Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Προκηρύχθηκε στις 14/01/2013 το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την ενίσχυση Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Σύσταση Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών έως 50.000.000€ και προσωπικό έως 250 άτομα) ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι Γενικοί Γραμματείς Επενδύσεων, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Οι γενικοί γραμματείς τόνισαν ότι στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και η ίδρυση νέων 10.000 επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία 4.000 θέσεων εργασίας.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με την περιφέρεια.
Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου 2013 και τα σχέδια θα στέλνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.
Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, για τον οποίο ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση, η οποία θα συμπεριληφθεί στο ειδικό πρόγραμμα του λιανικού εμπορίου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ


Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 456 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις 12 περιφέρειες της χώρας και σκοπό θα έχει να ενισχύσει κατά περίπτωση με ποσοστό από 40% έως 60% επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου, της παροχή Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Το 70 – 85 % του συνολικού προϋπολογισμού θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες.

Κατηγορίες Ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
δ) Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν λόγω  προκήρυξη.
Η επιλογή της Θεματικής Ενότητας υποβολής της επενδυτικής πρότασης συσχετίζεται με το δηλούμενο (προτεινόμενο) ή τους δηλούμενους (προτεινόμενους) προς ενίσχυση ΚΑΔ. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο (2) ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια Θεματική Ενότητα.

Δικαιούχοι
Συμπεριλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών και Τουριστικές Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες, Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.   Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν τουλάχιστον δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις - τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
2.   Νέες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν από νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις θα αξιολογηθούν ενιαία, ανεξάρτητα από τη Θεματική Ενότητα στην οποία θα υποβληθούν, ενώ των υφιστάμενων επιχειρήσεων θα αξιολογηθούν ανά Θεματική Ενότητα, στην οποία έχουν υποβληθεί.


ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΕΜΕ)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 ΕΜΕ
0
και
αδιάφορο
ή
αδιάφορο
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
> 0 και < 10
και
< 2 εκ.
ή
< 2 εκ.
ΜΙΚΡΗ
> 0 και < 50
και
< 10 εκ.
ή
< 10 εκ.
ΜΕΣΑΙΑ
> 0 και < 250
και
< 50 εκ.
ή
< 43 εκ.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.        
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
60%
80%
60%
2.        
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
100%
100%
100%
3.        
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
€15.000
€15.000
€10.000
4.        
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
100%
100%
100%
5.        
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
20%
20%
20%
6.        
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
€6.000
€6.000
€6.000
7.        
Λογισμικό
€30.000
€30.000
€10.000
8.        
Προβολή - Προώθηση
€20.000
€30.000
€10.000
9.        
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
€10.000
€10.000
€10.000
10.    
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)
40%
40%
40%

Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων
Ο προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων αναμένεται να κυμανθεί από:
v      €30.000 έως €300.000 για την θεματική ενότητα της «Μεταποίησης»
v      €20.000 έως €300.000 για την θεματική ενότητα του «Τουρισμού» και
v      €20.000 έως €100.000 για την θεματική ενότητα του «Εμπορίου» &
v      €20.000 έως €100.000 για την θεματική ενότητα της «Παροχής Υπηρεσιών».

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα επιχορηγούνται.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
-       να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
-       να μην είναι προβληματική επιχείρηση
-       οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
-       οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
-       οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
-       να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
-       οι νέες & οι υπό σύσταση επιχειρήσεις εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
-       επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το πρόγραμμα.
-       να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
-       να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
-       να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
-       για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
-       από €30.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
-       από €30.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
-       από €20.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
-       από €20.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
-       Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
·         Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης.
-       να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.

Δεν είναι δυνατόν ένα έργο να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένο και κατά συνέπεια να παραληφθεί, αν δεν πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
-       Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν. Σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την ανάκληση (απένταξη) ή μη του έργου και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  Επίσης, δεν είναι δυνατό να παραληφθεί έργο για το οποίο έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο κάτω του ελάχιστου προβλεπόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (30.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» και 20.000,00€ για τις Θεματικές Ενότητες «Τουρισμός» και «Εμπόριο -Υπηρεσίες»).

Ποσοστά Επιδότησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα – Ιδία Συμμετοχή
Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης (Δημόσιας Χρηματοδότησης) καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και  τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:

Ενίσχυση πλην των Λειτουργικών Δαπανών Επιχειρήσεων με βάση το άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ) 800/2008
Περιφέρεια
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
% ενίσχυσης
για μεσαίες επιχειρήσεις
% ενίσχυσης
για πολύ μικρές &  μικρές επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
50
60
Κ. Μακεδονία
40
50
Δ. Μακεδονία
40
50
Ήπειρος
50
60
Θεσσαλία
40
50
Ιόνια
40
50
Δ. Ελλάδα
50
60
Πελοπόννησος
40
50
Β. Αιγαίο
40
50
Κρήτη
40
50


Ενίσχυση πλην των Λειτουργικών Δαπανών Επιχειρήσεων με βάση τον Καν. (ΕΚ) 1998/2006
Περιφέρεια
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
% ενίσχυσης
για μεσαίες επιχειρήσεις
% ενίσχυσης
για πολύ μικρές &  μικρές επιχειρήσεις
Στερεά Ελλάδα
40
50
Ν. Αιγαίο
40
50
Αττική
40
50

Ενίσχυση των Λειτουργικών Δαπανών μόνο Νέων & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων με βάση το άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008
Περιφέρειες
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
% ενίσχυσης
για μεσαίες επιχειρήσεις
% ενίσχυσης
για πολύ μικρές &  μικρές επιχειρήσεις
Όλες οι Περιφέρειες
0%
25%

Το υπόλοιπο ποσό πέρα της Επιδότησης (Δημόσιας Χρηματοδότησης) για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το δάνειο εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης, αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης των Κανονισμών 800/2008 και 1998/2006 αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Όταν ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού δανείου ειδικού σκοπού  μπορεί να ωφεληθεί και από τη χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως ακολουθεί:
-         Εγγύηση μέσω ΕΤΕΑΝ για τη χορήγηση του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην είναι εγγυημένο από το ΕΤΕΑΝ
-        Χρήση υφιστάμενων προϊόντων επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ (επιδότηση επιτοκίου του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού) ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε για τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην υπάρχει επιδότηση επιτοκίου και χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου.

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας & Εξόφλησης Δαπάνων
Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών καθορίζεται σύμφωνα με το καθεστώς ενίσχυσης της κάθε Περιφέρειας όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.
Ειδικότερα, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:
α) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 1998/2006 (Κανονισμό De minimis), η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος
β) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 800/2008 (Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό), η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης της Επένδυσης
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
-       δεκαπέντε (15) μήνες για την μεταποίηση & τον τουρισμό και
-       δώδεκα (12) μήνες για τto εμπόριο & την παροχή υπηρεσιών
από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Υπάρχει η δυνατότητα 3-μηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος μέτρου ενίσχυσης δηλαδή μέχρι δεν πρέπει να υπερβαίνει την 30/06/2015 και πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.

Καταβολή της Δημόσιας Επιχορήγησης / Χρηματοδότησης
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.

Α) Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100,0% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του έργου.

Β) Ενδιάμεσες καταβολές
Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Στον δικαιούχο καταβάλλεται μέχρι το 80% της εγκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

Γ) Αποπληρωμή
Πραγματοποιείται έπειτα από επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου. Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.

Τροποποιήσεις του Εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) της επένδυσης. Είναι δυνατές έως δύο (2) τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.
Η μεταφορά κονδυλιών δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.

Προθεσμίες Υποβολής
Οι προθεσμίες υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων / Φακέλων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου