & 2ης Συσκευασίας).

Σκοπός του Νέο προτύπου IFS PACsecure είναι να διασφαλίσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή Υλικών Συσκευασίας για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων τους, μειώνοντας τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν στα παραγόμενα Υλικά Συσκευασίας ικανοποιώντας και διασφαλίζοντας με αυτή την Πιστοποίηση πλήρως τους πελάτες τους.