Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Προκήρυξη της Δράσης ICT4GROWTH

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε, την Τρίτη 03/04/2012, την προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). 


Η Δράση ICT4Growth (η οποία προκηρύχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού) ενισχύει επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με συνολικό προϋπολογισμό που θα φθάνει τα 120 εκ. ευρώ.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
v      Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
v      Η ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
v      Η δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
v      Η αύξηση της απασχόλησης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις για το πρόγραμμα ICT 4 GROWTH
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μπορεί να είναι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οι οποίες δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια ως εξής:
1. Υφιστάμενες  Μεμονωμένες  Μικρές, Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις,
2. Νεοϊδρυθείσες και Υπό Σύσταση (start up) Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Δικαίου
3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων,

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην Δράση είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) επενδυτική πρόταση για χρηματοδότηση.

Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
v      Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
v      Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
v      Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
v      Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
v      Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Μεταφορές. Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:
·         Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
·         Cloud Computing
·         Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, Reduce of energy consumption)
·         Unified Communications (Technology issues (Mobile platforms / Integration of corporate and social media streams), Organizational issues)
·         Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management, Compression etc)
·         Cloud Computing
·         Grid Technology
·         Web 2.0
·         Internet of Things
·         Open platforms & Open Source software and applications
·         Social Networks and business
·         Media / digital marketing
·         Mobile services – smart devices and applications evolution
·         Location based services / GIS

Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν την προσφορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ και απευθύνονται στους ανωτέρω (ενδεικτικά) κλάδους.

Κατηγορίες & Προϋπολογισμός Επενδύσεων – Δημόσια Χρηματοδότηση
v      Κατηγορία I: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων ο οποίος θα κυμαίνεται από €300.000 μέχρι €5.000.000
v      Κατηγορία II: Επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους (εκτός Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας) με προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων ο οποίος θα κυμαίνεται από €5.000.000 έως και €20.000.000.
Κατηγορία Επένδυσης
Ελάχιστος Αιτούμενος Προϋπολογισμός Έργου
Μέγιστος Αιτούμενος Προϋπολογισμός Έργου
I
€300.000
€5.000.000
II
€5.000.000
€20.000.000
O συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνει τόσο τη δημόσια χρηματοδότηση όσο και την Ίδια Συμμετοχή η οποία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του Συνολικού Προϋπολογισμού.

Βασική προϋπόθεση για την επιδότηση της Κατηγορίας ΙΙ είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι για κάθε €100.000 ευρώ επιδότησης θα πρέπει να δημιουργείται τουλάχιστον μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Για παράδειγμα ένα σχέδιο το οποίο θα λάβει επιδότηση 6 εκ. ευρώ θα πρέπει να προϋποθέτει τη δημιουργία τουλάχιστον 60 νέων θέσεων εργασίας.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει έως 80% του Συνολικού προϋπολογισμού, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, της Περιφέρειας της επένδυσης, το είδος της δαπάνης και της Φάσης η οποία υλοποιείται.
Θα δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης, αμέσως μετά την έγκριση  με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Φάσεις & Ενισχυόμενες Ενέργειες & Χρόνος Υλοποίησης Έργων
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο (2) διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
Φάση Α
Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (R&D stage) με Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου μέχρι τους 18 Μήνες
Φάση Β
Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων / υπηρεσιών (commercialization stage) με Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου μέχρι τους 18 Μήνες

Η χρονική διάρκεια των επενδύσεων δε δύναται να υπερβαίνει τους 24 μήνες

Τα υποβαλλόμενα Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν:
- και τις δύο (2) αναφερόμενες Φάσεις (Α & Β),
- ή να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Φάση Β.


Περιορισμός: Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που θα αφορά μόνο στη Φάση Α.


Ενισχυόμενες Ενέργειες Φάσης Α
Οι ενέργειες της Φάσης Α εντάσσονται στο πλαίσιο των ενισχύσεων για έρευνα & ανάπτυξη και  καινοτομία (τμήμα 7 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).

Η Φάση Α περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
·         Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού: Εκπόνηση μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας και λεπτομερής σχεδιασμός- προετοιμασία των επιμέρους ενεργειών της Φάσης Α κλπ
·         Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας: Σχεδιασμένη έρευνα και διερεύνηση για την απόκτηση γνώσεων που θα αξιοποιηθούν στην μετέπειτα ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων. Δημιουργία  συστατικών πολύπλοκων συστημάτων για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών, κλπ
·         Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης: Ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και λειτουργία του σε δοκιμαστικό περιβάλλον.
·         Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).
·         Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης: υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας και ανάπτυξης (δηλ. των ενεργειών των κατηγοριών Α2 και Α3).
 
Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Β
Οι ενέργειες της Φάσης Β εντάσσονται στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις και  απασχόληση (τμήμα 1 του Καν. (ΕΚ) 800/2008) και των ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις (τμήμα 5 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).

Η Φάση Β περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
·         Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών: Διαμόρφωση κτιρίων, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικός και  υποστηρικτικός εξοπλισμός και λοιπές επενδύσεις σε υλικές υποδομές, που απαιτούνται για την θέση της επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία και την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών.
·         Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας : Τελική διαμόρφωση προϊόντος (π.χ. Packaging) ή υπηρεσίας που απαιτείται για  την εμπορική του διάθεση
·         Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).

Ποσοστά Επιδότησης
Τα ποσοστά Επιδότησης ποικίλουν ανάλογα με το Μέγεθος της Επιχείρησης, τη Φάση, τον Τόπο εγκατάστασης και την Κατηγορία δαπανών και διαμορφώνονται:

Φάση Α
Κατηγορία Α1: 50% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, 40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Κατηγορία Α2:
- Μεμονωμένη Πρόταση: 70% για Μικρές, 60% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις
- Σύμπραξη: 80% για Μικρές, 75% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 65% για Μεγάλες Επιχειρήσεις , 

Κατηγορία Α3:
- Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις
- Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις , 

Κατηγορία Α4:
 - Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις,
 - Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις,

Κατηγορία Α5:
 - Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις
 - Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις,  40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις , 

Φάση Β
Κατηγορία Β1:
- Μικρές Επιχειρήσεις: από 35 έως 60% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης
- Μεσαίες Επιχειρήσεις: από 25 έως 50% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης
- Μεγάλες Επιχειρήσεις: από 15 έως 40% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

Κατηγορία Β2:
- Μικρές Επιχειρήσεις: από 35 έως 60% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης
- Μεσαίες Επιχειρήσεις: από 25 έως 50% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης
- Μεγάλες Επιχειρήσεις: από 15 έως 40% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

Κατηγορία Β3: 50% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου