Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΔΡΑΣΗ ICT4Growth


ΔΡΑΣΗ ICT4Growth
Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν Ανάπτυξη και Παροχή Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ …

Η Δράση ICT4Growth (η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού) ενισχύει επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με συνολικό προϋπολογισμό που θα φθάνει τα 120 εκ. ευρώ.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
  • Η ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
  • Η δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
  • Η αύξηση της απασχόλησης.


Επιλέξιμες Επιχειρήσεις για το πρόγραμμα ICT 4 GROWTH
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μπορεί να είναι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οι οποίες δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ως εξής:
1. Υφιστάμενες  Μεμονωμένες  Μικρές, Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις,
2. Νεοϊδρυθείσες και Υπό Σύσταση (start up) Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Δικαίου
3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων,

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην Δράση είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) επενδυτική πρόταση για χρηματοδότηση.

Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

  • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
  • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
  • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
  • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
  • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Μεταφορές. Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)


Κατηγορίες & Προϋπολογισμός Επενδύσεων – Δημόσια Χρηματοδότηση
v      Κατηγορία I: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων ο οποίος θα κυμαίνεται από €300.000 μέχρι €5.000.000
v      Κατηγορία II: Επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους (εκτός Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας) με προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων ο οποίος θα κυμαίνεται από €5.000.000 έως και €20.000.000.

Κατηγορία Επένδυσης
Ελάχιστος Αιτούμενος Προϋπολογισμός Έργου
Μέγιστος Αιτούμενος Προϋπολογισμός Έργου
I
€300.000
€5.000.000
II
€5.000.000
€20.000.000
O συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνει τόσο τη δημόσια χρηματοδότηση όσο και την Ίδια Συμμετοχή η οποία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του Συνολικού Προϋπολογισμού.

Βασική προϋπόθεση για την επιδότηση της Κατηγορίας ΙΙ είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι για κάθε €100.000 ευρώ επιδότησης θα πρέπει να δημιουργείται τουλάχιστον μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Για παράδειγμα ένα σχέδιο το οποίο θα λάβει επιδότηση 6 εκ. ευρώ θα πρέπει να προϋποθέτει τη δημιουργία τουλάχιστον 60 νέων θέσεων εργασίας.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει έως 80% του Συνολικού προϋπολογισμού, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, της Περιφέρειας της επένδυσης, το είδος της δαπάνης και της Φάσης η οποία υλοποιείται.
Θα δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης, αμέσως μετά την έγκριση  με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου.


Φάσεις & Ενισχυόμενες Ενέργειες & Χρόνος Υλοποίησης Έργων
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο (2) διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
Φάση Α
Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (R&D stage) με Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου μέχρι τους 18 Μήνες
Φάση Β
Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων / υπηρεσιών (commercialization stage) με Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου μέχρι τους 18 Μήνες

Η χρονική διάρκεια των επενδύσεων δε δύναται να υπερβαίνει τους 24 μήνες

Τα υποβαλλόμενα Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν:
- και τις δύο (2) αναφερόμενες Φάσεις (Α & Β),
- ή να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Φάση Β.


Περιορισμός: Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που θα αφορά μόνο στη Φάση Α.Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες Φάσης Α
Α/Α Φάσης
Ενέργεια Φάσης Α
Δαπάνες έως το 80% του Συνολικού Προϋπολογισμού
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ποσοστό Συμμετοχής στο Έργο
Φάση Α1

Προετοιμασίας & Σχεδιασμού

Αμοιβές προσωπικού, συμβούλων και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων
5%
Φάση Α2
Βιομηχανικής Έρευνας

v  Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών
v  Απόσβεσης εξοπλισμού
v  Αναλώσιμων υλικών και εφοδίων
v  Μεταφοράς/αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ. τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κλπ).
25%
Φάση Α3
Ανάπτυξης

-//-
80%
Φάση Α4
Απόκτησης Δικαιωμάτων Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (Μόνο για ΜΜΕ)

v  Αμοιβές σε εξωτερικούς συνεργάτες
v  Αμοιβές για συμβουλευτικές, μεταφραστικές, νομικές ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και αφορούν σε όλα τα στάδια απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
5%
(Μόνο για τις ΜΜΕ)
Φάση Α5
Διαχείρισης, Υποστήριξης και Συντονισμού της Έρευνας & Ανάπτυξης (R & D)
v  Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών
v  Έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχή σε συνέδρια,
v  Έξοδα λειτουργίας των κτιριακών υποδομών, διοικητικά κόστη κλπ.
15%
(των Φάσεων Α2, Α3 & Α5)

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες Φάσης Β
Α/Α Φάσης
Ενέργεια Φάσης Α
Δαπάνες κατ’ ελάχιστο το
20% του Συνολικού Προϋπολογισμού
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ποσοστό Συμμετοχής στο Έργο
Φάση Β1

Εγκατάστασης & Θέση σε Λειτουργία Παραγωγικών Υποδομών
Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού

5%
Φάση Β2
Προετοιμασία Διάθεσης Τελικού Προϊόντος / Υπηρεσίας
Προμήθειας Ασώματων Στοιχείων
Ενεργητικού
Για μεγάλες επιχειρήσεις
έως 50%
των Φάσεων Β1 & Β2

Φάση Β3
Επιχειρηματικής Δικτύωσης (μόνο για ΜΜΕ)
Προς εξωτερικούς συμβούλους που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, συμμετοχής σε εκθέσεις.

Έως 30% των Φάσεων Β1, Β2 & Β3
(μόνο για ΜΜΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου