Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Μέτρο 123 Α - Aύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

Ημ/νία Προδημοσίευσης: 16/05/2011
Ημ/νία Προκήρυξης: 22/08/2011
Ημ/νία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 07/10/2011
Ημ/νία Παλαίας Λήξης: 28/12/2011
Ημ/νία Νέας Λήξης (Παράταση): 23/01/2012

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την υλοποίηση των επενδύσεων προκαλείται Δημόσια Δαπάνη ύψους €150.000.000.
Το ποσό της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης διατίθεται ως εξής:
- 80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μέχρι €5.000.000,00
- 20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μεγαλύτερου των €5.000.001,00 και μέχρι €10.000.000,00.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Με το Μέτρο 123 Α ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης από 100.000 Ευρώ έως 10.000.000 Ευρώ υπό προϋποθέσεις (για την ίδρυση εκσυγχρονισμό & επέκταση μονάδων) στους τομείς (επιλέξιμες δραστηριότητες) που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος (ενδεικτικά ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΟΙΝΟΣ, ΜΕΛΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΛΙΕΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής:
Κατηγορία Επιχείρησης
Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης
(Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά,
Θεσσαλία)
Περιφέρειες που είναι εκτός στόχου σύγκλισης
(Στερεά Ελλάδα)
Νησιά του Αιγαίου Πελάγους
(Βόρειο & Νότιο Αιγαίο)
(πλην Κρήτης & Εύβοιας)Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις
Ποσοστό Ενίσχυσης 50%
Ποσοστό Ενίσχυσης 40%
Ποσοστό Ενίσχυσης 65%
Κλιμάκωση
Κλιμάκωση
Κλιμάκωση
Αιτήσεις Ενίσχυσης Επιλέξιμου Προϋπ/μού μέχρι €1.500.000
50%
Αιτήσεις Ενίσχυσης Επιλέξιμου Προϋπ/μού μέχρι €6.000.000
40%
1) Αιτήσεις Ενίσχυσης Επιλέξιμου Προϋπ/μού μέχρι €1.500.000
65%
Αιτήσεις Ενίσχυσης Επιλέξιμου Προϋπ/μού από €1.500.000 μέχρι €3.000.000
45%
Αιτήσεις Ενίσχυσης Επιλέξιμου Προϋπ/μού μέχρι από €3.000.000 μέχρι €6.000.000
40%
Για το τμήμα Επιλέξιμου Προϋπ/μού άνω των €6.000.000 και μέχρι €10.000.000
35%
2) Για το τμήμα Επιλέξιμου Προϋπ/μού από €1.500.000 και μέχρι €3.000.000
60%
Αιτήσεις Ενίσχυσης Επιλέξιμου Προϋπ/μού μέχρι από €6.000.000 μέχρι €10.000.000
35%
Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 και λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών από €50.000.0000 και μικρότερο των €200.000.000
Ποσοστό Ενίσχυσης 25%
Μη Κλιμακούμενο
Ποσοστό Ενίσχυσης 20%
Μη Κλιμακούμενο
3) Για το τμήμα Επιλέξιμου Προϋπ/μού από €3.000.000 και μέχρι €6.000.000
50%
4) Για το τμήμα Επιλέξιμου Προϋπ/μού από €6.000.000 και μέχρι €10.000.000
35%

Για επενδυτικά σχέδια από €100.000 μέχρι €5.000.000 πρόκειται να διατεθεί το 80% των πόρων του προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη), ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.001,00 Ευρώ μέχρι 10.000.000 Ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:
Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές Επιχειρήσεις, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) όπως επίσης:
·    των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα
·    οι οποίοι παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης. Αναλυτικότερα …αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι − π.χ., αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρίες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετοχών κ.λ.π. − και δανεισμός: με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που μέρος της επένδυσης καλυφθεί με δάνειο, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.
·    Δεν παρέχεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.
·    Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

Ενισχύονται οι επενδύσεις:
α) που διευκολύνουν τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών,

β) που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους:
I. τον προσανατολισμό της παραγωγής σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες τάσεις των αγορών ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα,
II. τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
III. τη βελτίωση ή τον εξορθολογισμό των διαύλων εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης,
IV. τη βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιμασίας των προϊόντων, των παραπροϊόντων ή των υπολειμμάτων,
V. την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση μορφών ενίσχυσης ανανεώσιμης
ενέργειας συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων.
VI. την προώθηση καινοτόμων επενδύσεων,
VII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας,
VIII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών, και της καλής διαβίωσης των ζώων.
IX. την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής ασφάλειας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το μέγεθος των δικαιούχων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων επιλέξιμες είναι μόνο:
Ø   πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν
Ø   όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης
Ø   επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
i.     Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
ii.    Την κατασκευή ή την βελτίωση κτιρίων - ακινήτων.
iii.   Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονης τεχνολογίας μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
iv.    Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
v.      Την αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,
vi.     Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
vii.    Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
viii.   Την απόκτηση πιστοποιητικών διαχειριστικών συστημάτων από αρμόδιους οργανισμούς (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 (HACCP) κλπ).
ix.     Την προμήθεια, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και υλισμικού  (hardware), λογισμικού (software)), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
x.      Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ΕΥΡΩ.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες θα εκτελεσθούν μετά την ημερομηνία κατάθεσης – υποβολής της απαιτούμενης αίτησης του επενδυτικού σχεδίου στον Αρμόδιο Φορέα, η οποία υπολογίζεται ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Στο ενισχυόμενο κόστος συνυπολογίζονται, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, οι αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες που ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ (μη επιλέξιμες) αναφέρονται κατωτέρω:
Ø   Αγορά οικοπέδου.
Ø   Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
Ø   Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).
Ø    Συμβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης.
Ø    Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.).
Ø    Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός α) των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται ανωτέρω καθώς και β) της εσωτερικής για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ).,
Ø    Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λ.π.) εκτός των αναφερομένων ανωτέρω
Ø    Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
Ø    Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.
Ø    Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά ποιότητας (π.χ. HACCP), νέες τεχνολογίες.
Ø    Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ.
Ø    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης.
Ø    Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
Ø    Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Ø    Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λ.π.) καθώς και έργα διακόσμησης.
Ø    Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
Ø    Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη ειδικά για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του.
Ø    Απρόβλεπτα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
Ø    Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
Ø    Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
Ø    Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου