Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Εναλλακτικός Τουρισμός (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% !!!)

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 14/01/2011
Ημ/νία Προκήρυξης: 15/09/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 15/09/2011
Ημ/νία Λήξης: 31/01/2012 (Παράταση ... Νέα Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής)

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:
v      Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
v      Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
v      Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:
v      Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
v      Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.
v      Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμεΑ κ.λπ.).
v      Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού.
v      Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή.
v      Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
v      Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
v      Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
v      Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20.000.000,00€.

Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €10.000,00 έως €400.000,00 ευρώ.

Το ύψος του Συνολικού Προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στo Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δηλαδή 13/09/2011)

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών

 Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης που καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και διαμορφώνεται ως εξής (ισχύει ο κανόνας de minimis):
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Ιδιωτική συμμετοχή
Το Υπόλοιπο 50% ή
Κατ’ Ελάχιστο 25%
Δημόσια Χρηματοδότηση
50%
Τραπεζικός Δανεισμός
25%*
* Ο Δανεισμός (εάν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρω δανείου να γίνεται και μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την αγορά παγίων, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει κατά την υλοποίηση του προγράμματος αντίγραφο της σχετικής σύμβασης με τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού.
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού δημόσιας χρηματοδότησης ως τόπος υλοποίησης λογίζεται ο τόπος στον οποίο υλοποιείται η επένδυση.
Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό.
Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Δεν Απαιτείται η εκ των Προτέρων Απόδειξη της Ίδιας Συμμετοχής στην Επένδυση

Είναι δυνατή μία (1) μόνο τροποποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στη Πράξη καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησής του. Σημειώνεται ότι δε γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης. Το σύνολο των τροποποιήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το 10% του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Επιτρέπονται μεταφορές κονδυλίων α) μόνο από μικρότερη σε μεγαλύτερη κατηγορία δαπάνης ή/και β) μεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:
1) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:
·     Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του παραρτήματος (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).
·     Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
·     Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.
·  Δίδεται η δυνατότητα η επιχείρηση να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ., που περιλαμβάνονται στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ., πριν την 01/01/2010.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους.

2) Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Σύμπραξης, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή / και 79 που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, με συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ των εταίρων, στην οποία:
i.     Αναφέρεται, για κάθε έναν από τους συμπράττοντες, η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στη Σύμπραξη.
ii.   Καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής των συμπραττομένων στη Σύμπραξη (Τα ποσοστά συμμετοχής των συμπραττομένων στη Σύμπραξη δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται με τα ποσοστά συμμετοχής των συμπραττομένων επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).
iii.  Καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής των συμπραττομένων επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
iv. Δηλώνεται η από κοινού δέσμευση των συμπραττομένων για την υλοποίηση της επενδυτικής τους πρότασης και η ανάληψη της ευθύνης τους έναντι της αναθέτουσας αρχής, μέχρι του ποσοστού συμμετοχής τους στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.
v.   Ορίζεται ότι η ισχύς της Σύμπραξης θα έχει, σε κάθε περίπτωση, ελάχιστη χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
vi. Ορίζεται υποχρεωτικά μία (1) εκ των συμπραττομένων επιχειρήσεων των Κ.Α.Δ. 55 ή 79, με έναρξη δραστηριότητας πριν από την 01/01/2010, ως ο Υπεύθυνος (Leader) της Σύμπραξης. Ο Υπεύθυνος (Leader) διαθέτει τουλάχιστον το 51% των οριζόμενων ποσοστών συμμετοχής μεταξύ των συμπραττομένων και ευθύνεται έναντι της αναθέτουσας αρχής για την υπογραφή και διεκπεραίωση όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, παραστατικών, δηλώσεων κ.λπ. που απαιτούνται σχετικά με την πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής, την υποβολή της πρότασης, την αξιολόγηση, την ένταξη, την υλοποίηση, την πιστοποίηση και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια σχετική με την τήρηση των υποχρεώσεων της Σύμπραξης έναντι της αναθέτουσας αρχής, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος.
vii.    Διορίζεται από τους συμπράττοντες ο Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος της Σύμπραξης ο οποίος προέρχεται υποχρεωτικά από τον Υπεύθυνο (Leader) της Σύμπραξης και ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή και διεκπεραίωση όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, παραστατικών, δηλώσεων κ.λπ. που απαιτούνται σχετικά με την πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής, την υποβολή της πρότασης, την αξιολόγηση, την ένταξη, την υλοποίηση, την πιστοποίηση και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια σχετική με την τήρηση των υποχρεώσεων της Σύμπραξης έναντι της αναθέτουσας αρχής, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος.
viii.  Διορίζεται από τους συμπράττοντες ο Αναπληρωτής Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος της Σύμπραξης, ο οποίος προέρχεται υποχρεωτικά από τον Υπεύθυνο (Leader) της Σύμπραξης, με τις ίδιες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες.

Στη Σύμπραξη δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ομοειδείς επιχειρήσεις (κάθετος χαρακτήρας της Σύμπραξης).

3)       Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τη μορφή του συνεργατικού - εταιρικού σχήματος της Σύμπραξης όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, δεν δύνανται να υποβάλλουν έτερη πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε μέσω της συμμετοχής τους σε έτερο συνεργατικό - εταιρικό σχήμα. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας όλα τα επενδυτικά σχέδια και όλες οι επιχειρήσεις ή οι συνεργατικοί - εταιρικοί σχηματισμοί που τα έχουν υποβάλλει.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση στους προβλεπόμενους όρους σύστασης της Σύμπραξης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου και μέχρι την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος της Σύμπραξης υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος, το οποίο υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους συμπράττοντες.

Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το αίτημα και εισηγείται με σχετικό πρακτικό. Η τροποποίηση εγκρίνεται μόνο με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης και περιβάλλεται υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό τύπο.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμπραξης απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση όρων η οποία αφορά:
i.         Στη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής των συμπραττομένων στη Σύμπραξη.
ii.       Στη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής των συμπραττομένων επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
iii.      Στην αντικατάσταση ή υποκατάσταση των συμπραττομένων.
iv.     Στην αντικατάσταση ή υποκατάσταση του Υπευθύνου (Leader) της Σύμπραξης.
v.       Στη μείωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Σύμπραξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, μία συμπράττουσα επιχείρηση παύσει τη λειτουργία της πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκτησης των τυχόν καταβληθέντων ποσών και μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της επιχείρησης αυτής επί του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

Οι λοιποί συμπράττοντες δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους προς τον ΕΦΕΠΑΕ, να συνεχίσουν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου μέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από αυτούς, εφόσον:
i.         Η επιχείρηση που παύει τη λειτουργία της δεν είναι ο Υπεύθυνος (Leader) της Σύμπραξης.
ii.       Η συνέχιση του σχεδίου κριθεί αιτιολογημένα επαρκής από επιχειρησιακή και λειτουργική άποψη, από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος.
iii.      Στη βάση της εισήγησης αυτής τροποποιηθεί η Υπουργική Απόφαση ένταξης του σχεδίου.

Στην περίπτωση που δεν πληρούται οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους, το επενδυτικό σχέδιο απεντάσσεται στο σύνολό του και ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκτησης των τυχόν καταβληθέντων ποσών για όλους ανεξαιρέτως τους συμπράττοντες.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, μία συμπράττουσα επιχείρηση παύσει τη λειτουργία της μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου αλλά πριν από τη λήξη της πενταετίας ισχύος της Σύμπραξης, ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκτησης των τυχόν καταβληθέντων ποσών και μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της επιχείρησης αυτής επί του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται.
Στην περίπτωση που η ως άνω επιχείρηση έχει οριστεί ως Υπεύθυνος (Leader) της Σύμπραξης ή συμμετέχει στη Σύμπραξη με ποσοστό επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον 40%, η διαδικασία ανάκτησης των καταβληθέντων ποσών ενεργοποιείται για όλους ανεξαιρέτως τους συμπράττοντες.
Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό συμμετοχής των συμπραττομένων επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι υποχρεωτικό να ταυτίζεται με το ποσοστό συμμετοχής τους στη Σύμπραξη.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι συμπράττοντες, οι οποίοι υλοποιούν, τιμολογούν και εξοφλούν τις δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο επενδυτικό σχέδιο και λαμβάνουν την αναλογούσα επιχορήγηση που θα αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής τους επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι θα πρέπει, τόσο ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, όσο και το ποσοστό συμμετοχής των συμπραττομένων επί του προϋπολογισμού αυτού, να τεκμηριώνεται επαρκώς σε σχέση με τους στόχους και την ανάπτυξη της εναλλακτικής δραστηριότητας.

4)  Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

5) Στην Πράξη μπορούν να υποβάλουν από μια (1) πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο (Με έναρξη δραστηριότητας πριν την 01.01.2010).

6) Στην περίπτωση των Συμπράξεων, το κριτήριο έναρξης δραστηριότητας πριν από την 01/01/2010 αρκεί να πληρώνεται από τον Υπεύθυνο (Leader) του συνεργατικού σχήματος. Οι υπόλοιπες συμπράττουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

7)       Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
       Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους κλάδους (Κ.Α.Δ.) που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο το οποίο εμπίπτει αποκλειστικά στις επιλέξιμες ενέργειες του Προγράμματος και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του.
       Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. βάσει της Βεβαίωσης Έναρξης Δραστηριότητας και οι μεταβολές τους από την 1η Ιανουαρίου 2010.

       Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση διαθέτει δύο (2) ή περισσότερους από τους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. (κύριο και δευτερεύοντες) που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παρατήματος κατωτέρω και με έναρξη πριν από την 01/01/2010, τότε δύναται να συμπεριλάβει στο επενδυτικό της σχέδιο ενέργειες και δαπάνες που αφορούν σε περισσότερους ή/ και σε όλους τους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. που διαθέτει, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει πλήρη και ευθεία αντιστοίχιση των ενεργειών και δαπανών που θα υλοποιηθούν με τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ.

     Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δύναται να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παρατήματος κατωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ .Το επενδυτικό σχέδιο δύναται να συμπεριλάβει ενέργειες και δαπάνες στον υφιστάμενο επιλέξιμο Κ.Α.Δ. και στο νέο επιλέξιμο Κ.Α.Δ. στον οποίο επεκτείνεται υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει πλήρη και ευθεία αντιστοίχιση των ενεργειών και δαπανών που θα υλοποιηθούν με τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ.[1] Δεν αποκλείεται η δυνατότητα υλοποίησης ενεργειών και δαπανών μόνο στο νέο επιλέξιμο Κ.Α.Δ.[2] Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια στα οποία η έναρξη του νέου επιλέξιμου Κ.Α.Δ. έχει γίνει μετά την 01/01/2010, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ. πριν την 01/01/2010. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει το νέο επιλέξιμο Κ.Α.Δ. υποχρεωτικά μέχρι την απόφαση ένταξης.

    Στην προτελευταία στήλη του Πίνακα του Παρατήματος παρατίθεται, όχι περιοριστικά, το βασικό απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων, ενώ στην τελευταία επιχειρείται, ενδεικτικά, η αντιστοίχιση των επιλέξιμων Κ.Α.Δ. με τις ειδικές/εναλλακτικές μορφές.


[1] Δεν είναι αποδεκτή η επέκταση σε επιλέξιμο ΚΑΔ της κατηγορίας 55.
[2] Η εν λόγω δυνατότητα ισχύει και στις περιπτώσεις συνεργασιών.

Β) Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει άδεια / άδειες λειτουργίας, εκδιδόμενες από τις αρμόδιες αρχές. Επιχειρήσεις των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει λήξει ή βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν την αίτηση/εις έκδοσης νέας άδειας ή την αίτηση/εις ανανέωσης. Στην περίπτωση που λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του/των συμμετέχοντος/ων, δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της άδειας/ων πριν από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του σχεδίου, η άδεια/ες προσκομίζεται υποχρεωτικά κατά τη φάση πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, άλλως το επενδυτικό σχέδιο απεντάσσεται και τα τυχόν καταβληθέντα μέχρι τότε ποσά ανακτώνται εντόκως στο σύνολό τους, με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Για τις επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις ισχύουν τα εξής:
i.         Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55 θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, όπως ορίζεται με το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ε.Ο.Τ.), καθώς και τις λοιπές προβλεπόμενες άδειες εν ισχύ που απαιτούνται (καταστημάτων και εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος).
ii.       Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 79 θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118), όπως ισχύει.
iii.      Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που διαθέτουν, μισθώνουν ή εκμεταλλεύονται ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118), όπως ισχύει.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν εναλλακτική δραστηριότητα/τες, πρέπει να προσκομίσουν τις απαραίτητες ειδικές άδειες άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ. άδεια χειριστών ταχύπλοων σκαφών, άδεια εκμίσθωσης, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αθλητικών σχολών κ.λπ.).
Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (Εκπρόσωπος/οι), με τις κατά περίπτωση ειδικές άδειες άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα διατίθεται κατά την άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας/ων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Οι υποχρεώσεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν πρόταση με τη μορφή της Σύμπραξης.

Γ) Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2010.
Για τον έλεγχο κάλυψης της παρούσας προϋπόθεσης εξετάζεται η ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ., όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.

Η περίπτωση αυτή δεν αποκλείει εκείνες τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, απορρόφηση, συγχώνευση ή τυχόν μετατροπές τους, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά την 01.01.2010. Για τον έλεγχο των παραπάνω ενεργειών είναι απαραίτητη η προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται, ιδιωτικά έγγραφα, τροποποιήσεις καταστατικών, αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, συμβολαιογραφικές πράξεις, εγγραφές στο βιβλίο μετόχων, αποδεικτικά καταβολής φόρου κ.λπ.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται από Σύμπραξη, η υποχρέωση της παρούσης παραγράφου ισχύει μόνο για τον Υπεύθυνο (Leader) του σχήματος. Οι λοιποί συμπράττοντες μπορούν να συμμετέχουν ακόμη και εάν η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την 01.01.2010, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κ.Α.Δ από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος.

Δ) Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.

Ε) Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
Προκειμένου να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις (Δ) και (Ε), η αιτούσα την επιχορήγηση επιχείρηση υποχρεούται να δηλώσει επιπρόσθετα:

α) Με ποιες άλλες επιχειρήσεις λειτουργεί ως «ενιαία οικονομική μονάδα». Κριτήρια τα οποία συνηγορούν στον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως «ενιαίας οικονομικής μονάδας» αποτελούν ενδεικτικά:
i.         Η ύπαρξη μιας νομικής προσωπικότητας.
ii.       Η ύπαρξη μόνιμης και ενιαίας οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικής.
iii.      Η υιοθέτηση της δομής μιας εταιρείας εισηγμένης σε δύο χρηματιστήρια.
iv.     Η εσωτερική αντιστάθμιση κερδών και ζημιών ή η διανομή των εσόδων μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων του ομίλου.
v.       Η από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή η κατανομή των εξωτερικών κινδύνων μεταξύ τους.
vi.     Οι αμοιβαίες συμμετοχές στο κεφάλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την οικονομική μονάδα.
vii.    Η σχέση της αιτούσας με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν.
Τα προαναφερθέντα στοιχεία, τόσο μεμονωμένα, όσο και συνδυαστικά θα κριθούν μαζί με όλες τις σχετικές πραγματικές και νομικές συνθήκες, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη του ενιαίου οικονομικού χαρακτήρα των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.

β) Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες και οι συνεργαζόμενες με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος που εμπίπτει στον κανόνα De Minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος ενίσχυσης για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
Διευκρινίζεται ότι η δήλωση των ανωτέρω αφορά αποκλειστικά και μόνο στις απαιτήσεις ελέγχου της σώρευσης των αιτούμενων ενισχύσεων και δεν συνδέεται με τη διάκριση μεταξύ μεσαίων, μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
ΣΤ) Η Επιχείρηση δεν είναι προβληματική
Ζ) Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης,


Κάθε επιχείρηση που είναι επιλέξιμη μπορεί να υποβάλει, να της εγκριθεί και να υλοποιήσει ένα (1) μόνο επενδυτικό σχέδιο.

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του έτους 2010. 


Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης των δικαιούχων της ενίσχυσης ελέγχεται υποχρεωτικά με διοικητική επαλήθευση με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

Ο έλεγχος αυτός αφορά στη δέσμευση της επιχείρησης να διατηρήσει τις θέσεις απασχόλησης του έτους 2010 σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως υποχρεωτικά δηλώνει κατά τη φάση της υποβολής της επενδυτικής πρότασης (έντυπο υποβολής).


Ο αριθμός απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται με βάση τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας (κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας), το έντυπο Ε7 ή/και τα επικυρωμένα αντίγραφα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ, όπου αυτό απαιτείται.
Η διατήρηση της απασχόλησης αφορά αποκλειστικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει και άλλες δραστηριότητες πέραν των επιλέξιμων Κ.Α.Δ. θα πρέπει να επιμερίζει η ίδια την απασχόληση προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος επίτευξης της διατήρησης αποκλειστικά για εκείνες που χρηματοδοτήθηκαν.
Από το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού εξαρτάται αν ο επενδυτής θα επιστρέψει μέρος ή καθόλου το ποσό της επιχορήγησης.
Πιο συγκεκριμένα, αν διατηρηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας εκφραζόμενος ως μέσος όρος των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) για τα δύο (2) έτη μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, δεν επιβάλλεται στον επενδυτή καμία κύρωση.
Αντίθετα, οποιαδήποτε μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας εκφραζόμενου ως μέσου όρου των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) για τα δύο (2) έτη μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, επιφέρει εντόκως την επιστροφή του 10% της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.
Στις περιπτώσεις των συμπράξεων η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης ισχύει για όλες τις συμπράττουσες επιχειρήσεις.


στον οποίο αναφέρονται οι Κατηγορίες & οι επί μέρους Ενέργειές τους στα πλαίσια των Επιχειρηματικών Σχεδίων:
Α/Α
Κατηγορία Δαπάνης
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου
1.
Προμήθεια εξοπλισμού.
100%
2.
Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.
≤ 60%
3.
Προβολή - Προώθηση.
≤ 25%
4.
Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ).
≤ 5%
5.
Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κ.λπ.).
≤ 6%

Αναλυτικότερα:
Κατηγορία 1: Εξοπλισμός - Έως ≤ 100% του Συνολικού Προϋπολογισμού
1.1.    Ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη εξοπλισμού: ιαματικός, κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουμένων των ίππων), τοξοβολίας, ορειβατικός, ποδηλασίας, rafting, κανώ-καγιάκ, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας (συμπεριλαμβανομένων του εξαρτισμού και της ιστιοφορίας των σκαφών), εξοπλισμός ομάδων διάσωσης, γαστρονομίας, beach soccer, beach volley κ.λπ.
1.2.    Συμβατικά ή/και φιλικά προς το περιβάλλον χερσαία μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη μεταφορά ατόμων, απολύτως απαραίτητων για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης (μέγιστος προϋπολογισμός έως €60.000,00 και μέχρι ποσοστού 15% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης είναι η καταχώριση του χερσαίου μέσου με ελληνικές πινακίδες (εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις).
1.3.    Συμβατικά ή/και φιλικά προς το περιβάλλον πλωτά μεταφορικά μέσα όπως μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καταδυτικά σκάφη, ταχύπλοα ή ταχυκίνητα σκάφη, θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet- ski, sea-beetle, sea-bike κλπ.), hover craft, catamaran, μηχανοκίνητες λέμβοι, ιστιοπλοϊκές λέμβοι επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη μεταφορά ατόμων, ολικού μήκους έως δέκα (10) μέτρων, απολύτως απαραίτητων για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης (μέγιστος προϋπολογισμός έως €80.000,00 και μέχρι ποσοστού 20% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης είναι η νηολόγηση του αποκτώμενου πλωτού μέσου υπό ελληνική σημαία (εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις).
1.4.    Εξοπλισμός πράσινων ενεργειών (περιορισμού της ρύπανσης, εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων κ.λπ.)
1.5.    Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες, τραπέζια, πάγκοι εργασίας κ.λπ.).
1.6.    Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (hardware) καθώς και το Λογισμικό (software) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.
1.7.    Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και περιφερειακές συσκευές (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, φαξ, εκτυπωτές, GPS, webcams, i-phones, handheld PDA’s, weather station κ.λπ.
1.8.    Εξοπλισμός κατασκευής εκθετηρίου προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της επιχείρησης.
1.9.    Εξοπλισμός εκπαίδευσης / επίδειξης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.
1.10.  Εξοπλισμός διασφάλισης της πρόσβασης των ΑμεΑ στην εναλλακτική δραστηριότητα.

Κατηγορία 2: Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Έως ≤ 60% του Συνολικού Προϋπολογισμού
2.1     Διαμόρφωση – διαρρύθμιση υφιστάμενων χώρων και βελτιώσεις υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρήση τους στην προτεινόμενη επένδυση (αναπαλαιώσεις, αποκαταστάσεις, χωρίσματα, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις κ.λπ.).
2.2         Αποκατάσταση – βελτίωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων και χωρητικότητας έως σαράντα εννέα (49) ατόμων (εξαιρουμένου του πληρώματος), καθώς και επαγγελματικών καταδυτικών σκαφών, ολικού μήκους άνω των πέντε (5) μέτρων, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
·     Ανήκουν στην ιδιοκτησία της αιτούσας και η χρήση τους δεν τελεί υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης.
·     Είναι εγγεγραμμένα ως πάγια στοιχεία στα κατά περίπτωση τηρούμενα βιβλία με βάση τον ΚΒΣ.
·     Είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία.
·     Διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες και πιστοποιητικά.
·     Χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη της εναλλακτικής δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Στην παρούσα περιλαμβάνονται ενέργειες όπως: αποκατάσταση, αντικατάσταση, βελτίωση, επέκταση, διαρρύθμιση γάστρας, καταστρωμάτων, υπερκατασκευών, ιστών, ποδοσταμάτων, ενδιαιτήσεων, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.. Επίσης, περιλαμβάνονται οι ενέργειες αντικατάστασης των μηχανών πρόωσης και των λοιπών μηχανικών μερών (άξονες, προπέλες, πηδάλιο κ.λπ.) με νέες που πιστοποιούνται απαραίτητα ως φιλικότερες προς το περιβάλλον. Εξαιρούνται οι ενέργειες βελτίωσης και, επισκευής των μηχανών πρόωσης και των λοιπών μηχανικών μερών (άξονες, προπέλες, πηδάλιο κ.λπ.), καθώς και οι ενέργειες επιμήκυνσης των σκαφών.2.3     Κατασκευή ή αναβάθμιση υδραυλικών/αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας.
2.4     Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2.5     Μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.
2.6     Εγκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις, μετατροπές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.
2.7     Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, κλπ.).
2.8     Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. εγκαταστάσεις υποδοχής και εξυπηρέτησης, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, επίδειξης, εγκαταστάσεις εστίασης κλπ.).
2.9     Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος μέχρι 20kw και αποκλειστικά για κάλυψη ίδιων αναγκών) – καθεστώς αυτοπαραγωγού – σύμφωνα με το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006) και το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010) όπως ισχύει
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας αυτής για τις επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55 οι οποίες οδηγούν σε αύξηση δυναμικότητας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Κατηγορία 3: Προβολή – Προώθηση– - Έως ≤ 25% του Συνολικού Προϋπολογισμού
Για να είναι επιλέξιμες οι ενέργειες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνδυασμό τουλάχιστον τριών (3) εκ των κατωτέρω ενεργειών.
3.1.    Συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και λειτουργία εκθεσιακών χώρων, σχεδιασμός και διαμόρφωση περιπτέρων, μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και δαπάνες ταξιδιών και διαμονής δύο ατόμων το μέγιστο). Είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε εκθέσεις για την προώθηση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά. Δεν μπορεί μέσα στα χρονικά όρια υλοποίησης του σχεδίου να συμμετέχει δεύτερη φορά στην ίδια έκθεση. Οι δαπάνες συμμετοχής στις εκθέσεις δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 50% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών.
3.2.    Επιγραφές που αναρτώνται επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
3.3.    Δημιουργία λογοτύπων.
3.4.    Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αναλωσίμων (folders, μπλοκ σημειώσεων, επαγγελματικών καρτών, διαφημιστικού δώρου κλπ.) Οι εν λόγω δαπάνες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 15% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών.
3.5.    Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιστοσελίδων.
3.6.    Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (πανοραμικές απεικονίσεις 360ο, CD-DVD, Video κλπ.).
3.7.    Διαφημιστικές καταχωρήσεις στο Web (Banner Ads, Sidebar ads, Pop up Ads and Pop under Ads, Floating Ads, Unicast Ads κλπ. συμπεριλαμβανομένου του κόστους διασφάλισης προτεραιότητας εμφάνισης σε εγχώριες και διεθνείς μηχανές αναζήτησης).
3.8.    Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εγχώρια και διεθνή, κλαδικά και εξειδικευμένα για το αντικείμενο της επένδυσης περιοδικά. Οι εν λόγω δαπάνες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 15% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών.
3.9.    Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις ενέργειες προβολής και πληροφόρησης (π.χ. διαφημιστικά έντυπα σε γραφή Μπράιγ, εφαρμογή πρωτοκόλλου W3C στις ιστοσελίδες κ.λπ.).
Δεν είναι επιλέξιμες οι ενέργειες προβολής σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Κατηγορία 4: Υπηρεσίες Συμβούλων - Έως ≤ 5% του Συνολικού Προϋπολογισμού
4.1     Επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου.
4.2     Τεχνικές Μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ κ.λπ.) που διασυνδέονται άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης.
4.3     Συμβουλευτική υποστήριξη σε Έρευνες Αγορών, Benchmarking, ανάπτυξη e-marketplaces, Δημιουργία Ιστοσελίδας κ.λπ.
4.4     Σύνταξη Εγχειριδίων Διαχειριστικών Συστημάτων (π.χ., Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 / EMAS, Easy EMAS, Ασφάλειας & Υγιεινής στην Εργασία OHSAS 18001:2007, Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 / HACCP, Eco-Label, κ.λπ.) και μόνο εφόσον καταλήξει σε πιστοποίηση.
Προκειμένου για τη Σύνταξη Εγχειριδίων Διαχειριστικών Συστημάτων απαιτείται επιπρόσθετα το Πιστοποιητικό του Διαχειριστικού Συστήματος.
Οι ενέργειες της κατηγορίας αυτής είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τις €6.000,00.

Κατ’ εξαίρεση, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής, μπορεί να ανέλθει σε €10.000,00, εφόσον ισχύουν, σωρευτικά, οι παρακάτω προϋποθέσεις:
i.        Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος των €200.000,00. και
ii.        Στις δαπάνες περιλαμβάνονται απαραίτητα αμοιβές για την εκπόνηση τεχνικών μελετών, καθώς και αμοιβές για την προετοιμασία έκδοσης αδειών (κατηγορίες ενέργειας 4.2 και 4.3 ανωτέρω).

Κατηγορία 5: Άλλες δαπάνες - Έως ≤ 6% του Συνολικού Προϋπολογισμού
Οι δαπάνες αυτές είναι συγκεκριμένες (όχι ενδεικτικές) και αφορούν αποκλειστικά σε:
5.1     Μεταφορά τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας, όπως δαπάνες για την απόκτηση πατέντας και δικαιωμάτων ή/και πιστοποιητικών βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών). Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου.
5.2     Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (π.χ., Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 / EMAS, Easy EMAS, Ασφάλειας & Υγιεινής στην Εργασία OHSAS 18001:2007, Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 / HACCP, Eco-Label, κ.λπ.). από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα Διαπίστευσης μέλος της ΕΑ (EUROPEAN ACCREDITATION) και της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA), για τα εν λόγω Πρότυπα και τομείς δραστηριότητας, φορέα Πιστοποίησης, εφαρμογή του Συστήματος Απονομής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (EU Ecolabel), καθώς και εφαρμογή του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα του Ε.Ο.Τ. (για τις επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 56).
Εξαιρούνται τα CE και κάθε άλλου είδους σήματα, τα οποία προβλέπονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο ως υποχρεωτικού χαρακτήρα.Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Κ.Α.Δ.
Περιγραφή
Βασικό απαιτούμενο Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας.
Βασική ειδική/εναλλακτική μορφή (ενδεικτικά)
Αριθμός Δραστηριότητας: 50 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)
Πλωτές μεταφορές

50.10.12.01
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς-τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία.
Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999), Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’ 637/1977), π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’ 225/1996).
Θαλάσσιος
50.10.12.03
Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.
Θαλάσσιος
50.10.12.04
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως θάλασσας.
Θαλάσσιος
50.10.20.01
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.
Θαλάσσιος
50.10.20.03
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ.) με πλήρωμα.
Θαλάσσιος
50.30.12
Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια.
Θαλάσσιος, Υπαίθρου
50.30.13.01
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.
Θαλάσσιος, Υπαίθρου
Αριθμός Δραστηριότητας: 55 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)
Καταλύματα

55.10 (όλες οι υποκατηγορίες)
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), π.δ. 43/2002. π.δ. 33/1979 (ΦΕΚ Α’ 10/1979), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).
Όλες οι μορφές
55.20 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19)
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).
Όλες οι μορφές
55.30.11
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230/2006), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).
Όλες οι μορφές
55.90.19.01 (σε αντικατάσταση του 55.20.11.02 ΠΟΛ 1086/22.06.2009).
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).
Όλες οι μορφές

Αριθμός Δραστηριότητας: 56 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

56.10.11.02
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου.
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006), Π.Δ. 552/1989, Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ Β’ 526/1983).
Γαστρονομικός
56.10.11.03
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων (που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά)
Γαστρονομικός
56.10.11.04
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων (που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά), με παροχή σερβιρίσματος.
Γαστρονομικός
56.10.11.06
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα.
Γαστρονομικός
56.10.11.07
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό).
Γαστρονομικός
56.10.11.10
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος.
Γαστρονομικός
56.30.10.13
Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων.
Γαστρονομικός
56.30.10.14
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο.
Γαστρονομικός
Αριθμός Δραστηριότητας: 77 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.21.10.01
Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων.
Ν. 1127/1972 (ΦΕΚ Α’ 48/1972), Υ.Α. Δ2/Δ/15184/5191 (ΦΕΚ Β΄ 548/2002), Κανονισμός ΥΠΑ Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) (ΦΕΚ Β’ 1068/2006), Κανονισμός ΥΠΑ υπ’ αριθ. Δ/Δ2/7259/2071/01.03.2006 (ΦΕΚ Β’ 309/2006).
Αθλητικός, Υπαίθρου
77.21.10.02
Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας.
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999), π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221).
Αθλητικός, Υπαίθρου
77.21.10.04
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων κ.λπ.).
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α. 3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).
Αθλητικός, Θαλάσσιος
77.21.10.05
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων.
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α. 16274/02.05.2008 (ΦΕΚ Β’ 896/2008).
Αθλητικός, Υπαίθρου
77.21.10.07
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ.).
Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999), Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’ 637/1977).
Θαλάσσιος, Αθλητικός
77.21.10.08
Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.
ΑΣΤΔ 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ Β’ 178/1994), Διόρθωση Σφάλματος ΦΕΚ Β’ 334/1994).
Αθλητικός, Υπαίθρου
77.21.10.09
Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού.
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221).
Αθλητικός, Θαλάσσιος, Υπαίθρου
77.34.10.02
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα.
Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999), Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’ 637/1977).
Θαλάσσιος
Αριθμός Δραστηριότητας: 79 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1 (όλες οι υποκατηγορίες)
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.
Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976), Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’225/1996)
Όλες οι μορφές
79.90.39
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων.
Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976), Ν. 2160/1993 (Α’ 118/1993 π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’225/1996).
Όλες οι μορφές
Αριθμός Δραστηριότητας: 82 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.30.11.02
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Όλες οι μορφές
Αριθμός Δραστηριότητας: 85 (επιλέξιμες μόνο  οι κάτωθι υποκατηγορίες)
Εκπαίδευση

85.51.10.02
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999), π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α. 3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).
Αθλητικός, Θαλάσσιος
85.51.10.03
Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.
Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α’ 273/2005), Υ.Α. 2123/02/2006 (ΦΕΚ Β’ 449/13.04.2006).
Αθλητικός, Θαλάσσιος
85.51.10.08
Υπηρεσίες σχολής ιππασίας.
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999), π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221).
Αθλητικός, Υπαίθρου
Αριθμός Δραστηριότητας: 93 (επιλέξιμες μόνο οι κάτωθι υποκατηγορίες)
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

93.21.10.01
Υπηρεσίες water - park.
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006). 
Αθλητικός
93.29.11.04
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής).
Υ.Α. 3131/01.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).
Αθλητικός, Θαλάσσιος
93.29.11.06
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) [1]
Αθλητικός, Θαλάσσιος, Υπαίθρου
Αριθμός Δραστηριότητας: 96 (επιλέξιμες μόνο οι κάτωθι υποκατηγορίες)
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

96.09.19.04
Υπηρεσίες γευσιγνωσίας.
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006), Π.Δ. 552/1989, Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ Β’ 526/1983), Υ.Α.385951/25.09.2000 (ΦΕΚ Β’ 1180/2000)
Γαστρονομικός

Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. βάσει της Βεβαίωσης Έναρξης Δραστηριότητας και οι μεταβολές τους από την 1η Ιανουαρίου 2010.[2]
Α. Οι επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 56, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση (όρο) ότι:
         i.            Έχουν ήδη αποκτήσει το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα του Ε.Ο.Τ[3]., το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης.
ή
       ii.            Αποκτούν και καταθέτουν το ανωτέρω σήμα εν ισχύ, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2 κατωτέρω.
Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται οι Κ.Α.Δ. 56.30.10.13  και 56.30.10.14.

Διευκρινίζεται ότι οι ενέργειες που προβλέπονται στην ενότητα 4.3.1 του παρόντος οδηγού, είναι επιλέξιμες και για τις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης (Κ.Α.Δ: 56.10.11.02, 56.30.10.13) εντός των τουριστικών μονάδων με Κ.Α.Δ. 55.10, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω, έχουν το ίδιο Α.Φ.Μ. με την αιτούσα επιχείρηση και δεν τελούν ή δεν πρόκειται να τελέσουν, υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, για όλη τη χρονική περίοδο τήρησης των υποχρεώσεων του δικαιούχου, με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.
Στην περίπτωση που οι εν λόγω εγκαταστάσεις τελούν υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, τότε το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τους Κ.Α.Δ: 56.10.11.02 ή 56.30.10.13..
Σε όλες τις περιπτώσεις ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων του Κ.Α.Δ. 56:
Fast Food, Catering, Snack-Bar (εκτός του Κ.Α.Δ. 56.30.10.13), Καντίνες, Πιτσαρίες

Β. Οι ενέργειες που προβλέπονται στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες και για τις λοιπές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των τουριστικών μονάδων του Κ.Α.Δ. 55.10, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές:
- Εντάσσονται στις παροχές (facilitiesamenities) της τουριστικής μονάδας.
- Δεν τελούν ή δεν πρόκειται να τελέσουν υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης ανάλογης κατάστασης.


[1] Για τα θεματικά πάρκα, ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Υ.Α. 9949/2010 (ΦΕΚ Β’ 1293) και 16793/23.09.2009 (ΦΕΚ Β’ 2086).
[2] Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008), Υ.Α. 1100330/1954/ΔΜ (ΦΕΚ 2149/Β/2008), όπως ισχύει -παρατίθεται στο Παράρτημα 2 του Οδηγού.
[3] Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199) όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. Τ4333/08.08.2001 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 22.08.2001) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Τ/14703/27.11.2003 (ΦΕΚ Β’ 1848), 4568/06.07.2004 (ΦΕΚ Β’ 1046) και 3569/21.03.2006 (ΦΕΚ Β’ 397) και εκάστοτε ισχύει.