Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ 2012 - ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013


Τονίζεται ότι η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος
ΔΕΝ αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2012 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την ενίσχυση Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Σύσταση Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών έως 50.000.000€ και προσωπικό έως 250 άτομα) αναμένεται να ξεκινήσει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 433,5 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις 12 περιφέρειες της χώρας και σκοπό θα έχει να ενισχύσει κατά περίπτωση με ποσοστό από 40% έως 60% επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου, της παροχή Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Κατηγορίες Ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
δ) Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν λόγω  προκήρυξη.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης.

Δικαιούχοι

Θα συμπεριλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών και Τουριστικές Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες, Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.   Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2.   Νέες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3.   Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίουΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΕΜΕ)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 ΕΜΕ
0
και
αδιάφορο
ή
αδιάφορο
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
> 0 και < 10
και
< 2 εκ.
ή
< 2 εκ.
ΜΙΚΡΗ
> 0 και < 50
και
< 10 εκ.
ή
< 10 εκ.
ΜΕΣΑΙΑ
> 0 και < 250
και
< 50 εκ.
ή
< 43 εκ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1
Κτίρια και εγκαταστάσεις
2
Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
3
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
4
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
5
Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
6
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:
7
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
8
Προβολή - Προώθηση
9
Αμοιβές Συμβούλων
Οι Δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ενώ η Δαπάνη 9 αφορά στο κόστος εκπόνησης / σύνταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου & παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης
Αναλυτικότερα:

1.       Επενδύσεις σε Πάγια
Ø       Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Δημιουργία / Επέκταση / Αποπεράτωση / Εκσυγχρονισμός
Οι δαπάνες για τα κτιριακά θα ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις που το οικόπεδο / ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Θεωρούνται επίσης επιλέξιμες εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης.
Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες  μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  εξοπλισμού παραγωγής.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων CAD – CAM – CIM.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων διοίκησης και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής (Logistics/Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συστήματα αυτοματισμού, ταινιόδρομων κ.λ.π.)
Ø       Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα “e-business management” και “e-business development” (BTB ή BTC, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN).
Ø       Αγορά ή ανάπτυξη λογισμικού.
Ø       Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων – χρήσης τεχνογνωσίας
Ø       Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, λογιστήριο, αποθήκη, πωλήσεις, data collection,  ERP,  κ.λ.π.).
Ø       Εγκατάσταση συστημάτων γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).

2.       Άϋλες Επενδύσεις
Ø       Ανάπτυξη και εφαρμογή και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων όπως (Ποιότητας πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008), Περιβάλλοντος (πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 και EMAS) Ασφάλειας Τροφίμων (πρότυπο ISO 22000:2005 - HACCP, κ.τ.λ., Ασφάλειας & Υγιεινής στην Εργασία OHSAS 18001:2007) 
Ø       Δαπάνες συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων αναμένεται να κυμανθεί από:
v      €30.000 έως €300.000 για την θεματική ενότητα της «Μεταποίησης»
v      €30.000 έως €300.000 για την θεματική ενότητα του «Τουρισμού» και
v      €30.000 έως €100.000 για την θεματική ενότητα του «Εμπορίου» &
v      €30.000 έως €100.000 για την θεματική ενότητα της «Παροχής Υπηρεσιών».

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα επιχορηγούνται.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
Ø       να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
Ø       να μην είναι προβληματική επιχείρηση
Ø       να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
Ø       να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Ø       να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
Ø       για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
·         από €30.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
·         από €30.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
·         από €20.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
·         από €20.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
·         Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
·         Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης.
  • για τις υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα πριν την 01/01/2012, και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδια θεματική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προϋπόθεση αυτή αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Στη περίπτωση νέων επιχειρήσεων αυτές θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την προδημοσίευση του προγράμματος και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα  πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους.

Οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε περιορισμό για την υποβολή πρότασης σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα αρκεί οι νέες να κατείχαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης τον συγκεκριμένο ΚΑΔ ή οι υπό σύσταση να δεσμεύονται ότι θα αποκτήσουν τον ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την επένδυση τους κατά τη σύσταση τους .

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών 3-ετίας τους, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα, και η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεματική ενότητα είναι επιλέξιμη. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% σχετικές με αυτήν τη θεματική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών μπορεί να αφορά σε άλλη θεματική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιμη δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2012.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) τελευταίων ετών.

Στην περίπτωση μεταποιητικής δραστηριότητας που επιχορηγείται για δημιουργία σημείων πώλησης/διάθεσης των προϊόντων της θα πρέπει για μία 3-ετία από την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης να μην μεταβάλλεται η δραστηριότητα η οποία ενισχύθηκε. Η τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης θα προκύπτει από τα στοιχεία των Ε3 της επιχείρησης, από όπου για τις τρεις επόμενες πλήρεις οικονομικές χρήσεις θα πρέπει το 80% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης να αφορά σε μεταποιητική δραστηριότητα

Ποσοστά Επιδότησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα – Ιδία Συμμετοχή

Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης (Δημόσιας Χρηματοδότησης) καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και  τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:

Περιφέρεια
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
% ενίσχυσης
για μεσαίες επιχειρήσεις
% ενίσχυσης
για πολύ μικρές &  μικρές επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
50
60
Κ. Μακεδονία
40
50
Δ. Μακεδονία
40
50
Ήπειρος
50
60
Στερεά Ελλάδα
40
50
Θεσσαλία
40
50
Ιόνια
40
50
Δ. Ελλάδα
50
60
Πελοπόννησος
40
50
Β. Αιγαίο
40
50
Ν. Αιγαίο
40
50
Κρήτη
40
50
Αττική
40
50

Το υπόλοιπο ποσό πέρα της Επιδότησης (Δημόσιας Χρηματοδότησης) για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό.

Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και την πιστοποίηση της καταβολής της ιδιωτικής συμμετοχής, θα καθορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης.

Όταν ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού δανείου ειδικού σκοπού  μπορεί να ωφεληθεί και από τη χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως ακολουθεί:
·         Εγγύηση μέσω ΕΤΕΑΝ για τη χορήγηση του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην είναι εγγυημένο από το ΕΤΕΑΝ
·         Χρήση υφιστάμενων προϊόντων επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ (επιδότηση επιτοκίου του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού) ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε για τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην υπάρχει επιδοότιση επιτοκίου και χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου.


Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης της Επένδυσης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση & τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα 2-μηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος μέτρου ενίσχυσης

Προθεσμίες Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου