Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Υποχρεωτική η Εφαρμογή του Διαχειριστικού Συστήματος σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22716:2007 για τις Επιχειρήσεις Καλλυντικών Προϊόντων (που παράγουν Καλλυντικά Προϊόντα) τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά


Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22716:2007 περιγράφει τις απαιτήσεις για την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής – GMP’s (Good Manufacturing Practices) στα διάφορα στάδια της Παραγωγής & Διαχείρισης των Καλλυντικών Προϊόντων (παραγωγή, έλεγχος, αποθήκευση & μεταφορά / διανομή καλλυντικών προϊόντων) για όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν Καλλυντικά Προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Καλλυντικά Προϊόντα (ΕΚ) αριθ 1223/2009, με υποχρεωτική εφαρμογή του Διαχειριστικού Συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716:2007 από 11 Ιουλίου του 2013, καθιστά ως απαίτηση την υιοθέτηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP’s (Good Manufacturing Practices) στις επιχειρήσεις Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων. Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22716:2007 από επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη βιομηχανία Καλλυντικών αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτών με την επικείμενη νομοθετική απαίτηση.

Επομένως η εφαρμογή του ISO 22716:2007 από μία επιχείρηση που παράγει Καλλυντικά Προϊόντα & τα οποία πωλούνται σε κράτη / μέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώλεια της έγκρισης από τις αγορές στις οποίες απευθύνεται! Η Πιστοποίηση (εφόσον το αποφασίσει η επιχείρηση) αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης και δεν αντικαθιστά τις επιθεωρήσεις από τις Αρμόδιες Αρχές (π.χ., έγκριση ΕΟΦ).


Οι βασικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 22716:2007 ενδεικικά είναι οι εξής:
  • Καταλληλότητα / Υποδομές των Κτιριακών Εγκαταστάσεων
  • Προσωπικό & Εκπαίδευσή του.
  • Παραγωγικός Εξοπλισμός & Συντήρησή του.
  • Εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου & Διακρίβωσή του
  • Ορθή Λειτουργία του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου
  • Έλεγχος Προμηθειών (επιλογή α΄ υλών & υλικών συσκευασίας με συγκεκριμένα κριτήρια αποδοχής)
  • Έλεγχος Παραγωγής (GMPs) σε κάθε στάδιο παραγωγής & συσκευασίας των καλλυντικών προϊόντων ώστε τα τελικά προϊόν τανα καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις / επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά.
  • Έλεγχος Διαχείρισης των τελικών προϊόντων κατά την αποθήκευση & μεταφορά / διανομή τους, καθώς και την ορθή διαχείριση των επιστροφών και των μη συμμορφούμενων.
  • Σύστημα Ιχνηλασιμότητας & Ανάκλησης Παρτίδας Προϊόντων
Στόχος της εφαρμογής του προτύπου είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των καταναλωτών και απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στους παραγωγούς των συστατικών που προμηθεύουν τις εταιρείες καλλυντικών και στις εταιρείες συσκευασίας και διανομής καλλυντικών.

Το πρότυπο ISO 22716:2007 εισάγει μια προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης που περιλαμβάνει την Παραγωγή, τον Έλεγχο, την Αποθήκευση & Μεταφορά / Διανομή των Καλλυντικών Προϊόντων. Ενσωματώνει επίσης, κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές μεθόδους κανόνες GMP’s (Good Manufacturing Practices) με σκοπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της παραγωγής που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται ώστε να αποδειχθεί η συμμόρφωση σύμφωνα με τους κανόνες GMP’s είναι σύμφωνες με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - πρότυπο ISO 9001:2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου