Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Το ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εγγυάται την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των τραπεζών, από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., υπέρ των υφιστάμενων και νέων, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 
Χρήση Eγγυητικών Επιστολών: Για Λήψη Προκαταβολής από Επιδοτούμενα Πρόγραμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (π.χ., Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια - Ανατγωνιστικότητα Επιχειρήσεων, Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων), Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς, Εγγύηση για Εισαγωγή Α΄ Υλων / Εμπορευμάτων, κ.ά.
 

Δικαιούχοι: Υπο Σύσταση, Νέες & Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

Απασχολούν ή θα Απασχολήσουν: από 0 έως 250 Εργαζόμενους

Ισολογισμός / Κύκλος Εργασιών: Eμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις νεοσύστατες ΜΜΕ, 
                                                               ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) 
                                                               ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. € ή το σύνολο 
                                                               του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €

Κανόνας De Minimis: Οι Επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες εφόσον τηρείται το 
                                         καθεστώς de minimis (Κανονισμός Ε.Κ. 1998/2006)

Όρια Εγγυητικών Επιστολών: από €10.000,00 έως €150.000,00  

Διάρκεια της Εγγύησης: 720 ημέρες από την Eνεργοποίηση της Eγγύησης
 
Διάρκεια Προγράμματος: από την ημερομηνία υπογραφής της πρώτης Σύμβασης  
                                                Συνεργασίας με την Τράπεζα και μέχρι εξάντληση του
                                                προϋπολογισμού του και μέχρι 31/12/2013
 

Προμήθεια Εγγυητικών ΕΤΕΑΝ:  προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης
                                                              και ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του
                                                              χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.
 
Ποσοστό Κάλυψης Εγγύησης: 50%

Συνεργαζόμενες Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Eurobank, Ελληνική Τράπεζα, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου