Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Απαραίτητη Προϋπόθεση μέχρι 30/6/2015 (και ώρα 24:00) προκειμένου για τη λήψη / έγκριση της παράτασης μέχρι στις 31/12/2015 στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2007 -2013


Σύμφωνα με την Α.Π.3426/827/A2 – 08/06/2015 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Σύμφωνα με την ως άνω τροποποίηση η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων παρατείνεται έως την 31/12/2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της παράτασης είναι:
- να έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) έως την 30/6/15 και ώρα 24:00, από πλευράς δικαιούχου ένα από τα κάτωθι:
   - Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
   - Αίτημα για λήψη προκαταβολής είτε
   - Αίτημα Τροποποίησης (εξαιρείται το αίτημα Παράτασης)

είτε
- να έχει υποβληθεί στα γραφεία της ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 4, 1ος όροφος έως την 30/6/2015 και ώρα 17:00 στην περίπτωση ιδιόχειρης παράδοσης, ή να έχει αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή courier έως την 30/6/15 (ημερομηνία σφραγίδας) ένα από τα κάτωθι:
- Έγγραφη γνωστοποίηση της συμβασιοποίησης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης
- Αίτημα προς δανειοδότη (τραπεζικό ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) για τη λήψη δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης

Έργα για τα οποία δεν έχει ήδη υποβληθεί ή δεν πρόκειται να υποβληθεί ένα εκ των ανωτέρω θα απενταχθούν αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα.

Εξαιρούνται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις έργα των οποίων η ένταξη οριστικοποιείται μετά την υποβολή και εξέταση αιτημάτων θεραπείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου