Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

1,1 δισ. ευρώ είναι ο Συνολικός Προϋπολογισμός των Επενδύσεων στον Γ΄ Κύκλο του Επενδυτικού - Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011


Ολοκληρώθηκε την 01/06/2012 η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Γ΄  Κύκλου του Επενδυτικού - Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011. 

Στα πλαίσια του Γ΄ Κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 (που αποτελεί τον πρώτο κύκλο εφαρμογής κατά το 2012 για τα Γενικά Καθεστώτα) υποβλήθηκαν 270 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων:
  • Τα 105 υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τόσο στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Αθήνα όσο και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη.
  • Τα 165 υποβλήθηκαν στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών.

Η αιτούμενη ενίσχυση για τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε 363 εκατ. € και αφορά επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογική απαλλαγή.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα και την αύξηση των θέσεων εργασίας, μέσω της ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, την τεχνολογική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την περιφερειακή συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν επενδυτικά σχέδια που αφορούν στα παρακάτω καθεστώτα:
  • Γενική Επιχειρηματικότητα: 18 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 63,3 εκατ. €
  • Περιφερειακή Συνοχή:        220 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 876,8 εκατ. €
  • Τεχνολογική Ανάπτυξη:        31 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 77,5 εκατ. €
  • Επίσης υποβλήθηκε ένα Μεγάλο Επενδυτικό Σχέδιο προϋπολογισμού 73 εκατ. €.

Τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια κατανέμονται στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:
  • Μεταποίηση: 151 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 831,8 εκατ. €
  • Πρωτογενής:   59 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 43,6 εκατ. €
  • Τουρισμός:      28 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 115,0 εκατ. €
  • Υπηρεσίες:      32 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 100,2 εκατ. €

Τα υποβληθέντα επενδυτικά θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Α. Ν. 3908/2011, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου