Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014

Όλοι οι Ιδιωτικοί Φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε Δημόσιους Διαγωνισμούς θα πρέπει από 01/03/2015 να αποδείξουν την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001) ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 1401)


Σύμφωνα με τον Νόμο 4281 - ΦΕΚ Α 160 / 08-08-2014 από την 01/03/2015 (σύμφωνα με το άρθρο 201) όλοι οι Ιδιωτικοί Φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε Δημόσιους Διαγωνισμούς θα πρέπει να αποδείξουν την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης.


Επομένως οι Ιδιωτικοί Φορείς για να τεκμηριώσουν την ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει  προσκομίσουν στον Φάκελο Υποβολής (εκτός των άλλων δικαιολογητικών) κατά την κατάθεσή του στον αρμόδιο φορέα Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008) ή Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004).


Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά τόσο τα Τεχνικά Έργα όσο τις Προμήθειες και την παροχή Υπηρεσιών

Νόμος 4281 - ΦΕΚ Α 160 / 08-08-2014 ‘Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις


ΜΕΡΟΣ Β' - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 154

Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων

1. Με την επιφύλαξη της τήρησης των γενικών αρχών του άρθρου 16 η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας καθορίζει τα ελάχιστα προσόντα και ικανότητες που οφείλουν να διαθέτουν οι προσφέροντες / υποψήφιοι για να συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης.

2. Για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες ανάθεσης οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι υποβάλλουν δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξουν ιδίως:

α) τη νομιμοποίησή τους,

β) την προσωπική κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια,

γ) την οικονομική, χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητά τους,

δ) την επίκληση της χρηματοοικονομικής ή τεχνικής ικανότητας τρίτων,

ε) την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης,

στ) κάθε άλλη απαίτηση ή στοιχείο πρόσφορο για τη διενέργεια του ελέγχου καταλληλότητας.


Άρθρο 201

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β' αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.