Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Υποχρεωτική η Βεβαίωση από τις Επιχειρήσεις – Καταστήματα Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με βάση την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας


Με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με αριθ. πρωτ/λου 20966 / 30-04-12 τα αναφερόμενα που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ (υπ’αριθμ.2456/3-11-11 τ.Β’ Υπουργική απόφαση), με ημερομηνία ισχύος από 01-01-12 (σχετικά υπ’αριθμ.Γ55/888/28-12-11 και 221/13-01-12 έγγραφα, προκειμένου να αποδίδεται η δαπάνη από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (εφόσον κυκλοφορεί νόμιμα και φέρει την επισήμανση CE) απαιτείται η Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας

Οι διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, περί αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ορίζουν την έκδοση «Βεβαιώσεων» από Οργανισμούς που κοινοποιούνται στο πλαίσιο Κοινοτικών Οδηγιών (90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ) για λογαριασμό επιχειρήσεων, στον κύκλο εργασίας των οποίων περιλαμβάνεται η διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων (συνεπώς και τo αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση των αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών της ανωτέρω Απόφασης από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Επομένως όλες οι Επιχειρήσεις - Καταστήματα Πώλησης που ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ διαθέτουν το Πιστοποιητικό Εμπορίας - Διακίνησης, θα πρέπει σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ να πιστοποιηθούν έως την 01/02/2013 και το απαιτούμενο Πιστοποιητικό (Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004)) να κατατίθεται από τον ασφαλισμένο μαζί με τα λοιπά παραστατικά του αιτήματος απόδοσης δαπάνης (βλ. Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ, υπ' αρ. πρωτ. 3112-21/01/2013 με θέμα «Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπαιδικών ειδών, ειδικών μηχανημάτων αποκατάστασης, τεχνητών μελών, θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και λοιπών ειδών πρόσθετης περίθαλψης και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου