Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Απόφαση ΝΕΑΣ Παράτασης του Χρόνου Ολοκλήρωσης Έργων στο Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχείρησεων ΙΙ" μέχρι 30/09/2015

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (Α.Π.: Οικ 63206/499 στις 11/06/2015) εγκρίθηκε ΝΕΑ Παράτασης του Χρόνου Ολοκλήρωσης Έργων στο Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχείρησεων ΙΙ" μέχρι 30/09/2015.

Αναλυτικότερα:
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 18 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, ήτοι έως τις 30-09-2015, με δυνατότητα  τρίμηνης (3-μηνης)  παράτασης,  εφόσον  το  αίτημα  υποβληθεί  πριν  την  τυπική  ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου