Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Παράταση Υποβολής έως 31/12/2012 των Υποψήφιων Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων παρατείνεται ως την 31/12/2012 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των Υποψήφιων Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξικού / Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων).

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση  στα  προς υποβολή Επενδυτικά Σχέδια δεν απαιτούνται τα εξής:

  • Μη υποχρέωση προσκόμισης ειδικών δικαιολογητικών και αδειοδοτήσεων, όπως εγκεκριμένα σχέδια ΕΟΤ, Άδειες Εγκατάστασης, Έγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων, κλπ.
  • Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατα την υποβολή της αίτησης.
  • Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό ανέρχεται στο 70%.
  • Δυνατότητα τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠ.Α.ΑΝ.
  • Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις διαδικασιές αξιολόγησης του Υπουργείου.
  • Αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια.

Επιπρόσθετα πρέπει να σημειωθεί ότι Επενδυτικός / Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 βρίσκεται σε διαβούλευση με σκόπο την τροποποίησή του.

Σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης (από Σελίδα 26 (Άρθρα 19-36)) το οποίο δημοσιεύθηκε απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, οι βασικές αλλαγές που προτείνονται στον Επενδυτικό / Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 είναι οι ακόλουθες:

- Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων
Καταργούνται οι δύο αποκλειστικές περίοδοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και δικαίωμα υποβολής υπάρχει καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται τον Μάιο και Νοέμβριο κάθε έτους.

- Eπιλογή Κινήτρου Ενίσχυσης από τον Επενδυτή
Καταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής και μπορεί ο φορεας επένδυσης να επιλέξει μόνο την επιχορηγηση

- Εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένης Μορφής Ξενοδοχειακών Μονάδων
Η περίοδος από την έναρξη λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας ή από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης ανέρχεται σε 5 έτη αντί για 6 έτη.

- Ιδία Συμμετοχή
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που αφορούν που αφορούν την μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών

- Δάνειο
Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

- Νέα Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια
Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης

- Επιπλέον Ποσοστό Ενίσχυσης
Παρέχεται σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας επιπλέον 5%

- Φοροαπαλλαγή
Η περίοδος αξιοποίησης του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις γίνεται 12 διαχειριστικοί περίοδοι και για τις υφιστάμενες 10. 
Επιπροσθέτως, ο φορέας επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει την φοροαπαλλαγή εντός 2 διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Παράλληλα στο Σχέδιο Νόμου προβλέπονται και οι παρακάτω τροποποιήσεις αναφορικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04:

- Προκαταβολή
Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ.

- Εγγυητική Επιστολή
Δυνατότητα αποδέσμευσης της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής για την προκαταβολή και ο επενδυτής δύναται να προσκομίσει νέα ώστε να λάβει το υπόλοιπο 50% της εγκεκριμένης επιδότησης

- Παράταση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου. Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2014.

- Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ενίσχυσης για το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου το οποίο ανέρχεται έως 50εκ ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου