Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Υπηρεσίες Οργάνωσης / Αναδιοργάνωσης & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Coaching)


Oι ανοδικές και καθοδικές τάσεις, που παρουσιάζονται κατά διαστήματα στις αγορές, είναι επόμενο να δημιουργούν διάφορα προβλήματα στις επιχειρήσεις.

Μόνο εκείνες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οργάνωση, τεχνογνωσία & επιχειρηματικά  εργαλεία, αντεπεξέρχονται στις συνθήκες αυτές.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αντίστοιχα τα παραπάνω,  καταγράφουν σε όλο τον κόσμο μόνο επιτυχίες.

Η BIT δραστηριοποιείται επιτυχώς από το 2000 εκτός από την Ανάπτυξη & Εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων (π.χ., ISO 9001, ISO 22000 (HACCP), ISO 14001, OHSAS 18001) και Επιδοτούμενων Επενδυτικών Προγραμμάτων και με το «Business Management Consulting» και συγκεκριμένα με την Μεθοδολογία Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ή Business Process Re-Engineering (BPR).

Η Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) είναι μία μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται επί δεκαετίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
σε όλο τον κόσμο.

Με δεδομένο των νέων συνθηκών του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί το τελευταίο καιρό τόσο στην Ελληνική όσο και στη παγκόσμια αγορά επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις η αναθεώρηση τόσο της γενικότερης στρατηγικής τους όσο και των επιχειρηματικών πλάνων τους.

Οι αγορές καθώς και τα μερίδια αυτών στις οποίες απευθύνεται η κάθε επιχείρηση πρέπει να διατηρηθούν και να κερδισθούν με βάση την εσωτερική της οργάνωση, την συστηματική αξιολόγησή της αποδοτικότητάς της, την βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της καθώς και με την ποιότητα των προϊόντων & των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει.

Τα τελευταία 12 χρόνια η εταιρεία μας BiT έχει συνεργαστεί με επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρησιακής οργάνωσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση του Εμπορικού Τμήματος & την αποτελεσματική εφαρμογή των Σύγχρονων Μεθόδων Marketing, όπως επίσης και στον σαφή και λεπτομερή υπολογισμό των Χρηματοοικονομικών Μεγεθών τους. Η συνεργασία αυτή κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών κλάδων και προϊόντων.

Σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την πλήρη και ορθή οργάνωση της κάθε επιχείρησης. Για το λόγο αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα:
1.  Στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης δημιουργώντας τις σωστές υποδομές για την ανάπτυξή της (η περιγραφή και ανάλυση του τρόπου οργάνωσης αναφέρονται σε ειδικά έντυπα).
2.  Στην μελέτη και τον σχεδιασμό για την σωστή ανάπτυξη της επιχείρησης, δίνοντας επίσης βαρύτητα στην εκπαίδευση του προσωπικού.
3.  Στη δημιουργία ενός οργανωμένου τμήματος σχεδιασμού και εφαρμογής, με στελέχη των οποίων η αποστολή είναι η επιτυχία των στόχων της επιχείρησης όπως εκείνοι έχουν τεθεί.

Η εταιρεία μας (BiT) διαθέτοντας την απαιτούμενη Τεχνογνωσία με Εξειδικευμένη Υποστήριξη σε Υπηρεσίες Οργάνωσης / Αναδιοργάνωσης & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Coaching) και με στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την Βιωσιμότητα & Ανάπτυξη της επιχείρησή σας, παρέχει αξιόπιστα τα εξής:

1.      Οργάνωση & Διοίκησης Επιχείρησης                                                                      
 • Δημιουργία Οργανογράμματος
 • Αναλυτικές Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (Job Description)
 • Φύλλα Ποιότητας Προσωπικού (Αξιολόγηση) & Εφαρμογή με Ειδικά Έντυπα στα οποία Αποτυπώνεται η Απόδοση και η Ποιότητα του Προσωπικού της Επιχείρησης σε όλα τα Τμήματα
 • Συνεχόμενη Εκπαίδευση του Προσωπικού
 • Μελέτη & συγκέντρωση στοιχείων για την εγκατάσταση Συστήματος  Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (C.R.M. - Customer Relationship Management) & Συστηματική Παρακολούθηση του για την Εφαρμογή & Απόδοση του.                                                 


2.  Χτίσιμο Εταιρικού Ονόματος (Profile)                                                                            
 • Καθιέρωση Συστηματικής Έρευνας Πελατών με Σχετικά Ερωτηματολόγια
 • Δημιουργία Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) & Εκπαίδευσης του Προσωπικού
 • Ανάλυση Πελατών &  Παρακολούθηση τους


3.  Ανάπτυξη Εμπορικού Τμήματος                                                                                    
 • Στοχοποίηση κάθε ενέργειας του τμήματος πωλήσεων.
 • Πρόβλεψη Πωλήσεων (Forecasting) & Σύγκριση με Πραγματικά Στοιχεία σε 15-ενθήμερη βάση και Συστηματική Παρακολούθηση τους, με Παρεμβάσεις
 • Δημιουργία Στρατηγικής Πωλήσεων & Marketing
 • Ανάλυση Αγοράς (ανά πελάτη, ανά προϊόν, ανά περιοχή)
 • Ανάλυση Τάσεων Αγοράς
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Ανάλυση SWOT (Δυνατά & Αδύνατα Στοιχεία της εταιρείας, Ευκαιρίες και Απειλές)
 • Καθιέρωση Μετρήσιμων Στόχων Πωλήσεων με πλήρη Ανάλυση & Συστηματική Παρακολούθηση τους με Συνεχή Καθοδήγηση ανά Πωλητή
 • Καθοδήγηση για την Διατήρηση & Ανάπτυξη του Πελατολογίου καθώς και του Δικτύου Πωλήσεων
 • Συστηματική Αξιολόγηση του Υφιστάμενου Τμήματος Πωλήσεων
 • Συστηματική Εκπαίδευση Πωλητών Συγκέντρωση Αποτελεσμάτων, Έλεγχος – Αξιολόγηση &  Παρακολούθηση   
 • Καθιέρωση & Παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators (KPI’s).


4.   Οικονομικός Προγραμματισμός                                                                                    
 • Κατάρτιση Ετήσιου Προϋπολογισμού Κόστους (Budgeting) & Συστηματική Παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων σε 15-ενθήμερη βάση
 • Προγραμματισμός & Ανάλυση Ταμιακών Ροών (Cash Flow) & Συστηματική Παρακολούθησή τους σε 15-ενθήμερη βάση
 • Προσδιορισμός του Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis)
 • Προσδιορισμός του Σημείου και Περιθωρίου Κέρδους της Εταιρείας
 • Δημιουργία Πολιτικής Τιμών & Εκπτώσεων
 • Ανάλυση & Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής
 • Καθιέρωση &  Παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators (KPI’s).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου