Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Ξεκίνησε η Διαδικασία Υποβολής των Ενστάσεων για την Εξέταση των Αιτήσεων Υπαγωγής στον Α. Ν. 3299/2004 που Εκκρεμούν

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό.

Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού π.χ., από Φωτοβολταϊκά Συστήματα  η βεβαίωση ολοκλήρωσης γίνεται με το πρακτικό σύνδεσης με τη ΔΕΗ

Για λοιπά επενδυτικά σχέδια η βεβαίωση γίνεται με αντίστοιχα παραστατικά και εφ όσον αυτά δεν εκδίδονται, με υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του φορέα.

Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού και λοιπά που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012, θα πρέπει επιπλέον να επισυνάπτονται αντίγραφα αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές για έκδοση δικαιολογητικών που προβλέπονταν από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις για ένταξη στον Α. Ν. 3299/2004 αλλά δεν προσκομίστηκαν με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, διότι εκδόθηκαν μεταγενέστερα.
 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα εξετάζουν τις αιτήσεις με τη σειρά που υποβάλλονται και θα τις εισάγουν στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές. Μετά την γνωμάτευση των Γ.Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, θα εκδίδονται οι αποφάσεις υπαγωγής ή οι απορριπτικές αποφάσεις κατά περίπτωση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αίτησης θα εκδοθούν οι αποφάσεις για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου